Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie Finansowym

Wójt Gminy Miedźno

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

samodzielnego referenta w Referacie Finansowym

I. Wymagania obowiązkowe:

1) obywatelstwo polskie;

2) wykształcenie wyższe: administracja, ekonomia, prawo, zarządzanie, finanse i rachunkowość;

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

6) nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1) gotowość do podjęcia pracy od 1 października 2017 r.;

2) znajomość przepisów ustaw i rozporządzeń:

a) o samorządzie gminnym,

b) o pracownikach samorządowych,

c) o dostępie do informacji publicznej,

d) o ochronie danych osobowych,

e) Kodeks postępowania administracyjnego,

f) Instrukcja kancelaryjna,

g) prawo zamówień publicznych,

h) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

i) o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

3) znajomość przepisów prawa dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych w tym z UE;

4) umiejętność przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej;

5) umiejętność obsługi komputera, w szczególności programów MS Office;

6) odporność na stres, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, rzetelność.

III. Zakres wykonywanych zadań:

1) przygotowywanie i opracowywanie wniosków i projektów na inwestycje finansowanie z funduszy zewnętrznych oraz ich koordynowanie;

2) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy od dnia złożenia wniosku do rozliczenia zadania;

3) pozyskiwanie informacji o konkursach i funduszach pomocowych na inwestycje z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych;

4) monitorowanie terminów związanych z procedurą przygotowania oraz składania wniosków o środki finansowe;

5) opracowywanie sprawozdań, wniosków o płatność i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu;

6) inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem funduszy w celu maksymalnego wykorzystania przez gminę pozabudżetowych środków finansowych;

7) udzielanie informacji organizacjom pozarządowym o możliwościach pozyskiwania środków pomocowych;

8) przeprowadzanie konkursów i rozliczanie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

9) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt;

10) przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

1) pełny etat;

2) miesięczne wynagrodzenie zasadnicze – 2500 zł brutto + dodatek stażowy (maksymalnie 20% wynagrodzenia zasadniczego), po okresie próbnym możliwość podniesienia wynagrodzenia zasadniczego;

3) po okresie próbnym (3 miesiące), możliwość przedłużenia zatrudnienia zgodnie z przepisami prawa pracy;

4) praca w budynku Urzędu Gminy Miedźno z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, biuro położone na II piętrze budynku (bez windy).

V. Informacja o wielkości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest wyższe niż 6 %.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys (CV);

2) list motywacyjny;

3) skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);

4) skany lub kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

5) Kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Miedźno w zakładce: "Nabór pracowników na wolne stanowiska");

6) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku;

7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy.

VII. Informacja o miejscu, terminie i sposobie składania ofert:

Wymagane dokumenty można składać na adres e-mail: ug@miedzno.pl, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie SEKAP (www.sekap.pl) lub ePUAP (www.epuap.gov.pl), pocztą lub bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Miedźno: 42-120 Miedźno, ul. Ułańska 25, z dopiskiem "Oferta pracy na stanowisko samodzielnego referenta ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów”, wraz z podaniem danych adresowych kandydata, w terminie do dnia 1 września 2017 r.;

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Miedźno).

VIII. Informacja o wynikach naboru i sposobie ich publikacji:

Osoby, które złożą ofertę na ww. stanowisko pracy powiadomione zostaną o zakwalifikowaniu bądź nie do procedury konkursowej. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani o jego terminie oraz o szczegółach procedury konkursowej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miedźno, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Miedźno.

Miedźno, dnia 18 sierpnia 2017 r.

Załączniki
Kwestionariusz osobowy   109.635 KB

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą

WÓJT GMINY MIEDŹNO
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą
ul. Szkolna 6, 42-122 Ostrowy nad Okszą

I. WYMAGANIA KONKURSOWE I NIEZBĘDNE DOKUMENTY

1. Stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą, w skład, którego wchodzą gminne przedszkole i publiczna szkoła podstawowa, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.) może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej;
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub,
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo,
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z późn. zm.).
2. Stanowisko dyrektora może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce i spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-9.
3. Stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-9.
4. Stanowisko dyrektora może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) ukończyła studia magisterskie;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
6) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 7 i 9.
5. Stanowisko dyrektora może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
6. Zgodnie z §1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r.
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju zespołu szkolno-przedszkolnego;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o których mowa w pkt 3;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.);
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.);
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z ogarniałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z ogarniałem kopię karty oceny pracy lub dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
II. PROCEDURA KONKURSOWA
1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą” w terminie 31 lipca 2017 r. (włącznie) do godziny 15.30 w Biurze Podawczym Urzędu (pok. nr 11) lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno (decyduje data wpływu do Urzędu).
2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta. Wszystkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata muszą być przez niego własnoręcznie podpisane.
3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, telefonicznie lub pisemnie.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Miedźnie

WÓJT GMINY MIEDŹNO
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie
ul. Szkolna 1, 42-120 Miedźno


I. WYMAGANIA KONKURSOWE I NIEZBĘDNE DOKUMENTY
1. Stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie, w skład, którego wchodzą gminne przedszkole i publiczna szkoła podstawowa, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.) może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej;
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub,
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo,
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z późn. zm.).
2. Stanowisko dyrektora może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce i spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-9.
3. Stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-9.
4. Stanowisko dyrektora może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) ukończyła studia magisterskie;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
6) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 7 i 9.
5. Stanowisko dyrektora może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
6. Zgodnie z §1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r.
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju zespołu szkolno-przedszkolnego;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o których mowa w pkt 3;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.);
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.);
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z ogarniałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z ogarniałem kopię karty oceny pracy lub dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
II. PROCEDURA KONKURSOWA
1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie” w terminie 31 lipca 2017 r. (włącznie) do godziny 15.30 w Biurze Podawczym Urzędu (pok. nr 11) lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno (decyduje data wpływu do Urzędu).
2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta. Wszystkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata muszą być przez niego własnoręcznie podpisane.
3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, telefonicznie lub pisemnie.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie Finansowym

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze...

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta ds. finansowo-księgowych oświaty

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta ds. ochrony środowiska w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta ds. budownictwa w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. finansowo-księgowych oświaty

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta ds. oświaty

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze Zastępcy Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnego...

WÓJT GMINY MIEDŹNO ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Miedźnie ul. Szkolna 1, 42-120 Miedźno

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta ds. sekretariatu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Bibliotekarza

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Bibliotekarz

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu...

WÓJT GMINY MIEDŹNO ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej Mokra 194, 42-120 Miedźno

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze kierownicze Głównego Księgowego

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze kierownicze Sekretarza (umowa na czas określony - zastępstwa)

ogłoszenie o naborze

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie ogłasza nabór na wolne stanowisko księgowego GOK-u w wymiarze 3/8 etatu

ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w referacie ochrony środowiska i rolnictwa

ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w referacie organizacyjnym

Informacja o wynikach naboru

Informuję, że w wyniku postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora:

  1. Zespołu Szkół w Ostrowach nad Okszą, ul. Szkolna 6, 42-122 Ostrowy nad Okszą

konkurs nie został rozstrzygnięty.

  1. Gminnego Przedszkola w Miedźnie, ul. Szkolna 1, 42-120 Miedźno

kandydatem na dyrektora została mgr Bogumiła Krawczyk.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

(-) Irena Komorowska

Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Miedźno

dnia 1 marca 2012 r.

OGŁASZA KONKURS

NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:

1. Zespołu Szkół w Ostrowach nad Okszą, ul. Szkolna 6, Ostrowy nad Okszą

2. Gminnego Przedszkola w Miedźnie, ul. Szkolna 1, Miedźno

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2 oraz w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. Nr 60, poz. 373 ), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki;

b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

d) oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym w lit. C,

e) oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

h) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.)

j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

k) oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

l) oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora,

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Ostrowach nad Okszą”,

„Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Miedźnie”

w terminie do 15.03.2012r. na adres Gmina Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Miedźno.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Andrzej Szczypiór

Wójt Gminy Miedźno

Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Miedźno
ogłasza konkurs na stanowisko
animatora kompleksu boisk sportowych ORLIK


I. Wymagania niezbędne:


Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. Instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


II. Wymagania dodatkowe:


1. Udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku trenera lub instruktora,
2. umiejętność komunikowania się, kreatywność,
3. prawo jazdy kat B

III. Zakres i sposób wykonywania zadań na stanowisku:


1. Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, pokazów i konkursów sportowych, a także organizowanie i przeprowadzanie innych - uzgodnionych i zatwierdzonych przez właściciela obiektu - form zajęć sportowych i rekreacyjnych zgodnych ze szczegółowym harmonogramem planowanych zajęć, przygotowanym w uzgodnieniu z gospodarzem obiektu
2. Realizowanie w okresie jednego miesiąca minimum 160 godzin zajęć udokumentowanych odpowiednimi zapisami w „Dzienniku Zajęć", który będzie stanowił załącznik do umowy.
3. prowadzenie rejestru użytkowników obiektu,
4. przygotowywanie informacji okresowych z działań realizowanych na obiekcie,
5. dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia,
6. dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego,
7. przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych,
8. współpraca z dyrektorami szkół działających na terenie Gminy Miedźno w organizacji zajęć sportowych,

IV Wymagane dokumenty:


1. List motywacyjny;
2. CV ( wraz z opisem przebiegu praktyki zawodowej, dane kontaktowe);
3. oświadczenie o niekaralności;
4 kserokopia dyplomu ukończenia studiów oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
5 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
6 propozycję funkcjonowania kompleksu boisk ORLIK w Miedźnie

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Urzędu Gminy, 42-120 Miedźno ul. Ułańska 25 ( pok. 18 ) lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na animatora Orlika” oraz adresem korespondencyjnym i numerem telefonu w terminie do dnia: 06 lutego 2012 roku do godziny 15.00.


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.


Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.


Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:


“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) ”.

Andrzej Szczypiór

Wót Gminy Miedźno

ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na samodzielne stanowisko podinspektora ds. Biura Rady

Ogłoszenie o naborze

Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie ogłasza konkurs na stanowisko opiekuna Muzeum Kultury Przeworskiej i Izby Pamięci Bitwy pod Mokrą w Mokrej

ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Miedźno ogłasza konkurs na stanowisko opiekuna hali sportowej w Ostrowach nad Okszą

REKRUTACJA RACHMISTRZÓW DO PRZEPROWADZENIA NARODOWEGO SPISU...

Wójt Gminy Miedźno – Gminny Komisarz spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 rok

Nabór na stanowisko rachmistrza spisowego

Wójt Gminy Miedźno – Gminny Komisarz Spisowy o g ł a s z a nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego, który odbędzie się w dniach od 01 września 2010 r. do 31 października 2010 r.

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU II...

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko księgowego GOK w Miedźnie do następnego etapu zakwalifikowała się następująca osoba: Justyna Nowak, zam. Kuźnica Lechowa,

Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie ogłasza nabór na stanowisko księgowego 1/4 etatu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informuję, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko księgowego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty Samorządowej w Miedźnie wybrana została: Pani Ewelina Szczypior, zam. Miedźno.

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU II...

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko księgowego ZEAOS w Miedźnie do następnego etapu zakwalifikowały się następujące osoby:

II NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KSIĘGOWEGO W ZESPOLE EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYM OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ W MIEDŹNIE

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorzadowej w Miedźnie ogłasza II nabór na wolne stanowisko księgowego.
Załączniki
treść ogłoszenia   27.000 KB
kwestionariusz osobowy   33.261 KB

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informuje się, że nabór ogłoszony na stanowisko księgowego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty Samorządowej nie został rozstrzygnięty z uwagi na niespełnienie przez kandydatów wymagań formalnych

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KSIĘGOWEGO W ZESPOLE EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYM OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ W MIEDŹNIE

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorzadowej w Miedźnie ogłasza nabór na wolne stanowisko księgowego
Załączniki
treść ogłoszenia   32.500 KB
kwestionariusz osobowy   45.624 KB

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informuję, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko głównego księgowego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty Samorządowej w Miedźnie wybrany został: Pan Cezary Sobański, zam. Borowa.

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU ...

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko głownego ksiegowego ZEAOS w Miedźnie do następnego etapu zakwalifikowały się następujące osoby:

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ZEAOS

DYREKTOR ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na samodzielne stanowisko Inspektora ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Zabytków

Lista kandydatów

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU NABORU NA SAMODZIELNE STANOWISKO INSPEKTORA ds. ROLNICTWA, LEŚNICTWA I ZABYTKÓW.

Nabór na stanowisko inspektora ds. rolnictwa, leśnictwa i...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. rolnictwa, leśnictwa i zabytków

Ogłoszenie o naborze - GOPS

NABÓR NA PRACOWNIKA DO PROWADZENIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDŹNIE.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTORA DO SPRAW...

WÓJT GMINY W MIEDŹNIE OGŁASZA II NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTOR DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ - PEŁNY ETAT

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTORA DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

Lista kandydatów

Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu naboru na wolne stanowisko podinspektora do spraw księgowości budżetowej.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTORA DO SPRAW ...

URZĄD GMINY W MIEDŹNIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTOR DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ - PEŁNY ETAT

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informuję, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na samodzielne stanowisko ds. rozwoju, promocji i funduszy europejskich wybrana została Pani Kamila Krawczyk, zam. Miedźno

Lista kandydatów

Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu naboru na samodzielne stanowisko ds. Promocji, rozwoju i funduszy europejskich.

Informacja o wynikach naboru - ZEAOS

Informuję, że w wyniku naboru na wolne miejsce pracy opiekuna dowozu dzieci zatrudniona została Pani Aleksandra Makles zamieszkała, Władysławów, ul. Turystyczna 7.

Nabór na stanowisko ds. Promocji, Rozwoju i Funduszy...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowsko ds promocji, rozwoju i Funduszy Europejskich w Urzędzie Gminy Miedźno.

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko ds. Promocji,...

Informuję, że nabór na stanowisko ds. promocjii, rozwoju i funduszy europejskich zakończył się bez roztrzygnięcia.

Nabór - ZEAOS

obrazek

Nabór na wolne miejsce pracy opiekuna dowozu dzieci

Załączniki
treść ogłoszenia   20.500 KB

Nabór na stanowisko ds. Promocji, Rozwoju i Funduszy...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowsko pracy w Urzędzie Gminy Miedźno

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU na kandydata na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na samodzielne stanowisko...

Informuję, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej wybrana została Pani Anna Grabowska-Graj, zam. Miedźno,

Lista kandydatów

Lista kandydatów zakwalifikowanych do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej na samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Lista kandydatów

Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu naboru na samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Miedźnie

Konkurs na kandydata na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

Wójt Gminy Miedźno ogłasza konkurs na kandydata na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie

Kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji

Kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji, wymagany przez procedurę naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzi Gminy Miedźno

Nabór

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na samodzielne stanowisko pracy ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (plik załącznika w formacie pdf)

Informacja o wynikach naboru

Informuję, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na samodzielne stanowisko ds. promocji, rozwoju i funduszy europejskich wybrany został Pan Robert Gorzelak, zam. Blachownia.

Lista kandydatów

Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu naboru na samodzielne stanowisko ds. promocji, rozwoju i funduszy europejskich

NABÓR

Nabór na stanowisko ds. Promocji, Rozwoju i Funduszy Europejskich
Załączniki
Ogłoszenie o naborze   52.259 KB

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko ds. Promocji,...

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko ds. Promocji, Rozwoju i Funduszy Europejskich zawarta w dołączonym załączniku.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych oraz zastępowania księgowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie – ½ etatu

Nabór - GOPS

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIĄJCYCH WYMAGANIA NA STANOWISKO referenta ds. Świadczeń Rodzinnych oraz zastępowania księgowej w GOPS ( ½ etatu).

Informacja

Osoby zainteresowane odbyciem stażu w ramach programów współfinansowanych przeez Powiatowy Urząd Pracy proszone są o kontakt z Panią Dorotą Bedła pok. nr 9

nabór

Nabór na samodzielne stanowisko ds. promocji, rozwoju i funduszy unijnych

Kwestionariusz osobowy

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

nabór - GOPS

NABÓR NA PRACOWNIKA DO PROWADZENIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ ZASTĘPOWANIA KSIĘGOWEJ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDŹNIE.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informuję, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko zastępcy głównego księgowego w Urzędzie Gminy Miedźno wybrana została Pani Iwona Trocha zam. Miedźno ul. Słoneczna 14

LISTA KANDYDATKÓW

LISTA KANDYDATKÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO ZASTĘPCY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Zatrudnienie

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO ZASTĘPCY GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO W URZĘDZIE GMINY W MIEDŹNIE