Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźno

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach od 03.08.2017 r. do 13.08.2017 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźno.

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 70/2017 z dnia 28 lipca 2017 r. Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do ogłoszenia, na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 13.08.2017 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

Załączniki
Treść zarządzenia   6.945 MB
Formularz zgłaszania uwag i wniosków   16.500 KB

Konsultacje projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Miedźno, za pomocą innego instrumentu płatniczego

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach: od 12.06.2017 r. do 22.06.2017 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Miedźno, za pomocą innego instrumentu płatniczego.

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 52/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do ogłoszenia, na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 22.06.2017 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

Załączniki
Treść zarządzenia   314.511 KB
Formularz zgłaszania uwag i wniosków   17.000 KB

Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach: od 11.06.2017 r. do 21.06.2017 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 51/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do ogłoszenia, na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 21.06.2017 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

Załączniki
Treść zarządzenia   330.024 KB
Formularz zgłaszania uwag i wniosków   33.000 KB

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miedźno oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach: od 11.06.2017 r. do 21.06.2017 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miedźno oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 50/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do ogłoszenia, na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 21.06.2017 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

Załączniki
Treść zarządzenia   327.512 KB
Formularz zgłaszania uwag i wniosków   33.500 KB

Konsultacje projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach: od 15.03.2017 r. do 24.03.2017 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 27/2017 z dnia 9 marca 2017 r. Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do ogłoszenia, na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 24.03.2017 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

Konsultacje Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedźno w 2017 roku

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach: od 13.03.2017 r. do 22.03.2017 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedźno w 2017 roku.

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 26/2017 z dnia 7 marca 2017 r. Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do ogłoszenia, na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 22.03.2017 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego z zakresu oświaty

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach: od 02.03.2017 r. do 13.03.2017 r. publiczne konsultacje projektów uchwał:

  1. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (zarządzenie nr 21/2017);
  2. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miedźno (zarządzenie nr 22/2017).

Projekty uchwały stanowią załączniki do zarządzeń. Uwagi do projektów należy przekazywać na formularzach dołączonych do ogłoszenia, na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 13.03.2017 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miedźno

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach: od 22.02.2017 r. do 03.03.2017 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miedźno.

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 15/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do ogłoszenia, na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 03.03.2017 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.