artykuł nr 1

Zapytanie dot. termomodernizacji

Wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja po zapoznaniu się z pismem które wpłynęło z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego  w dn. 23 września 2019 r. prosi o wyjaśnienie:

 1. Jaki jest stan na dzisiaj Umowy o termomodernizację, czy Umowa o dofinansowanie termomodernizacji została zrealizowana i czy zostało przekazane dofinansowanie, czy będą przeprowadzane jakieś kontrole?
 2. Czy były informacja od Gminy do Regionalnego Programu Operacyjnego o problemach w realizacji Umowy?
 3. Czy i kiedy został złożony wniosek o płatność dofinansowania?
 4. Czy nie ma zagrożenia utraty dofinansowania?
 5. Czy dofinansowanie  w kwocie 1.000.000,00 zł nie uległo zmianie w związku ze zmianą wartości przedmiotu umowy,
 6. Czy Wójt Gminy może potwierdzić, że zrealizował Umowę zgodnie z jej warunkami i nie naruszył żadnego z jej zapisów.
 7. Jaka jest sytuacja finansowa Gminy, czy gmina posiada gwarancje finansowe?
 8. Czy i w jakim stopniu Gmina zrealizowała płatność Wykonawcy termomodernizacji oraz , czy od tego uzależnione jest dofinansowanie projektu?
 9. Czy Gmina jest w sporze sądowym z Wykonawcą, czy spór został rozwiązany w jakiś inny sposób (czy zostały podjęte próby ugody z obu stron)?
 10. Czy w ramach Umowy przekazanej wykonawcy w dn. 07.05.2019 zostały zawarte aneksy termin owe, kwotowe, jeśli tak to na jakie kwoty i terminy? Czy wykonawca otrzymał załącznik do umowy?
 11. Czy można otrzymać kopie faktury przekazania złomu pozostałego przy termomodernizacji obiektu.
Załączniki:
Odpowiedź 257 KB
Treść zapytania 66 KB
artykuł nr 2

Zapytanie dot. dzierżawy kotłowni

W związku z moim zdaniem, bezzasadnym uchyleniem się przez Pana Wójta od odpowiedzi na moje pytania, zadane na XII sesji RG w Miedźnie, dotyczące dzierżawy kontenerowej kotłowni wydzierżawionej przez Gminę do ewentualnego ogrzewania Zespołu Szkolono – Przedszkolnego w Miedźnie, zgodnie z art. 24 ust. 3-7 ustawy o samorządzie gminnym, proszę o odpowiedz na następujące pytania:

 1. Jaka jest zasadność dalszej dzierżawy ww. kotłowni, skoro budynek szkoły jest ogrzewany
  z kotłowni stacjonarnej?
 2. Na jaki okres została podpisana umowa dzierżawy tejże kotłowni?
 3. Jaki jest koszt dzierżawy kotłowni (w cyklu miesięcznym lub za cały okres dzierżawy)?
 4. Czy gmina w związku z tą dzierżawą poniosła jeszcze inne koszty? Jeżeli tak, to jakie i w jakiej kwocie?

 

 

  (-) Zbigniew Graj

  Radny Gminy Miedźno

Załączniki:
Odpowiedź 254 KB
Treść zapytania 49 KB
artykuł nr 3

Wniosek dot. instalacji lustra drogowego w Ostrowach nad Okszą

Załączniki:
Odpowiedź 40 KB
Treść wniosku 41 KB
artykuł nr 4

Wniosek dot. doświetlenia przystanku autobusowego w miejscowości Izbiska

Załączniki:
Odpowiedź 53 KB
Treść wniosku 195 KB
artykuł nr 5

Wniosek dot. umieszczenia tablicy informacyjnej przy przystanku autobusowym w Miedźnie

Załączniki:
Odpowiedź 44 KB
Treść wniosku 222 KB