Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.6 z dnia 13 czerwca 2018 roku

Załączniki
Treść obwieszczenia   46.953 KB

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4201.6.2016.AS3.27 z dnia 21 maja 2018 roku

Załączniki
Treść obwieszczenia   102.660 KB

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4201.6.2016.AS2.25 z dnia 20 marca 2018 roku

Załączniki
Treść obwieszczenia   122.457 KB

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4201.6.2016.AS2.24 z dnia 20 marca 2018 roku

Załączniki
Treść obwieszczenia   97.377 KB

Zaproszenie do udziału w XIX edycji konkursu "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2018"

Załączniki
Zaproszenie   58.679 KB

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4201.6.2016.AS2.20 z dnia 30 stycznia 2018 roku

Dot. raportu o odziaływanie na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie góry - Karsznice- Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo - odcinek realizacyjny - stacja Chorzów Batory - granica woewództw śląskie/łodzkie".

Załączniki
Treść obwieszczenia   112.448 KB

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacji kruszywa naturalnego - piasku za złoża "Ostrowy C".

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w najem, na okres 3 lat, lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miedźno.

Załączniki
Treść ogłoszenia   421.744 KB

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie zakładu przetwórstwa drewna- tartaku o wiatę oraz magazynu tarcicy zlokalizowanego w miejscowości Władysławów przy ul. Turystycznej 140, 42-120 Miedźno.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w...

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice- Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo - odcinek realizacyjny - Stacja Chorzów Batory - granica województw śląskie/łódzkie.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.136.2016 z...

w sprawie zawieszenia na wniosek inwestora postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od granicy województwa śląskiego do DK46 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego".

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w...

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej 656027S (ul. Łąkowa) w miejscowości Miedźno o szacunkowej długości 1680,0 m".

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.136.2016 z...

dotyczące wniosku o zawieszenie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od granicy województwa śląskiego do DK46 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego", z uwagi na konieczność regulacji stanu prawnego psa drogowego Drogi Wojewódzkiej nr 492 dla nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie przedmiotowej decyzji.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.25.2016 z dnia 19 lipca 2017 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wniesieniu do Ministra Budownictwa i Transportu odwołania od decyzji z dnia 5 czerwca 2017 r. nr 5/2017, znak sprawy IFXIII.7820.25.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 491 od granicy woj. śląskiego do granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa (od km 4+753 do km 32+682)"

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.25.2016 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 491 od granicy woj. śląskiego do granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa (od km 4+753 do km 32+682)"

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 491 od granicy woj. śląskiego do granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa (od km 4+753 do km 32+682)"

Załączniki
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO   967.818 KB

Stanowisko dotyczące etapowości realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą.

Załączniki
Postanowienie nr ŚGW 7624/1/08   2.401 MB

Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowości Izbiska, Miedźno na terenie gminy Miedźno

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźno.

Treść obwieszczenia zamieszczona została jako załącznik.

Załączniki
Załącznik   502.500 KB

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania podziałowego dot. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w obrębach geodezyjnych: Suchany, Borowa, Władysławów

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania podziałowego dot. nieruchomości drogowej o nieuregulowanym stanie prawnym

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż dwóch nieruchomości - działek budowlanych położonych we Władysławowie nr ewid. 114 i 605/1.

Załączniki
Treść ogłoszenia   1.246 MB

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ),

WÓJT GMINY MIEDŹNO

1. Informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowań administracyjnych w sprawach podziałów nieruchomości o nieuregulowanych stanach prawnych, położonych w Gminie Miedźno, w następujących obrębach geodezyjnych, oznaczonych jako działki:

1) Suchany (0008): działka nr 93 o pow.0.3420 ha.

2) Władysławów (0010): działka nr 855 o pow.0.0530 ha.

działka nr 868 o pow.1.7230 ha.

3) Borowa (0001): działka nr 1107 o pow. 0.1660 ha,

działka nr 592 o pow. 0.0770 ha,

działka nr 972 o pow. 0.0400 ha,

działka nr 971 o pow. 0.1760 ha,

działka nr 335 o pow. 0.0690 ha.

dla których nie urządzono ksiąg wieczystych.

2. Podział nieruchomości opisanych w pkt 1 jest niezbędny dla realizacji roszczeń komunalizacyjnych wynikających z ustaw uwłaszczeniowych Gminy i Powiatu.

3. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości opisanej w pkt.1, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się w Urzędzie Gminy Miedźno ul. Ułańska nr 25 pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu i wykazały swoje prawa do nieruchomości.

4. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt 3 zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziałów nieruchomości i wydane decyzje zatwierdzające podziały nieruchomości.

5. Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Miedźno a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Wójt

(-) Piotr Derejczyk

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ),

WÓJT GMINY MIEDŹNO

1. Informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gminie Miedźno, oznaczonej w ewidencji jako działka:

1) nr 593 o pow. 0,0090 ha, obręb Borowa (0001)

dla której nie urządzono księgi wieczystej.

2. Podział nieruchomości opisanej w pkt 1 jest niezbędny dla realizacji roszczeń komunalizacyjnych wynikających z ustaw uwłaszczeniowych Gminy i Powiatu.

3. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości opisanej w pkt.1, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się w Urzędzie Gminy Miedźno ul. Ułańska nr 25 pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu i wykazały swoje prawa do nieruchomości.

4. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt 3 zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziałów nieruchomości i wydane decyzje zatwierdzające podziały nieruchomości.

5. Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Miedźno a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Wójt

(-) Piotr Derejczyk

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości położonej w Izbiskach

Załączniki
Treść ogłoszenia   252.308 KB

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźno.

Treść obwieszczenia znajduje się z załaczniku.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 491 od granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa do granicy województwa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego"

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od granicy województwa śląskiego do DK 46"

Wykaz nieruchomości zasobu gminy wytypowanej do najmu

INFORMACJA O ZMIANACH W USTAWACH:o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym oraz o podatku leśnym

Informuję, że z dniem 1 stycznia 2016 roku w związku z nowelizacją ww. ustaw wchodzą w życie ważne zmiany podatkowe.

Od 1 stycznia 2016 r. nie będą wystawiane i doręczane decyzje podatkowe, jeżeli łączna wysokość zobowiązania podatkowego za cały rok nie przekroczy kwoty 6,10 zł.

W przypadku, gdy łączna kwota zobowiązania za cały rok nie przekroczy 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. dla osób:

  1. fizycznych do dnia 15.03.2016 r.,
  2. prawnych do dnia 31.01.2016 r.

W zakresie ustawy o podatku rolnym ulegają zmianie także przeliczniki niektórych użytków rolnych. Ustawodawca zmienił przeliczniki dla następujących użytków sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków:

  1. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych - przelicznik 0,20 od 1 ha fizycznego gruntu (do końca 2015 r. podatnicy za przedmiotowe grunty nie płacili podatku),
  2. grunty pod rowami - przelicznik 0,20 od 1 ha fizycznego gruntu (do końca 2015r podatnicy za przedmiotowe grunty nie płacili podatku),
  3. grunty rolne zabudowane - przelicznik 1,0 od 1 ha fizycznego gruntu bez względu na użytek rolny (do końca 2015 r. np. B/RIIIa przelicznik wynosił 1,65 ha od 1 ha fiz., B/RIIIb przelicznik wynosił 1,35 od 1 ha fiz., B/RIVa przelicznik wynosił 1,10 od 1 ha fiz.),
  4. grunty pod stawami niezarybionymi - przelicznik 0,2 od 1 ha fizycznego gruntu, grunty, dla których nie można ustalić przelicznika - 1 ha fizyczny = 1 ha przelicz.

Tym samym, w przypadku posiadania przez podatnika gruntów, o których mowa wyżej zmianie ulegnie powierzchnia przeliczeniowa tego gospodarstwa, co w konsekwencji może skutkować uzyskaniem lub utratą przez niego statusu rolnika. W przypadku utraty przez podatnika statusu rolnika opodatkowaniu będą podlegać zwolnione do tej pory budynki gospodarcze.

Zmiany w wymienionych przepisach będą miały także wpływ na wysokość uzyskanego dochodu z gospodarstwa rolnego, wymaganego do ustalenia uprawnień do świadczeń socjalnych np. stypendiów czy zasiłków z pomocy społecznej.

W zakresie podatku leśnego od 1 stycznia 2016 r. zlikwidowano 50% ulgę dla lasów ochronnych.

Szczegółowych wyjaśnień i informacji dotyczących zmiany ww. przepisów można uzyskać u pracownika Urzędu Gminy Miedźno zatrudnionego na stanowisku ds. wymiaru podatku (pokój nr 8, Tel. 34 317 80 77 wew. 27).

Wójt

(-) Piotr Derejczyk

Podatek od środków transportowych

Przypominam o obowiązku złożenia deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych na 2016 r. oraz o terminie wpłaty I raty podatku do dnia 15 lutego 2016 r.

Wójt

(-) Piotr Derejczyk

Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacji kruszywa naturalnego - piasku ze złoża "Ostrowy C blok 2" w kat. C1 zlokalizowanego na działkach nr ewid. 2124/8 i 2124/9 obręb Ostrowy, gmina Miedźno, powiat kłobucki, woj. śląskie

Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie uchwalenia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kłobuckiego".

Zarząd Powiatu zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie uchwalenia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kłobuckiego".

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice"

Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kruszywa naturalnego - piasku ze złoża "Miedźno" w kat. C1 zlokalizowanego w miejscowości Miedźno, powiat kłobucki, woj. śląskie

Ogłoszenie

Wójt Gminy Miedźno przypomina o terminie wpłaty II raty podatku od środków transportowych
do 15 września 2015 r.

Wójt

(-) Piotr Derejczyk

Postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch elektrowni wiatrowych o mocy do 600 kW każda i wysokości nad poziomem terenu 95 m wraz z siecią transformatorową, drogą wewnętrzną z placem manewrowym zlokalizowanych na działkach nr 395/2, 414, 394, 413, położonych w Łobodnie

Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: kontynuacji wydobycia kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Izbiska" w poszerzonych granicach udokumetowania

Obwieszczenie dotyczące zatwierdzenia projektu budowlanego dla inwestycji "Budowa wraz z przebudową chodnika na ul. Jagiełły w Miedźnie"

Załączniki
Treść obwieszczenia   126.734 KB

Konsultacje społeczne projektu Strategi Rozwoju Gminy Miedźno na lata 2015-2025 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Miedźno przypomina o obowiązku złożenia DT-1 deklaracji na podatek od środków transportowych na 2015 rok oraz o terminie wpłaty I raty podatku do 16 lutego 2015 r.

Wójt

(-) Piotr Derejczyk

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze "Wieluń" - umorzenie postępowania ww. sprawie

Załączniki
treść obwieszczenia   67.852 KB

Ogłoszenie

Urząd Gminy Miedźno przypomina o terminie wpłaty II raty podatku od środków transportowych
do 15 września 2014 r.

Wójt

(-) Andrzej Szczypiór

Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr DP 2023 S Zawady - Mokra - Kłobuck od km 0+000,00 do km 10 + 100,00, uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów deszczu

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr DP 1026S Nowa Wieś - Ostrowy nad Okszą

Burmistrz Kłobucka wydał obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr DP 1026S Nowa Wieś - Ostrowy nad Okszą

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowościach: Miedźno, Kołaczkowice, Wapiennik i Izbiska tereny położone na zachód od drogi wojewódzkiej D-491 w gminie MIEDŹNO.

Treść ogłoszenia opublikowana została w załączniku.

Ogłoszenie

Urząd Gminy Miedźno przypomina o obowiązku złożenia DT-1 deklaracji na podatek od środków transportowych na 2014 rok oraz o terminie wpłaty I raty podatku do 17.II 2014 r.

Wójt

(-) Andrzej Szczypiór

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o odwołaniu od decyzji Nr 14/2013 znak: WOOŚ.4210.17.12.PT

Załączniki
Treść obwieszczenia   39.503 KB

Ogłoszenie

Urząd Gminy Miedźno przypomina o terminie wpłaty IV raty podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego do 15 listopada 2013 r.

Wójt

(-) Andrzej Szczypiór

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze "Wieluń" - zmiana koncesji nr 30/2011/p".

Załączniki
Treść obwieszczenia   670.354 KB

Ogłoszenie

Urząd Gminy Miedźno przypomina o terminie wpłaty II raty podatku od środków transportowych
do 16 września 2013 r.

Zastępca Wójta

(-) Zbigniew Ciesielski

Zarządzenie Nr 69/2013 Wójta Gminy Miedźno z dnia 26 sierpnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załączniki
Treść zarządzenia   369.128 KB

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze "Wieluń" - zmiana koncesji nr 30/2011/p".

Załączniki
Treść obwieszczenia   706.415 KB

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze "Wieluń" - zmiana koncesji nr 30/2011/p".

Załączniki
Treść obwieszczenia   53.453 KB

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze "Wieluń" - zmiana koncesji nr 30/2011/p".

Załączniki
Treść obwieszczenia   695.569 KB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr DP 1027 S Ostrowy nad Okszą ? granica powiatu kłobuckiego na odcinku: od km 0 + 000,00 do km 2 + 320,00

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez...

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (zwanego dalej GPSZO)w miejscowości Miedźno, ul. Wł. Jagiełły 17

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowościach: Miedźno, Kołaczkowice, Wapiennik i Izbiska tereny położone na zachód od drogi wojewódzkiej D-491.

Treść ogłoszenia znajduje się w załaczniku.

Załączniki
Treść ogłoszenia   452.526 KB

Ogłoszenie

Urząd Gminy Miedźno przypomina o obowiązku złożenia DT-1 deklaracji na podatek od środków transportowych na 2013r. oraz o terminie wpłaty I raty podatku do 15.02.2013r.

Wójt

(-) Andrzej Szczypiór

Komunikat

Wójt Gminy Miedźno informuje, że w dniach od 12.12.2012 roku do dnia 14.01.2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy Miedźno pokój nr 9, zostały wyłożone do publicznego wglądu karty inwentaryzacyjne nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczone następującymi numerami: I/2012; II/2012; III/2011; IV/2012.

Informacji dotyczących nieruchomości objętych spisem, udziela się w pokoju nr 9 w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7.30 do 15.30 z wyjątkiem wtorku od 7.30 do 18.00 i piątku od 7.30 do 13.00.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze Wieluń - zmiana koncesji nr 30/2011/p"

Załączniki
treść obwieszczenia   692.924 KB

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Odbudowa jazu piętrzącego oraz budowa małej elektrowni wodnej o mocy 180 kW..."

Załączniki
Treść zawiadomienia - obwieszczenia   448.914 KB

Ogłoszenie

Urząd Gminy Miedźno przypomina o terminie wpłaty II raty podatku od środków transportowych do 17.IX.2012r.

(-) Wójt

Andrzej Szczypiór

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania...

Treść obwieszczenia znajduje się w załaczniku.

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o odmowie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na odbudowie jazu piętrzącego oraz budowie małej elektrowni wodnej o mocy 180 kW położonej na działce nr ew. 92, obręb 0008 Suchany, gmina Miedźno, powiat kłobucki.

Treść niniejszego postanowienia zamieszczono w załącznikach.

Załączniki
Postanowienie RDOŚ w Katowicach   141.233 KB

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze "Wieluń" - zmiana koncesji nr 30/2011/p".

Załączniki
Treść obwieszczenia   31.757 KB

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej na obszarze "Wieluń" - zmiana koncesji nr 30/2011/p"

Załączniki
Treść obwieszczenia   46.953 KB

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Temelin z wprowadzeniem mocy do rozdzielni Koćin".

Załączniki
Treść obwieszczenia   377.133 KB

Obwieszczenie o ponownych uzgodnieniach z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kłobucku oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach pod względem wymagań ochrony środowiska warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Odbudowa jazu piętrzącego oraz budowa małej elektrowni wodnej o mocy 180kW położonej na działce nr ew. 92, obręb 0008 Suchany, gmina Miedźno, powiat kłobucki"

Załączniki
Treść obwieszczenia   34.179 KB

Obwieszczenie o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na odbudowie jazu piętrzącego oraz budowie małej elektrowni wodnej

Ogłoszenie

Urząd Gminy Miedźno przypomina o obowiązku złożenia DT-1 deklaracji na podatek od środków transportowych na 2012r. oraz o terminie wpłaty I raty podatku do 15.II.2012r.

(-) Wójt

Andrzej Szczypiór

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie z dnia 2 czerwca 2010r. nr SKO.0812/I/2/40/2010

Załączniki
Treść obwieszczenia   32.409 KB
Treść zawiadomienia   35.745 KB

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z wniosku Strzelecki Energia Sp. z o.o.

Załączniki
Treść zawiadomienia   46.213 KB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Załączniki
Treść obwieszczenia   439.426 KB

Ogłoszenie podatek

Załączniki
Treść ogłoszenia   385.056 KB

Ogłoszenie Urzędu Gminy

W dniu 2 maja (poniedziałek) 2011 r. Urząd Gminy Miedźno będzie nieczynny.

Ogłoszenie o dofinansowaniu kolektorów słonecznych

Ogłoszenie o zbiórce odpadów azbestowych

Postanowienie ws.zawieszenie postępowania w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia, polegającego na odbudowie jazu piętrzącego oraz budowie małej elektrowni wodnej o mocy 180 kW położonej na działce nr ew. 92, obręb 0008 Suchany, gmina Miedźno, powiat kłobucki do czasu uzyskania od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Treść postanowienia znajduje się w załączniku.

Obwieszczenie

Obwieszczenie i powtanowienie ws. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie biogazowni rolniczej.

Zwrot podatku akcyzowego

Każdy Rolnik, może odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej

ogłoszenie podatek

Załączniki
treść ogłoszenia   658.212 KB

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Obwieszczenie Regionalnego Dyretkora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie elektrowni Mochovca.

Załączniki
Treść obwieszczenia   28.684 KB

Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego

Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - drogi łączącej ulicę Jagiełły z drogą powiatową 2027S w Borowej

Załączniki
Treść obwieszczenia   42.425 KB

Przebudowa drogi gminnej nr 656009S Wapiennik - Miedźno

elektrownia wodna - wznowienie postępowania

Odbudowa jazu piętrzącego oraz budowie małej elektrowni wodnej w miejscowości Władysławów obręb Suchany.

Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie

Wykaz nieruchomości typowanych do sprzedaży.

Informacja PWiK Okręgu Częstochowskiego o stanie wody pitnej

Decyzja

Wójt Gminy Miedźno zatwierdza projekt podziału nieruchomości położonych w obrębie Miedźno

Informacja

Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości przez Wójta Gminy Miedźno

Obwieszcenie Wójta Gminy - droga Kołaczkowice Duże - Kołaczowice Małe

Dotyczy budowy drogi Kołaczkowice Małe - Kołaczkowice Duże

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedźno - droga łącząca ul. Jagiełły w Miedźnie z drogą powiatową w Borowej

Dotyczy budowy drogi łączącej ul. Jagiełły w Miedźnie z drogą powiatową 2027 S w Borowej

Obwieszczenie Wójta Gminy - elektrownia wodna

Odbudowa jazu piętrzącego oraz budowie małej elektrowni wodnej w miejscowości Władysławów obręb Suchany.

Załączniki
Treść obwieszczenia   546.051 KB
Postanowienie   1.919 MB
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach   3.435 MB

ogłoszenie podatek

Załączniki
treść ogłoszenia (*.pdf)   411.910 KB

Ogłoszenie o teście sprawności syren alarmowych

Załączniki
Treść ogłoszenia   16.718 KB

Informacja o zamiarze dokonania podziału

Załączniki
Informacja   14.745 KB

ogłoszenie podatek

Załączniki
treść ogłoszenia   399.328 KB

Ogłoszenie o lokalu z zasobu komunalnego przeznaczonym do wynajmu

Treść ogłoszenia znajduje się z załaczniku.
Załączniki
Treść ogłoszenia   21.000 KB

ogłoszenie podatek

Urząd Gminy Miedźno przypomina o obowiązku złożenia DT-1 deklaracji na podatek od środków transportowych na 2008r. oraz o terminie wpłaty I raty podatku do 15.II.2008r.

ogłoszenie podatek

Załączniki
treść ogłoszenia   19.354 KB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Informacja


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych wokół zbiornika wodnego „Ostrowy” w gminie Miedźno

Ogłoszenie podatek

Załączniki
treść ogłoszenia   75.674 KB

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących wyodrębnione obszary w gminie Miedźno

Ogłoszenie

dotyczy: stypendium szkolnego dla uczniów

OBWIESZCZENIE podatek

Załączniki
treść obwieszczenia   198.013 KB

OBWIESZCZENIE

Załączniki
treść obwieszczenia   28.000 KB