Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w...

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie Finansowym

Wójt Gminy Miedźno

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

na samodzielnego referenta

w Referacie Finansowym


I. Wymagania obowiązkowe:

1) obywatelstwo polskie;

2) wykształcenie wyższe: finanse i rachunkowość, ekonomia;

3) udokumentowane doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego;

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

7) nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Instrukcja kancelaryjna, o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;

2) doświadczenie w prowadzeniu ewidencji podatkowej w jednostkach samorządu terytorialnego;

3) znajomość zasad księgowości podatkowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;

4) umiejętność obsługi komputera, w szczególności programów księgowych i sprawozdawczych,

5) odporność na stres, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, rzetelność.

III. Zakres wykonywanych zadań:

1) wymiar podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;

2) przyjmowanie, weryfikacja i wezwanie do złożenia informacji podatkowych;

3) kontrola poprawności składanych informacji i deklaracji podatkowych stanowiących podstawę do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego;

4) dokonywanie wymiaru i korekt podatków w ciągu roku podatkowego zgodnie z powstaniem lub wygaśnięciem obowiązku podatkowego;

5) weryfikowanie posiadanych informacji podatkowych z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków;

6) wydawanie decyzji ustalających wysokość zobowiązań podatkowych;

7) aktualizowanie bazy danych podatników;

8) przeprowadzanie kontroli podatkowych;

9) prowadzenie spraw z zakresu pomocy de minimis i pomocy publicznej w podatkach i opłatach lokalnych;

10) przygotowanie decyzji o udzieleniu ulg inwestycyjnych, z tytułu nabycia gruntów;

11) przygotowanie decyzji o udzieleniu odroczenia i umorzeń podatkowych;

12) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i figurowaniu w ewidencji podatkowej;

13) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych;

14) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt;

15) przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum;

16)wykonywanie innych prac zleconych przez Głównego Księgowego.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

1) pełny etat;

2) miesięczne wynagrodzenie zasadnicze – 2500 zł brutto + dodatek stażowy (maksymalnie 20% wynagrodzenia zasadniczego), po okresie próbnym możliwość podniesienia wynagrodzenia zasadniczego;

3) po okresie próbnym (3 miesiące), możliwość przedłużenia zatrudnienia zgodnie z przepisami kodeksu pracy;

4) praca w budynku Urzędu Gminy Miedźno z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, biuro położone na parterze budynku.

V. Informacja o wielkości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest wyższy niż 6 %.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys (CV);

2) list motywacyjny;

3) skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);

4) skany lub kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

5) kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Miedźno w zakładce: "Nabór pracowników na wolne stanowiska");

6)oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku;

7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy.

VII. Informacja o miejscu, terminie i sposobie składania ofert:

Wymagane dokumenty można składać na adres e-mail: ug@miedzno.pl, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie SEKAP (www.sekap.pl) lub ePUAP (www.epuap.gov.pl), pocztą lub bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Miedźno: 42-120 Miedźno, ul. Ułańska 25, z wyraźnie zaznaczonymi danymi kontaktowymi nadawcy z dopiskiem "Oferta pracy na stanowisku samodzielnego referenta w Referacie Finansowym(wymiar podatków i opłat)” do dnia 17 kwietnia 2018 r.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Miedźno).

VIII. Informacja o wynikach naboru i sposobie ich publikacji:

Osoby, które złożą ofertę na ww. stanowisko pracy powiadomione zostaną o zakwalifikowaniu bądź nie do procedury konkursowej. Kandydaci zakwalifikowani dok konkursu zostaną poinformowani o jego terminie oraz o szczegółach procedury konkursowej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miedźno, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Miedźno.

Miedźno, 3 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie Finansowym

Wójt Gminy Miedźno

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

na samodzielnego referenta

w Referacie Finansowym


I. Wymagania obowiązkowe:

1) obywatelstwo polskie;

2) wykształcenie wyższe: finanse i rachunkowość, ekonomia;

3) udokumentowane doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego;

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

7) nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatku od towarów i usług, o samorządzie gminnym, Ordynacji podatkowej,

2) znajomość zagadnień związanych ze sprawozdawczością i rachunkowością budżetową,

3) znajomość zasad księgowości budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

4) umiejętność obsługi komputera, w szczególności programów księgowych i sprawozdawczych,

5) odporność na stres, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, rzetelność.

III. Zakres wykonywanych zadań:

1) bieżące dekretowanie dowodów księgowych zgodnie z klasyfikacją budżetową;

2) bieżące księgowanie techniką komputerową wszystkich dowodów w dzienniku głównym i na kontach analitycznych wraz z uzgodnieniami miesięcznymi;

3) księgowanie kont pomocniczych;

4) ewidencjonowanie zaangażowania na kontach pozabilansowych w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz uzgadnianie ich z planem i wykonaniem w budżecie gminy;

5) kontrola prawidłowej ewidencji wydatków budżetowych oraz ich zaangażowanie, porównanie z planem finansowym;

6) terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań miesięcznych z wykonania wydatków Urzędu Gminy;

7) nanoszenie planu dochodów i wydatków oraz ich zmian w ciągu roku do ewidencji Urzędu;

8) sporządzanie not księgowych zgodnie z dokumentami źródłowymi;

9)analiza i kontrola kont rozrachunkowych, przeprowadzanie weryfikacji kont księgowych, wyjaśnienie powstałych różnic;

10) przygotowywanie przelewów bankowych;

11) przygotowywanie danych do sprawozdań;

12) archiwizowanie dokumentów z zakresu prowadzonej działalności;

13)wykonywanie innych prac zleconych przez Głównego Księgowego.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

1) pełny etat;

2) po okresie próbnym (3 miesiące), możliwość przedłużenia zatrudnienia zgodnie z przepisami kodeksu pracy;

3) miesięczne wynagrodzenie zasadnicze – 2500 zł brutto + dodatek stażowy (maksymalnie 20% wynagrodzenia zasadniczego), po okresie próbnym możliwość podniesienia wynagrodzenia zasadniczego;

4) praca w budynku Urzędu Gminy Miedźno z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, biuro położone na II piętrze budynku Urzędu Gminy.

V. Informacja o wielkości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest wyższy niż 6 %.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys (CV);

2) list motywacyjny;

3) skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);

4) skany lub kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

5) kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Miedźno w zakładce: "Nabór pracowników na wolne stanowiska");

6)oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku;

7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy.

VII. Informacja o miejscu, terminie i sposobie składania ofert:

Wymagane dokumenty można składać na adres e-mail: ug@miedzno.pl, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie SEKAP (www.sekap.pl) lub ePUAP (www.epuap.gov.pl), pocztą lub bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Miedźno: 42-120 Miedźno, ul. Ułańska 25, z wyraźnie zaznaczonymi danymi kontaktowymi nadawcy z dopiskiem "Oferta pracy na stanowisku samodzielnego referenta w Referacie Finansowym (księgowość budżetowa)” do dnia 17 kwietnia 2018 r.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Miedźno).

VIII. Informacja o wynikach naboru i sposobie ich publikacji:

Osoby, które złożą ofertę na ww. stanowisko pracy powiadomione zostaną o zakwalifikowaniu bądź nie do procedury konkursowej. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani o jego terminie oraz o szczegółach procedury konkursowej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miedźno, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Miedźno.

Miedźno, 3 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze i...

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Informacja o możliwości odbycia stażu w Urzędzie Gminy Miedźno

W roku 2018 w ramach programów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku planowane jest przyjęcie 4 osób na staż.

Osoby zainteresowane stażem będą miały możliwość jego odbycia w referatach Urzędu Gminy Miedźno (prace biurowe).

Wymaganiem niezbędnym do złożenia oferty jest wykształcenie wyższe. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem złożenia wniosku o staż przez Urząd jest spełnienie przez kandydata warunków określonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku w ogłoszeniu o naborze.

Osoby zainteresowane powinny złożyć CV oraz list motywacyjny w Urzędzie Gminy Miedźno, pokój nr 11 (Biuro Podawcze). Dokumenty można także przesłać na adres poczty elektronicznej ug@miedzno.pl lub za posrednictwem skrzynek podawczych Urzędu gminy Miedźno w serwisach e-PUAP lub SEKAP, do dnia 12 lutego 2018 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie Organizacyjnym.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie Finansowym

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu...

WÓJT GMINY MIEDŹNO ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą ul. Szkolna 6, 42-122 Ostrowy nad Okszą

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu...

WÓJT GMINY MIEDŹNO ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie ul. Szkolna 1, 42-120 Miedźno

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie Finansowym

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze...

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta ds. finansowo-księgowych oświaty

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta ds. ochrony środowiska w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta ds. budownictwa w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. finansowo-księgowych oświaty

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta ds. oświaty

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze Zastępcy Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnego...

WÓJT GMINY MIEDŹNO ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Miedźnie ul. Szkolna 1, 42-120 Miedźno

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta ds. sekretariatu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Bibliotekarza

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Bibliotekarz

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu...

WÓJT GMINY MIEDŹNO ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej Mokra 194, 42-120 Miedźno

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze kierownicze Głównego Księgowego

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze kierownicze Sekretarza (umowa na czas określony - zastępstwa)

ogłoszenie o naborze

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie ogłasza nabór na wolne stanowisko księgowego GOK-u w wymiarze 3/8 etatu

ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w referacie ochrony środowiska i rolnictwa

ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w referacie organizacyjnym

Informacja o wynikach naboru

Informuję, że w wyniku postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora:

  1. Zespołu Szkół w Ostrowach nad Okszą, ul. Szkolna 6, 42-122 Ostrowy nad Okszą

konkurs nie został rozstrzygnięty.

  1. Gminnego Przedszkola w Miedźnie, ul. Szkolna 1, 42-120 Miedźno

kandydatem na dyrektora została mgr Bogumiła Krawczyk.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

(-) Irena Komorowska

Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Miedźno

dnia 1 marca 2012 r.

OGŁASZA KONKURS

NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:

1. Zespołu Szkół w Ostrowach nad Okszą, ul. Szkolna 6, Ostrowy nad Okszą

2. Gminnego Przedszkola w Miedźnie, ul. Szkolna 1, Miedźno

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2 oraz w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. Nr 60, poz. 373 ), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki;

b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

d) oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym w lit. C,

e) oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

h) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.)

j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

k) oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

l) oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora,

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Ostrowach nad Okszą”,

„Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Miedźnie”

w terminie do 15.03.2012r. na adres Gmina Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Miedźno.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Andrzej Szczypiór

Wójt Gminy Miedźno

Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Miedźno
ogłasza konkurs na stanowisko
animatora kompleksu boisk sportowych ORLIK


I. Wymagania niezbędne:


Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. Instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


II. Wymagania dodatkowe:


1. Udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku trenera lub instruktora,
2. umiejętność komunikowania się, kreatywność,
3. prawo jazdy kat B

III. Zakres i sposób wykonywania zadań na stanowisku:


1. Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, pokazów i konkursów sportowych, a także organizowanie i przeprowadzanie innych - uzgodnionych i zatwierdzonych przez właściciela obiektu - form zajęć sportowych i rekreacyjnych zgodnych ze szczegółowym harmonogramem planowanych zajęć, przygotowanym w uzgodnieniu z gospodarzem obiektu
2. Realizowanie w okresie jednego miesiąca minimum 160 godzin zajęć udokumentowanych odpowiednimi zapisami w „Dzienniku Zajęć", który będzie stanowił załącznik do umowy.
3. prowadzenie rejestru użytkowników obiektu,
4. przygotowywanie informacji okresowych z działań realizowanych na obiekcie,
5. dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia,
6. dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego,
7. przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych,
8. współpraca z dyrektorami szkół działających na terenie Gminy Miedźno w organizacji zajęć sportowych,

IV Wymagane dokumenty:


1. List motywacyjny;
2. CV ( wraz z opisem przebiegu praktyki zawodowej, dane kontaktowe);
3. oświadczenie o niekaralności;
4 kserokopia dyplomu ukończenia studiów oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
5 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
6 propozycję funkcjonowania kompleksu boisk ORLIK w Miedźnie

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Urzędu Gminy, 42-120 Miedźno ul. Ułańska 25 ( pok. 18 ) lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na animatora Orlika” oraz adresem korespondencyjnym i numerem telefonu w terminie do dnia: 06 lutego 2012 roku do godziny 15.00.


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.


Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.


Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:


“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) ”.

Andrzej Szczypiór

Wót Gminy Miedźno

ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na samodzielne stanowisko podinspektora ds. Biura Rady

Ogłoszenie o naborze

Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie ogłasza konkurs na stanowisko opiekuna Muzeum Kultury Przeworskiej i Izby Pamięci Bitwy pod Mokrą w Mokrej

ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Miedźno ogłasza konkurs na stanowisko opiekuna hali sportowej w Ostrowach nad Okszą

REKRUTACJA RACHMISTRZÓW DO PRZEPROWADZENIA NARODOWEGO SPISU...

Wójt Gminy Miedźno – Gminny Komisarz spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 rok

Nabór na stanowisko rachmistrza spisowego

Wójt Gminy Miedźno – Gminny Komisarz Spisowy o g ł a s z a nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego, który odbędzie się w dniach od 01 września 2010 r. do 31 października 2010 r.

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU II...

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko księgowego GOK w Miedźnie do następnego etapu zakwalifikowała się następująca osoba: Justyna Nowak, zam. Kuźnica Lechowa,

Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie ogłasza nabór na stanowisko księgowego 1/4 etatu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informuję, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko księgowego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty Samorządowej w Miedźnie wybrana została: Pani Ewelina Szczypior, zam. Miedźno.

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU II...

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko księgowego ZEAOS w Miedźnie do następnego etapu zakwalifikowały się następujące osoby:

II NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KSIĘGOWEGO W ZESPOLE EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYM OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ W MIEDŹNIE

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorzadowej w Miedźnie ogłasza II nabór na wolne stanowisko księgowego.
Załączniki
treść ogłoszenia   27.000 KB
kwestionariusz osobowy   33.261 KB

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informuje się, że nabór ogłoszony na stanowisko księgowego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty Samorządowej nie został rozstrzygnięty z uwagi na niespełnienie przez kandydatów wymagań formalnych

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KSIĘGOWEGO W ZESPOLE EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYM OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ W MIEDŹNIE

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorzadowej w Miedźnie ogłasza nabór na wolne stanowisko księgowego
Załączniki
treść ogłoszenia   32.500 KB
kwestionariusz osobowy   45.624 KB

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informuję, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko głównego księgowego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty Samorządowej w Miedźnie wybrany został: Pan Cezary Sobański, zam. Borowa.

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU ...

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko głownego ksiegowego ZEAOS w Miedźnie do następnego etapu zakwalifikowały się następujące osoby:

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ZEAOS

DYREKTOR ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na samodzielne stanowisko Inspektora ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Zabytków

Lista kandydatów

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU NABORU NA SAMODZIELNE STANOWISKO INSPEKTORA ds. ROLNICTWA, LEŚNICTWA I ZABYTKÓW.

Nabór na stanowisko inspektora ds. rolnictwa, leśnictwa i...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. rolnictwa, leśnictwa i zabytków

Ogłoszenie o naborze - GOPS

NABÓR NA PRACOWNIKA DO PROWADZENIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDŹNIE.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTORA DO SPRAW...

WÓJT GMINY W MIEDŹNIE OGŁASZA II NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTOR DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ - PEŁNY ETAT

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTORA DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

Lista kandydatów

Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu naboru na wolne stanowisko podinspektora do spraw księgowości budżetowej.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTORA DO SPRAW ...

URZĄD GMINY W MIEDŹNIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTOR DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ - PEŁNY ETAT

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informuję, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na samodzielne stanowisko ds. rozwoju, promocji i funduszy europejskich wybrana została Pani Kamila Krawczyk, zam. Miedźno

Lista kandydatów

Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu naboru na samodzielne stanowisko ds. Promocji, rozwoju i funduszy europejskich.

Informacja o wynikach naboru - ZEAOS

Informuję, że w wyniku naboru na wolne miejsce pracy opiekuna dowozu dzieci zatrudniona została Pani Aleksandra Makles zamieszkała, Władysławów, ul. Turystyczna 7.

Nabór na stanowisko ds. Promocji, Rozwoju i Funduszy...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowsko ds promocji, rozwoju i Funduszy Europejskich w Urzędzie Gminy Miedźno.

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko ds. Promocji,...

Informuję, że nabór na stanowisko ds. promocjii, rozwoju i funduszy europejskich zakończył się bez roztrzygnięcia.

Nabór - ZEAOS

obrazek

Nabór na wolne miejsce pracy opiekuna dowozu dzieci

Załączniki
treść ogłoszenia   20.500 KB

Nabór na stanowisko ds. Promocji, Rozwoju i Funduszy...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowsko pracy w Urzędzie Gminy Miedźno

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU na kandydata na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na samodzielne stanowisko...

Informuję, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej wybrana została Pani Anna Grabowska-Graj, zam. Miedźno,

Lista kandydatów

Lista kandydatów zakwalifikowanych do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej na samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Lista kandydatów

Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu naboru na samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Miedźnie

Konkurs na kandydata na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

Wójt Gminy Miedźno ogłasza konkurs na kandydata na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie

Kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji

Kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji, wymagany przez procedurę naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzi Gminy Miedźno

Nabór

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na samodzielne stanowisko pracy ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (plik załącznika w formacie pdf)

Informacja o wynikach naboru

Informuję, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na samodzielne stanowisko ds. promocji, rozwoju i funduszy europejskich wybrany został Pan Robert Gorzelak, zam. Blachownia.

Lista kandydatów

Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu naboru na samodzielne stanowisko ds. promocji, rozwoju i funduszy europejskich

NABÓR

Nabór na stanowisko ds. Promocji, Rozwoju i Funduszy Europejskich
Załączniki
Ogłoszenie o naborze   52.259 KB

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko ds. Promocji,...

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko ds. Promocji, Rozwoju i Funduszy Europejskich zawarta w dołączonym załączniku.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych oraz zastępowania księgowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie – ½ etatu

Nabór - GOPS

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIĄJCYCH WYMAGANIA NA STANOWISKO referenta ds. Świadczeń Rodzinnych oraz zastępowania księgowej w GOPS ( ½ etatu).

Informacja

Osoby zainteresowane odbyciem stażu w ramach programów współfinansowanych przeez Powiatowy Urząd Pracy proszone są o kontakt z Panią Dorotą Bedła pok. nr 9

nabór

Nabór na samodzielne stanowisko ds. promocji, rozwoju i funduszy unijnych

Kwestionariusz osobowy

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

nabór - GOPS

NABÓR NA PRACOWNIKA DO PROWADZENIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ ZASTĘPOWANIA KSIĘGOWEJ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDŹNIE.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informuję, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko zastępcy głównego księgowego w Urzędzie Gminy Miedźno wybrana została Pani Iwona Trocha zam. Miedźno ul. Słoneczna 14

LISTA KANDYDATKÓW

LISTA KANDYDATKÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO ZASTĘPCY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Zatrudnienie

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO ZASTĘPCY GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO W URZĘDZIE GMINY W MIEDŹNIE