główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Samodzielnego Referenta

I. Wymagania obowiązkowe:

1) obywatelstwo polskie;

2) wykształcenie wyższe;

3) wymagany staż pracy min. 2 lata;

4) znajomość podstawowych aktów prawnych z zakresu prawa samorządowego;

- ustawa o pracownikach samorządowych;

- ustawa o samorządzie gminnym;

5) znajomość instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;

6) znajomość ustaw o dowodach osobistych, ewidencji ludności oraz o cudzoziemcach;

7) znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego;

8) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

9) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

11) nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1) obowiązkowość, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność i uczciwość, odporność na stres, komunikatywność, kreatywność;

2) umiejętność pracy w zespole;

3) posiadanie prawa jazdy kategorii „B”;

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

* prowadzenie ewidencji ludności i stała aktualizacja rejestru mieszkańców;

* rejestracja w rejestrze PESEL, danych obywateli i cudzoziemców którym nadano numer PESEL;

* usuwanie niezgodności danych zawartych w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców;

* prowadzenie postępowań w sprawach o nadanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów;

* przyjmowanie zgłoszeń zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego i zgłoszeń wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego oraz zgłoszeń wyjazdu za granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego lub czasowego pobytu za granica;

* wydawanie na wniosek zainteresowanej osoby z rejestru mieszkańców, zaświadczeń zawierających opis przetwarzanych danych dotyczących tej osoby;

* udostępnianie jednostkowych danych z rejestru mieszkańców;

* wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach o zameldowanie i wymeldowanie;

* sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu;

* prowadzenie rejestru wyborców;

* sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców;

* wydawanie i wymiana dowodów osobistych;

* przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego i zawieszeniu certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej;

* wprowadzanie i przetwarzanie danych w Rejestrze Dowodów osobistych;

* prowadzenie zbioru dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;

* wydawanie zaświadczeń zawierających pełny opis danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych;

* udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym;

* udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;

* prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań określonych w ustawie o repatriacji;

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys (CV);

2) list motywacyjny;

3) skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);

4) skany lub kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

5) kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;

6) kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Miedźno w zakładce: "Nabór pracowników na wolne stanowiska");

7) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku;

8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy.

V. Informacja o wielkości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest wyższy niż 6 %.

VI. Warunki pracy na stanowisku:

1) pełny etat;

2) po okresie próbnym (3 miesiące), możliwość przedłużenia zatrudnienia zgodnie z przepisami kodeksu pracy;

3) wynagrodzenie miesięczne – wynagrodzenie zasadnicze 2500,00 zł brutto + dodatek stażowy (maksymalnie 20% wynagrodzenia zasadniczego brutto);

4) praca w budynku Urzędu Gminy Miedźno z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, biuro położone na I piętrze budynku.

VII. Informacja o miejscu, terminie i sposobie składania ofert:

Wymagane dokumenty można składać na adres e-mail: ug@miedzno.pl, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie SEKAP (www.sekap.pl) lub ePUAP (www.epuap.gov.pl), pocztą lub bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Miedźno: 42-120 Miedźno, ul. Ułańska 25, z dopiskiem "Oferta pracy na stanowisko samodzielnego referenta ” do dnia 20 marca 2019 r.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Miedźno).

VIII. Informacja o wynikach naboru i sposobie ich publikacji:

1) Osoby, które złożą ofertę na ww. stanowisko pracy powiadomione zostaną o zakwalifikowaniu do dalszej procedury konkursowej. Kandydaci zakwalifikowani do

konkursu zostaną poinformowani o jego terminie oraz o szczegółach procedury konkursowej;

2) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miedźno, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Miedźno.

Miedźno, dnia 06 marca 2019 r.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta  w Referacie Organizacyjnym

artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze i...

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie ogłasza otwarty i  konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pomocnicze i  obsługi OPIEKUN W  OŚRODKU POMOCY S SPOŁECZNEJ

artykuł nr 4

Informacja o możliwości odbycia stażu w Urzędzie Gminy Miedźno

W roku 2019 w ramach programów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku planowane jest przyjęcie 4 osób na staż.

Osoby zainteresowane stażem będą miały możliwość jego odbycia w referatach Urzędu Gminy Miedźno (prace biurowe).

Wymaganiem niezbędnym do złożenia oferty jest wykształcenie wyższe. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem złożenia wniosku o staż przez Urząd jest spełnienie przez kandydata warunków określonych  przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku w ogłoszeniu o naborze.

Osoby zainteresowane powinny złożyć CV oraz list motywacyjny w Urzędzie Gminy Miedźno, pokój nr 11 (Biuro Podawcze). Dokumenty można także przesłać na adres poczty elektronicznej ug@miedzno.pl lub za pośrednictwem skrzynek podawczych Urzędu gminy Miedźno w serwisach e-PUAP lub SEKAP, do dnia  22 stycznia 2019 r.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w...

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Koordynatora Zespołu Pomocy Środowiskowej