artykuł nr 1

Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoba prawna i osoba fizyczna (przedsiębiorca)

NAZWA USŁUGI        Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego  oraz    podatku leśnego – osoba prawna i osoba fizyczna (przedsiębiorca)

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

 Urząd Gminy Miedźno ul. Ułańska 25 

                                      Referat Finansowy ,  pokój nr 14 (I piętro)

                                      tel. (034) 3178010 wew. 18  

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

- Wniosek o wydanie decyzji wraz z dokumentami określającymi trudną sytuację finansową

·        Kopie sprawozdań finansowych (np.F-01, deklaracje podatkowe)

·        Określenie wielkości przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r., Nr 173, poz. 1807 z późn.zm.)

·        Oświadczenie o korzystaniu z pomocy publicznej w okresie ostatnich trzech lat

·        Inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY                        Decyzja    

    

OPŁATY

 

- Opłata skarbowa na podanie w wys. 5 zł (w znakach skarbowych)

- Wnioski o umorzenie zaległości podatkowych oraz                  o odroczenie terminu płatności  podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na okres do 6 miesięcy są zwolnione                z  opłaty skarbowej 

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

- W ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku

- W sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku

 

UWAGI                                                              Brak

 

TRYB ODWOŁAWCZY I OPŁATY

 

- Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Miedźno w terminie 14 dni od daty 

otrzymania decyzji  (opłata skarbowa na odwołanie - 5 zł i 0,50 zł od każdego załącznika wnoszona w znakach skarbowych) 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (J.t.- Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz.60)      

- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004r., Nr 123, poz. 1291)

- Ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (J.t.- Dz. U. z 2004r., Nr 253, poz.2532)

   

 

Dostępne kategorie:
Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Wydawanie zaświadczeń o powierzchni gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych
Wydawanie zaświadczeń o pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych do pracowniczego stażu pracy
Wydawanie zaświadczeń o przeciętnym dochodzie z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego
Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu (nie figurowaniu) w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz gospodarstw rolnych - osoby fizyczne
Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby prawne
Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby fizyczne
Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoba prawna i osoba fizyczna (przedsiębiorca)
Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoby fizyczne
Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego do 1 ha oraz podatku leśnego – osoba prawna i osoba fizyczna (przedsiębiorca)
Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Kontrole podatkowe