artykuł nr 1

Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoby fizyczne

NAZWA USŁUGI                  Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności   zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego  oraz  podatku leśnego

– osoby fizyczne 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

     Urząd Gminy Miedźno ul. Ułańska 25

                                               Referat Finansowy, pokój nr 14 (I piętro)

                                               tel. (034) 3178010,  wew. 18

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

- Wniosek o wydanie decyzji wraz z dokumentami określającymi trudna sytuację finansową

         

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY                        Decyzja    

    

OPŁATY

 

- Opłata skarbowa na podanie w wys. 5 zł                         (w znakach skarbowych)

- Wnioski o umorzenie zaległości podatkowych oraz o odroczenie terminu płatności  podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na okres do           6 miesięcy są zwolnione z   opłaty skarbowej 

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

- W ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku

- W sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania nie później niż

                                           w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku

 

UWAGI                                                                       Brak

 

TRYB ODWOŁAWCZY I OPŁATY

 

- Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego   w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Miedźno w terminie 14 dni od daty  

otrzymania decyzji  (opłata skarbowa na odwołanie - 5 zł i 0,50 zł od każdego załącznika wnoszona w znakach skarbowych) 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (J.t.- Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz.60)

- Ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (J.t.- Dz. U. z 2004r., Nr 253, poz.         2532)

 

Dostępne kategorie:
Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Wydawanie zaświadczeń o powierzchni gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych
Wydawanie zaświadczeń o pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych do pracowniczego stażu pracy
Wydawanie zaświadczeń o przeciętnym dochodzie z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego
Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu (nie figurowaniu) w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz gospodarstw rolnych - osoby fizyczne
Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby prawne
Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby fizyczne
Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoba prawna i osoba fizyczna (przedsiębiorca)
Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoby fizyczne
Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego do 1 ha oraz podatku leśnego – osoba prawna i osoba fizyczna (przedsiębiorca)
Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Kontrole podatkowe