artykuł nr 1

Postanowienie - lokalizacja ogrodzeń

Postanowienie - lokalizacja ogrodzeń

 

Miejsce załatwienia sprawy : Stanowisk ds. Budownictwa, Architektury i Inwestycji, parter, pok. 1, tel. 034 317-80-10,

 

W celu uzyskania zezwolenia należy złożyć podanie ( o wydanie opinii ) z opisem przedmiotowej inwestycji, sposobu wykonania oraz planowanych materiałów do wykonania ogrodzenia .Podać do jakich celów będzie wykorzystane ogrodzenie / cele mieszkaniowe , inne/. W podaniu należy określić wysokość ogrodzenia , podać szerokość planowanej bramy wjazdowej , miejscowość i numer ewidencyjny działki oraz ulicę lub drogę przy której będzie realizowana inwestycja .

Określić rodzaj ogrodzenia / stały , tymczasowy / .

Wymagane dokumenty :

1. Podanie z opisem , adresem i ewentualnie telefonem

2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesioną lokalizacją planowanego ogrodzenia i bramy wjazdowej

3. Mapa ewidencyjna gruntów z numerem działki i naniesioną lokalizacją planowanego ogrodzenia

4. Kserokopia aktu własności

 

Dokumenty do wglądu: Brak

 

Opłaty :

Skarbowa – 5,0 zł podanie , 0,50 zł za każdy z załączników ( nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego )

 

Czas i sposób załatwienia sprawy :

Od 14 do 30 dni od daty złożenia podania wraz z załącznikami –ustala się datę odbioru postanowienia

 

Tryb odwoławczy :

Od wydanego postanowienia przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia 

Podstawa prawna :

n    art. 43 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.-tekst jednolity                       ( Dz. U. z 2004 r.Nr 204 , poz 2086 )

n    - art123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeksu postępowania administracyjnego                                                                       ( Dz. U. Nr 98 poz.1071 z 2000 r. z późn. zm. )

Uwagi :

1.Postanowienie może być wydane jako tymczasowe ze względu na planowaną rozbudowę , remont lub przebudowę danej drogi ,ulicy lub ze względu na przebieg uzbrojenia podziemnego , braku widoczności lub innych przyczyn jakie mogą wpłynąć po ustawieniu przedmiotowego ogrodzenia .

2.Zezwolenie na wykonanie ogrodzenia do celów budownictwa mieszkaniowego nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 , ust. 1 , pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej z 29 listopada 2004 r. ( Dz. U. Nr 253 ,poz 2532 ) .W sprawach nie związanych z budownictwem mieszkaniowym opłata skarbowa wynosi 5,0 zł do wniosku , a każdy z załączników po 0,50 zł