artykuł nr 1

Zjazdy indywidualne i publiczne

Zjazdy indywidualne i publiczne

-       wykonanie zjazdu z drogi gminnej lub wewnętrznej dla obsługi komunikacyjnej działki do celów mieszkaniowych /indywidualny /

-        wykonanie zjazdu z drogi gminnej lub wewnętrznej dla obsługi komunikacyjnej działki do innych celów niż mieszkaniowa / publiczny /

 

Miejsce załatwienia sprawy :

1.     Urząd Gminy w Miedźnie , ul. Ułańska 25 ,42-120 Miedźno

2.    parter budynku , pok. Nr 1, stanowisko d/s Zamówień publicznych,
przetargów i dróg

3.     telefon /034/ 317-80-10 , 317-81-00 wew. 14

W celu uzyskania zezwolenia należy złożyć podanie (o wydanie opinii) na wykonanie zjazdu dla obsługi komunikacyjnej działki  z podaniem do jakich celów ma służyć, podać miejscowość, ulice i numer działki. Organ po otrzymaniu dokumentów zajmuje stanowisko wydając stosowną decyzję administracyjną lub pismo opiniujące / drogi wewnętrzne/ .

 

 Wymagane dokumenty :

1.     Wniosek o wydanie zezwolenia na zjazd – wzór do pobrania w załączniku

2.    Mapę sytuacyjno-wysokościową lub plan zagospodarowania działki              
z naniesioną lokalizacją przedmiotowego  zjazdu

3.     Mapę ewidencyjną gruntów z naniesioną lokalizacją przedmiotowego zjazdu

4.     Kserokopię aktu własności działki

 

Dokumenty do wglądu :        Brak

 

Opłaty :

1.    Skarbowa – 5,0 zł podanie , 0,50 zł za każdy z załączników / nie dotyczy celów budownictwa mieszkaniowego /

 

 Czas i sposób załatwienia sprawy :

     Do 30 dni

 

Uwagi :

Decyzja będzie wydana po przedłożeniu dowodów wniesionych opłat -dotyczy zjazdów innych niż do celów budownictwa mieszkaniowego .

 

Tryb odwoławczy :

1.    Od wydanej decyzji przysługuje prawo do odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia .

 

 Podstawa prawna :

-        art. 29 i 30 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U.   z 2004 r. Nr 204 , poz 2086 )

-       art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa ( Dz. U. Nr 98 poz 1071        ze zmianami )

-        art. 78 / publiczny/ i 79/ indywidualny/ Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  2 marca 1999 r. ( Dz. U. Nr 43 z 1999 r.,    poz. 430 )

 

Inne uwagi :

Dla dróg gminnych zezwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej, dla  dróg wewnętrznych w formie pisma opiniującego.  Zjazdy do obsługi komunikacyjnej działki na cele mieszkaniowe zwolnione są               z opłaty skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o opłacie z 29 listopada 2004 r. ( Dz. U. Nr 253 poz. 2532 ) .W sprawach nie związanych                                z budownictwem mieszkaniowym opłata skarbowa wynosi 5,0 zł od wniosku,              a każdy z załączników do wniosku po 0,50 zł .

 

 

 

Załączniki:
wzór wniosku 24 KB