artykuł nr 1

Lokalizacja urządzeń w pasach drogowych

Lokalizacja urządzeń w pasach drogowych dla potrzeb projektowych i indywidualnych

 

-        wydanie opinii o lokalizacji urządzeń w pasach drogowych dla celów  
projektowanej inwestycji
 na fazie wykonywania projektu technicznego

-        wydanie opinii o lokalizacji urządzeń w pasach drogowych dla potrzeb Wnioskodawców indywidualnych w pasach dróg gminnych w formie postanowienia i dla dróg wewnętrznych w formie pisma opiniującego

 

Miejsce załatwienia sprawy :

1.  Urząd Gminy w Miedźnie , ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno

2. parter budynku , pok. Nr 1, stanowisko d/s Zamówień publicznych,
     przetargów i dróg

3. Telefon /034/ 317-80-10 , 317-81-00 wew. 14

W celu otrzymania opinii o lokalizacji urządzeń obcych w stosunku do pasa drogowego drogi gminnej lub wewnętrznej należy złożyć pismo z podaniem opisu projektowanych robót, ich lokalizacji ,miejscowości projektowanych robót, numery działek ,parametry techniczne inwestycji  lub projektowanego zadania .

Wymagane dokumenty :

1.     Pismo lub podanie o wydanie opinii w sprawie lokalizacji urządzenia obcego w pasie drogowym z opisem technicznym projektowanych robót .

2.    Projekt techniczny przedmiotowego zadania lub mapę sytuacyjno-wysokościową z naniesioną lokalizacją projektowanych urządzeń w stosunku do pasa drogowego

3.     Mapę ewidencyjną gruntów dla Wnioskodawców indywidualnych i wykaz    z rejestru gruntów dla Wnioskodawców składających projekt techniczny

4.    Wszelkie wcześniejsze opinie i uzgodnienia z innymi Organami                        a dotyczącymi przedmiotowej sprawy .

 

 Dokumenty do wglądu :                 Projekt techniczny

 

Opłaty :

Skarbowa – 5,0 zł podanie lub pismo ,0,50 zł za każdy z załączników                  / nie dotyczy celów związanych z budownictwem mieszkaniowym /

 

Czas i sposób załatwienia sprawy :

Do 30 dni. 

 

Uwagi ;

Postanowienie będzie wydane po przedłożeniu dowodów wniesionych opłat.      / nie dotyczy celów budownictwa mieszkaniowego /

  

 

 

Tryb odwoławczy :

Od wydanego postanowienia przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia .

    

Podstawa prawna :

-       art. 43 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U.            z 2004r. Nr 204 poz.2086 )

-        art. 106 Ustawy z 14 czerwca 1960 r Kpa ( Dz. U. Nr 98 poz 1071 ze zmianami )

 

 Inne uwagi :

Wniosek i załączniki do wniosku dotyczące opinii w sprawach budownictwa    mieszkaniowego nie podlegają opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 , ust. 1 , pkt. 2  ustawy o opłacie skarbowej z 29 listopada 2004 r ( Dz. U. Nr 253 , poz 2532 )

W sprawach nie związanych z budownictwem mieszkaniowym opłata skarbowa  wynosi 5,0 zł od wniosku , a każdy z załączników do wniosku po 0,50 zł .