artykuł nr 1

Zezwolenie na wykonanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy

Zezwolenie na wykonanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy

 

Miejsce załatwienia sprawy :

1.  Urząd Gminy w Miedźnie , ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno

2. Parter budynku , pok. Nr 1, stanowisko d/s Zamówień publicznych,
     przetargów i dróg

3. Telefon /034/ 317-80-10 , 317-81-00 wew. 14

 

Wymagane dokumenty :

Wniosek, który powinien określać rodzaj wykonywanego przewozu regularnego osób, dokładny przebieg trasy  na terenie gminy, tj. początek i koniec przewozu, okres wykonywanej działalności, pojazdy w dyspozycji wnioskodawcy z podaniem liczby pojazdów poszczególnych rodzajów.

Do wniosku należy załączyć:

-    kserokopię licencji,

-        proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów    i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległość między przystankami, kursy, liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy oraz ilość wypisów z zezwolenia,

-        mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami do wsiadania            i wysiadania,

-     potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków dokonanego           z ich właścicielami lub zarządzającymi,

-       zobowiązanie do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,

-        cennik,

-       wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zmierza wykonywać przewozy.

 

Sposób załatwienia sprawy :

Po złożeniu wniosku następuje wszczęcie postępowania administracyjnego poprzez przeprowadzenie analizy sytuacji rynkowej w zakresie wnioskowanego regularnego przewozu osób. Organ wydający zezwolenie może zlecić wykonanie analizy Wojewódzkiemu Ośrodkowi Organizacji Przewozów Samochodowych w Katowicach.  Na podstawie opracowanej analizy wydający zezwolenie zasięga opinii od organizacji konsumentów.

 

Opłaty :

1)     5 zł na wniosek, 50 gr  na każdy z załączników w znaczkach skarbowych, które można zakupić w Urzędzie Gminy,

2)     za czynności związane z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej pobiera się opłatę od wnioskodawcy zgodnie z art. 22a ust.4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003 r. Nr 149, poz.1452),

3)    za wydanie przedmiotowego zezwolenia i wydanie wypisu z zezwolenia pobiera się opłatę w zależności od okresu ważności zezwolenia i tak: do 1 roku - 100 zł, do 2 lat - 150zł,  do 3 lat - 200 zł, do 4 lat -  250 zł, do 5 lat - 300zł,

4)    za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia

Opłaty dotyczące punktu 3 i 4 pobiera się na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2004r. Nr 159, poz. 1664)

 

Czas załatwienia sprawy :

Od 30 - 60 dni od czasu złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Uwagi :

Organ ostatecznie rozpatrując wniosek może odmówić udzielenia zezwolenia w przypadkach określonych w art.22a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.                    o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw w przypadku gdy:

1)      wnioskodawca nie jest w stanie świadczyć usług będących przedmiotem wniosku, korzystając z pojazdów pozostających w jego bezpośredniej dyspozycji,

2)      zostanie wykazane, że projektowana linia regularna stanowić będzie zagrożenie dla już istniejących linii regularnych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy linie te są obsługiwane tylko przez jednego przewoźnika lub przez jedną grupę przewoźników,

3)       wnioskodawca nie wykonuje, na skutek okoliczności zależnych od niego krajowych przewozów regularnych na innych obsługiwanych liniach komunikacyjnych, co najmniej przez 7 dni,

4)      wnioskodawca nie przestrzega warunków określonych w posiadanym już zezwoleniu lub wykonuje przewozy niezgodnie z posiadanym zezwoleniem.

Zezwolenie będzie wydane po przedłożeniu dowodu wniesienia opłaty.

 

Tryb odwoławczy :

Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do organu   administracji publicznej wyższego stopnia za pośrednictwem   organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia  doręczenia decyzji ( art. 127 § 1 i 2, art. 129 k.p.a.)

Podstawa prawna :

 

Art.18 ust.1 pkt 1 lit. „a” ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz.1371,  z późn. zm.).