główna zawartość

Mapa serwisu BIP

Wójt Gminy (1)

Oświadczenia majątkowe Wójta w kadencji 2018-2023 (1)

Oświadczenia majątkowe Wójta w kadencji 2014-2018 (1)

Oświadczenia majątkowe Wójta złożone w latach 2002 - 2014 (3)

Zastępca Wójta (1)

Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta - Zbigniewa Ciesielskiego (1)

Rada Gminy (0)

Najbliższa sesja (1)

Skład Rady (5)

Sesje (0)

Kadencja VIII (2018-2023) (1)

Kadencja VII (2014-2018) (44)

Kadencje IV-VI (2002-2014) (123)

Archiwalne Plany Pracy (4)

Apele Rady Gminy Miedźno (6)

Projekty uchwał Rady Gminy (78)

Interpelacje i zapytania radnych (3)

Oświadczenia majątkowe radnych (0)

kadencja 2018-2023 (15)

kadencja 2014-2018 (15)

kadencja 2010-2014 (17)

kadencja 2006-2010 (15)

Komisje Rady (0)

Kadencja 2018-2023 - Komisja Rewizyjna (2)

Kadencja 2018-2023 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (2)

Kadencja 2018-2023 - Komisja Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia (2)

Kadencja 2018-2023 - Komisja Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa (2)

Kadencja 2014-2018 - Komisja ds Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia (1)

Najbliższa komisja (1)

Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 (41)

Kadencja 2014-2018 - Komisja Rewizyjna (1)

Najbliższa komisja (1)

Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 (29)

Kadencja 2014-2018 - Komisja Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa (1)

Najbliższa komisja (1)

Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018 (39)

Protokoły z posiedzeń komisji w kadencji 2006-2010 oraz 2010-2014 (0)

Protokoły z posiedzenia komisji Budżetu i Finansów kadencji 2006-2010 (45)

Protokoły z posiedzenia komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa kadencji 2006-2010 (41)

Protokoły z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia kadencji 2006-2010 (37)

Protokoły z posiedzenia komisji Rewizyjnej kadencji 2006-2010 (39)

Protokoły z posiedzenia komisji Budżetu Oświaty, Kultury i Zdrowia kadencji 2010-2014 (49)

Protokoły z posiedzenia komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa kadencji 2010-2014 (48)

Protokoły z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia kadencji 2010-2014 (18)

Protokoły z posiedzenia komisji Rewizyjnej kadencji 2010-2014 (35)

Sołectwa (0)

Borowa (5)

Dębiniec (5)

Izbiska (5)

Kołaczkowice Duże (5)

Kołaczkowice Małe (5)

Miedźno (5)

Mokra (5)

Ostrowy (5)

Wapiennik (5)

Władysławów (5)

DZIENNIKI URZĘDOWE (4)

Statut (1)

Budżet (0)

2003 (1)

2004 (1)

2005 (1)

2006 (1)

2007 (1)

2008 (1)

2009 (1)

Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu (9)

2010 (1)

Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu (4)

2011 (1)

Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu (1)

2012 (1)

Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu (3)

2013 (4)

2014 (4)

2015 (4)

2016 (4)

2017 (5)

2018 (5)

2019 (1)

Zarządzenia Wójta (0)

2004 (2)

2005 (2)

2006 (2)

2007 (2)

2008 (113)

2009 (127)

2010 (134)

2011 (126)

2012 (138)

2013 (128)

2014 (167)

2015 (153)

2016 (102)

2017 (122)

2018 (109)

2019 (66)

Uchwały (1)

2003 (0)

IV Kwartał (36)

III Kwartał (12)

II Kwartał (4)

I Kwartał (6)

2004 (0)

IV Kwartał (47)

III Kwartał (20)

II Kwartał (15)

I Kwartał (17)

2005 (0)

IV Kwartał (31)

III Kwartał (16)

II Kwartał (15)

I Kwartał (21)

2006 (0)

IV Kwartał (34)

III Kwartał (8)

II Kwartał (13)

I Kwartał (4)

2007 (0)

IV Kwartał (28)

III Kwartał (31)

II Kwartał (19)

I Kwartał (15)

2008 (0)

IV Kwartał (22)

III Kwartał (21)

II Kwartał (20)

I Kwartał (14)

2009 (0)

IV Kwartał (20)

III Kwartał (7)

II Kwartał (28)

I Kwartał (16)

2010 (0)

IV Kwartał (39)

III Kwartał (23)

II Kwartał (36)

I Kwartał (15)

2011 (0)

IV Kwartał (26)

III Kwartał (23)

II Kwartał (29)

I Kwartał (25)

2012 (83)

2013 (58)

2014 (68)

2015 (95)

2016 (81)

2017 (72)

2018 (72)

2019 (61)

Podatki i opłaty lokalne (2)

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1)

Podatek od nieruchomości (6)

Podmiot opodatkowania (1)

Przedmiot opodatkowania (1)

Termin powstania obowiązku podatkowego (1)

Termin płatności (1)

Podatek od środków transportowych (4)

Podatek rolny (8)

Podatek leśny (5)

Podatek od posiadania psów (1)

Opłata targowa (1)

Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy (1)

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego (1)

Strategie (0)

Strategia Rozwoju Gminy Miedźno (2)

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miedźno (1)

Gospodarka komunalna (7)

Stan mienia komulanego (13)

Gminny Ośrodek Kultury (1)

Oświadczenia majątkowe (2)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (4)

Oświadczenia majątkowe (7)

Sprawozdania finansowe (1)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie (1)

Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki (1)

Sprawozdania finansowe (1)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą (1)

Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki (1)

Sprawozdania finansowe (1)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej (1)

Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki (2)

Sprawozdania finansowe (1)

Zlikwidowane Jednostki Organizacyjne Gminy Miedźno (0)

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej - zlikwidowany z dniem 31.12.2016 r. (1)

Oświadczenia majątkowe kierownika jednoskti (1)

Zespół Szkół w Ostrowach nad Okszą - przekształcony z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą (1)

Oświadczenia majątkowe kierownika jednoskti (1)

Gminne Przedszkole w Ostrowach nad Okszą - włączone z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą (1)

Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki (1)

Gminne Przedszkole w Miedźnie - włączone z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie (1)

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki (2)

Szkoła Podstawowa w Miedźnie - włączona z dniem 01.09.2017 r. w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie (1)

Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki (1)

Gimnazjum w Miedźnie - zlikwidowane z dniem 01.09.2017 r. (1)

Oświadczenia majątkowe kierownika jednostki (1)

Załatwianie spraw obywateli (0)

Oświata (1)

Urząd Stanu Cywilnego (2)

Ochrona środowiska (0)

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (2)

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (1)

Wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych (1)

Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa (1)

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (1)

Dowody osobiste (2)

Ewidencja Ludności (2)

Nieruchomości (2)

Działalność gospodarcza (1)

Zezwolenia i decyzje (1)

Podatki (0)

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (1)

Wydawanie zaświadczeń o powierzchni gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych (1)

Wydawanie zaświadczeń o pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych do pracowniczego stażu pracy (1)

Wydawanie zaświadczeń o przeciętnym dochodzie z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego (1)

Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu (nie figurowaniu) w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz gospodarstw rolnych - osoby fizyczne (1)

Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby prawne (1)

Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby fizyczne (1)

Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoba prawna i osoba fizyczna (przedsiębiorca) (1)

Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoby fizyczne (1)

Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów (1)

Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym (1)

Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego do 1 ha oraz podatku leśnego – osoba prawna i osoba fizyczna (przedsiębiorca) (1)

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (1)

Kontrole podatkowe (1)

Stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych i informacji niejawnych (1)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1)

Budownictwo, architektura i inwestycje (0)

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (1)

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (1)

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (1)

Postanowienia opiniujące projekty prac geodezyjnych (1)

Postanowienie - lokalizacja ogrodzeń (1)

Przyznanie dodatku mieszkaniowego (1)

Przyznanie mieszkania komunalnego (0)

Drogi i transport (0)

Zajęcie pasa drogowego (1)

Zjazdy (1)

Lokalizacja urządzeń w pasach drogowych (1)

Opinia - oznakowanie robót w pasie drogowym (1)

Zezwolenie na wykonanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy (1)

Bezpłatne porady prawne (2)