Mapa serwisu BIP

Wójt Gminy

Oświadczenia majątkowe Wójta w kadencji 2014-2018

Oświadczenia majątkowe Wójta złożone w latach 2002 - 2014

Zastępca Wójta

Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta - Zbigniewa Ciesielskiego

Rada Gminy

Skład Rady

Sesje

Plan pracy

Najbliższa sesja

Protokoły z sesji kadencji 2014-2018

Protokoły z sesji kadencji 2002-2006 oraz 2010-2014

Apele Rady Gminy Miedźno

Projekty uchwał Rady Gminy

Oświadczenia majątkowe radnych

kadencja 2014-2018

kadencja 2010-2014

kadencja 2006-2010

Komisje Rady

Komisja ds Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Najbliższa komisja

Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018

Komisja Rewizyjna

Najbliższa komisja

Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018

Komisja Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa

Najbliższa komisja

Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018

Protokoły z posiedzeń komisji w kadencji 2006-2010 oraz 2010-2014

Protokoły z posiedzenia komisji Budżetu i Finansów kadencji 2006-2010

Protokoły z posiedzenia komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa kadencji 2006-2010

Protokoły z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia kadencji 2006-2010

Protokoły z posiedzenia komisji Rewizyjnej kadencji 2006-2010

Protokoły z posiedzenia komisji Budżetu Oświaty, Kultury i Zdrowia kadencji 2010-2014

Protokoły z posiedzenia komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa kadencji 2010-2014

Protokoły z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia kadencji 2010-2014

Protokoły z posiedzenia komisji Rewizyjnej kadencji 2010-2014

Sołectwa

Borowa

Dębiniec

Izbiska

Kołaczkowice Duże

Kołaczkowice Małe

Miedźno

Mokra

Ostrowy

Wapiennik

Władysławów

DZIENNIKI URZĘDOWE

Statut

Budżet

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

2010

Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

2011

Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

2012

Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

2013

2014

2015

2016

2017

Zarządzenia Wójta

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Uchwały

2003

IV Kwartał

III Kwartał

II Kwartał

I Kwartał

2004

IV Kwartał

III Kwartał

II Kwartał

I Kwartał

2005

IV Kwartał

III Kwartał

II Kwartał

I Kwartał

2006

IV Kwartał

III Kwartał

II Kwartał

I Kwartał

2007

IV Kwartał

III Kwartał

II Kwartał

I Kwartał

2008

IV Kwartał

III Kwartał

II Kwartał

I Kwartał

2009

IV Kwartał

III Kwartał

II Kwartał

I Kwartał

2010

IV Kwartał

III Kwartał

II Kwartał

I Kwartał

2011

IV Kwartał

III Kwartał

II Kwartał

I Kwartał

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Podatki i opłaty lokalne

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podatek od nieruchomości

Podmiot opodatkowania

Przedmiot opodatkowania

Termin powstania obowiązku podatkowego

Termin płatności

Podatek od środków transportowych

Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od posiadania psów

Opłata targowa

Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego

Strategie

Strategia Rozwoju Gminy Miedźno

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miedźno

Gospodarka komunalna

Stan mienia komulanego

Załatwianie spraw obywateli

Oświata

Urząd Stanu Cywilnego

Informacja o Urzędzie

Rejestracja urodzenia

Zgłoszenie zgonu

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi

Rejestracja małżeństwa

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia zapewnień

Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą

Przyjecie oświadczenia o uznaniu dziecka

Nadanie dziecku nazwiska męża matki

Powrót małżonka rozwiedzionego do nazwiska,które nosił przed zawarciem małżenstwa

Zaświadczenie o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku, o zaginięciu lub zniszczeniu księgi

Wydawanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego

Ochrona środowiska

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego

Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Dowody osobiste

Meldunki

Nieruchomości

Działalność gospodarcza

Zezwolenia i decyzje

Podatki

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Wydawanie zaświadczeń o powierzchni gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych

Wydawanie zaświadczeń o pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych do pracowniczego stażu pracy

Wydawanie zaświadczeń o przeciętnym dochodzie z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego

Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu (nie figurowaniu) w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz gospodarstw rolnych - osoby fizyczne

Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby prawne

Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby fizyczne

Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoba prawna i osoba fizyczna (przedsiębiorca)

Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoby fizyczne

Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego do 1 ha oraz podatku leśnego – osoba prawna i osoba fizyczna (przedsiębiorca)

Stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych i informacji niejawnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Budownictwo, architektura i inwestycje

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Postanowienia opiniujące projekty prac geodezyjnych

Postanowienie - lokalizacja ogrodzeń

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Przyznanie mieszkania komunalnego

Drogi i transport

Zajęcie pasa drogowego

Zjazdy

Lokalizacja urządzeń w pasach drogowych

Opinia - oznakowanie robót w pasie drogowym

Zezwolenie na wykonanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy

Bezpłatne porady prawne