Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Nabór pracowników na wolne stanowiska

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mi...

WÓJT GMINYMIEDŹNO ogłasza konkurs nastanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wMiedźnie ul. Szkolna 1, 42-120Miedźno I. WYMAGANIA KONKURSOWE INIEZBĘDNE DOKUMENTY 1.Stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wMiedźnie, wskład, którego wchodzą gminne przedszkole ipubliczna szkoła podstawowa, zgodnie zrozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zdnia 27października 2009r. wsprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kiero...

Utworzony: 2017-07-17 | Zmodyfikowany: 2017-10-19 10:34

2. Nabór pracowników na wolne stanowiska

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Os...

WÓJT GMINYMIEDŹNO ogłasza konkurs nastanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wOstrowach nad Okszą ul. Szkolna 6, 42-122Ostrowy nad Okszą I. WYMAGANIA KONKURSOWE INIEZBĘDNE DOKUMENTY 1.Stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wOstrowach nad Okszą, wskład, którego wchodzą gminne przedszkole ipubliczna szkoła podstawowa, zgodnie zrozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zdnia 27października 2009r. wsprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyre...

Utworzony: 2017-07-17 | Zmodyfikowany: 2017-10-19 10:31

3. Nabór pracowników na wolne stanowiska

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Refera...

Wójt GminyMiedźno ogłasza nabór na wolne stanowiskourzędnicze samodzielnego referenta wReferacieFinansowym I. Wymaganiaobowiązkowe: 1) obywatelstwopolskie; 2) wykształcenie wyższe:administracja, ekonomia, prawo, zarządzanie, finanse irachunkowość; 3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie zpełni prawpublicznych; 4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane zoskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwoskarbowe; 5) stan zdrowia pozwalający na zatr...

Utworzony: 2017-08-18 | Zmodyfikowany: 2017-10-19 10:27

4. Rok 2017

Rozbudowa drogi gminnej 656021 S na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW- 4...

Utworzony: 2017-09-12 | Zmodyfikowany: 2017-10-18 15:11

5. Rok 2017

Budowa 2 placów zabaw i 5 siłowni zewnętrznych w Gminie Miedźno

Utworzony: 2017-10-03 | Zmodyfikowany: 2017-10-18 14:33

6. Rok 2017

Uchwała Nr 229/XXXIII/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 21 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Ogłoszona wDzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego wdniu 25 września 2017 r. poz. 5037 http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2017/5037/

Utworzony: 2017-10-12 | Zmodyfikowany: 2017-10-17 09:11

7. Rok 2017

Uchwała Nr 224/XXXII/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 17 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Ogłoszona wDzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego wdniu 18 sierpnia 2017 r. poz. 4543 dzienniki.slask.eu/#/legalact/2017/4543/

Utworzony: 2017-09-08 | Zmodyfikowany: 2017-10-17 09:09

8. Rok 2017

Uchwała Nr 214/XXXI/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Ogłoszona wDzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego wdniu 30 czerwca 2017 r. poz. 3910 http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2017/3910/

Utworzony: 2017-07-06 | Zmodyfikowany: 2017-10-17 09:06

9. Rok 2017

Uchwała Nr 211/XXXI/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Miedźno, za pomocą innego instrumentu płatniczego Ogłoszona wDzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego wdniu 05 lipca 2017 r. poz. 4036 http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2017/4036/

Utworzony: 2017-07-06 | Zmodyfikowany: 2017-10-17 09:03

10. Rok 2017

Uchwała Nr 209/XXXI/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Ogłoszona wDzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego wdniu 30 czerwca 2017 r. poz. 3909 http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2017/3909/

Utworzony: 2017-07-06 | Zmodyfikowany: 2017-10-17 08:54

11. Rok 2017

Uchwała Nr 208/XXXI/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miedźno oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) Ogłoszona wDzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego wdniu 30 cze...

Utworzony: 2017-07-06 | Zmodyfikowany: 2017-10-17 08:53

12. Rok 2017

Uchwała Nr 199/XXX/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Ogłoszona wDzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego wdniu 13 czerwca 2017 r. poz. 3613 http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2017/3613/

Utworzony: 2017-07-05 | Zmodyfikowany: 2017-10-17 08:47

13. Rok 2017

Uchwała Nr 195/XXX/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 26 maja 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miedźno Ogłoszona wDzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego wdniu 13 czerwca 2017 r. poz. 3612 http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2017/3612/

Utworzony: 2017-07-05 | Zmodyfikowany: 2017-10-17 08:45

14. Najbliższa komisja

Najbliższe posiedzenie komisji

Zawiadamiam, że w dniu 24 października 2017 r. (wtorek) o godz. 15.00 odbędzie się w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Miedźno posiedzenie Komisji ds. Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Miedźno. Porządek posiedzenia: Otwarcieposiedzeniakomisji. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźno. Zaopiniowanieprojektówuchwał. Sprawyróżne. Zakończenieposiedzeniakomisji. Proszę o udział w posiedzeniu. Adam Leśnikowski Przewodniczący Komisji

Utworzony: 2004-02-10 | Zmodyfikowany: 2017-10-16 09:21

15. Rok 2017

Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w ...

Utworzony: 2017-09-15 | Zmodyfikowany: 2017-10-13 08:51

16. Rok 2017

Uchwała Nr 232/XXXIII/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 21 września 2017 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie

Utworzony: 2017-10-12 | Zmodyfikowany: 2017-10-12 14:42

17. Rok 2017

Uchwała Nr 231/XXXIII/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 21 września 2017 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Utworzony: 2017-10-12 | Zmodyfikowany: 2017-10-12 14:39

18. Rok 2017

Uchwała Nr 230/XXXIII/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 21 września 2017 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedźno na lata 2017-2031

Utworzony: 2017-10-12 | Zmodyfikowany: 2017-10-12 14:38

19. Rok 2017

Uchwała Nr 228/XXXIII/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 21 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Miedźno zadania z zakresu właściwości Powiatu Kłobuckiego

Utworzony: 2017-10-12 | Zmodyfikowany: 2017-10-12 14:35

20. Rok 2017

Uchwała Nr 227/XXXIII/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 21 września 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w Miedźnie przy ulicy Słonecznej 1 na okres 3 miesięcy

Utworzony: 2017-10-12 | Zmodyfikowany: 2017-10-12 14:32