Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2018

Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Miedźno z dnia 20 lutego 2018 r.

w sprawie zmian wbudżecie gminy na 2018rok

Utworzony: 2018-02-20 | Zmodyfikowany: 2018-02-20 14:45

2. Najbliższa komisja

Najbliższe posiedzenie komisji

Zawiadamiam, że w dniu28 lutego 2018 r.(środa) o godz. 12:00odbędzie się w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Miedźno posiedzenie Komisji ds. Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa Rady Gminy Miedźno. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia komisji. Informacja o potrzebie rozbudowy oczyszczalni ścieków i planowanych inwestycjach przez wodociągi częstochowskie na terenie Gminy Miedźno Informacja o kontynuacji i planach budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miedźno. Analiza stawek czynszu ...

Utworzony: 2004-02-10 | Zmodyfikowany: 2018-02-20 09:36

3. 2018

Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Miedźno

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza wdniach26 lutego 2018 r. do 9marca 2018 r.publiczne konsultacje projektu uchwały wsprawie nadania nazw ulicom wMiedźnie. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr23/2018zdnia 19 lutego 2018 r. Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do ogłoszenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno ul. Ułańska 25 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu9 marca 2018 r.nie będąrozpatrywane. Szcz...

Utworzony: 2018-02-19 | Zmodyfikowany: 2018-02-19 13:43

4. 2018

Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Miedźno z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie konsultacji projektu aktu prawa miejscowego

Utworzony: 2018-02-19 | Zmodyfikowany: 2018-02-19 13:42

5. 2018

Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Miedźno z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartm konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Utworzony: 2018-02-19 | Zmodyfikowany: 2018-02-19 13:41

6. 2018

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ...

Utworzony: 2018-02-08 | Zmodyfikowany: 2018-02-16 11:37

7. 2018

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźno (miejscowość Izbiska) wg procedury &q...

Utworzony: 2018-02-08 | Zmodyfikowany: 2018-02-16 11:17

8. 2018

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określania rodzajów świa...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza wdniach 5 lutego 2018 r. do 15 lutego 2018 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określania rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 3/2018 zdnia 4stycznia 2018 r. Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do ogłoszenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno ul. Ułańska 25 42-120 Mi...

Utworzony: 2018-01-30 | Zmodyfikowany: 2018-02-16 10:58

9. 2018

Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w ...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza wdniach20 lutego 2018 r. do 5 marca 2018 r.publiczne konsultacje projektu uchwały wsprawie nadania nazw ulicom wMiedźnie. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 21/2018zdnia 13 lutego 2018 r. Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do ogłoszenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno ul. Ułańska 25 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu5 marca2018 r.nie będąrozpatrywane. Szc...

Utworzony: 2018-02-13 | Zmodyfikowany: 2018-02-13 16:01

10. 2018

Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Miedźno z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie konsultacji projektu aktu prawa miejscowego

Utworzony: 2018-02-13 | Zmodyfikowany: 2018-02-13 14:33

11. 2018

Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Miedźno z dnia 9 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Utworzony: 2018-02-09 | Zmodyfikowany: 2018-02-09 13:00

12. 2018

Przebudowa istniejącego pasa drogowego w miejscowości Mokra w pasie Drogi Powiatowej...

Utworzony: 2018-01-23 | Zmodyfikowany: 2018-02-09 12:54

13. 2018

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w Otwartym Konkursie Ofert

Wójt Gminy Miedźno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracachkomisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny złożonych ofert w ramach ogłoszonego konkursu ofert na 2018 rok. W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji oraz podmiotów wymienionych w art. 3...

Utworzony: 2018-02-09 | Zmodyfikowany: 2018-02-09 12:14

14. Najbliższa komisja

Najbliższa komisja

Zawiadamiam, że w dniu 15 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Miedźno, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miedźno. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia komisji. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Miedźno. Kontrola działu 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011, 75022,75075. Kontrola działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,rozdział 90015 i 90095. Kontrola działu 600 - Transport i łączność, rozdział 600...

Utworzony: 2004-02-10 | Zmodyfikowany: 2018-02-08 14:05

15. 2018

Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Miedźno z dnia 8 lutego 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Utworzony: 2018-02-08 | Zmodyfikowany: 2018-02-08 10:35

16. Nabór pracowników na wolne stanowiska

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Rolnic...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora wReferacie Rolnictwa iGospodarkiKomunalnej I. Wymaganiaobowiązkowe: 1) obywatelstwopolskie; 2) wykształcenie wyższe magisterskie –geodezja; 3) wymagany staż pracy min. 2letni, 4) biegła znajomość oprogramowania komputerowego stosowanego wpracybiurowej; 5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie zpełni prawpublicznych; 6) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane zos...

Utworzony: 2017-11-30 | Zmodyfikowany: 2018-02-07 10:04

17. Nabór pracowników na wolne stanowiska

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Refera...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie Organizacyjnym I. Wymagania obowiązkowe: 1) obywatelstwo polskie; 2) wykształcenie wyższe; 3) znajomość podstawowych aktów prawnych z zakresu prawa samorządowego; - ustawa o pracownikach samorządowych; - ustawa o samorządzie gminnym; 4) znajomość instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt; 5) znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; 6) znajomość przepisów Kodeks...

Utworzony: 2017-12-08 | Zmodyfikowany: 2018-02-07 10:04

18. 2018

Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Miedźnie

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza wdniach 12 lutego 2018 r. do 22 lutego 2018 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom wMiedźnie. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 18/2018 zdnia 6lutego 2018 r. Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do ogłoszenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno ul. Ułańska 25 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 22 lutego 2018 r. nie będąrozpatry...

Utworzony: 2018-02-06 | Zmodyfikowany: 2018-02-06 17:09

19. 2018

Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Miedźno z dnia 6 lutego 2018 r.

w sprawie konsultacji projektu aktu prawa miejscowego

Utworzony: 2018-02-06 | Zmodyfikowany: 2018-02-06 17:02

20. Najbliższa komisja

Najbliższe posiedzenie komisji

Zawiadamiam, że w dniu 13 lutego 2018 r. (wtorek) o godz. 14:00odbędzie się w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Miedźno posiedzenie Komisji ds. Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Miedźno. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia komisji. Informacja o stanie bezrobocia na terenie Gminy Miedźno za 2017 rok. Ocena wydatków inwestycyjnych pod kątem zgodności wykonania zuchwałami Rady Gminy za 2017 rok. Zaopiniowanie projektów uchwał. Sprawy różne. Zakończenie posiedzenia komisji. P...

Utworzony: 2004-02-10 | Zmodyfikowany: 2018-02-06 09:12