Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ogłoszenia, obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uw...

Utworzony: 2017-12-11 | Zmodyfikowany: 2017-12-11 13:56

2. Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018

Protokół Nr 30/2017 z posiedzenia Komisji Infrastruktury, Rozwoju Wsi i Rolnictwa Ra...

Utworzony: 2017-12-11 | Zmodyfikowany: 2017-12-11 13:45

3. Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018

Protokół Nr 22/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miedźno odbytego w d...

Utworzony: 2017-12-11 | Zmodyfikowany: 2017-12-11 13:34

4. Protokoły z posiedzenia komisji kadencji 2014-2018

Protokół Nr 31/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowi...

Utworzony: 2017-12-11 | Zmodyfikowany: 2017-12-11 13:24

5. Najbliższa komisja

Najbliższe posiedzenie komisji

Zawiadamiam, że w dniu 19 grudnia 2017 r. (wtorek) o godz. 1400 odbędzie się w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Miedźno posiedzenie Komisji ds. Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Miedźno. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia komisji. Informacja o działalności i funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek oraz Muzeum Kultury Przeworskiej i Izby Pamięci Bitwy pod Mokrą. Podsumowanie organizowanych imprez kulturalno - sportowych na terenie gminy. Analiza Budżetu GOK. Z...

Utworzony: 2004-02-10 | Zmodyfikowany: 2017-12-11 13:14

6. 2017 rok

Zarządzenie Nr 113/2017 Wójta Gminy Miedźno z dnia 8 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji celem zaopiniowania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Utworzony: 2017-12-08 | Zmodyfikowany: 2017-12-08 22:37

7. 2017 rok

Zarządzenie Nr 112/2017 Wójta Gminy Miedźno z dnia 8 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Utworzony: 2017-12-08 | Zmodyfikowany: 2017-12-08 22:36

8. Nabór pracowników na wolne stanowiska

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Refera...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie Organizacyjnym I. Wymagania obowiązkowe: 1) obywatelstwo polskie; 2) wykształcenie wyższe; 3) znajomość podstawowych aktów prawnych z zakresu prawa samorządowego; - ustawa o pracownikach samorządowych; - ustawa o samorządzie gminnym; 4) znajomość instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt; 5) znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; 6) znajomość przepisów Kodeks...

Utworzony: 2017-12-08 | Zmodyfikowany: 2017-12-08 15:54

9. Rok 2017

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Miedźno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny złożonych ofert w ramach ogłoszonego konkursu ofert na 2018 rok. W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji oraz podmiotów wymienionych w art. ...

Utworzony: 2017-12-07 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 15:25

10. Najbliższa sesja

Najbliższa sesja Rady Gminy

W dniu 13 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 9:00 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Miedźno przy ul. Ułańskiej 25, odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Miedźno. Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Miedźno: Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Podj...

Utworzony: 2003-07-22 | Zmodyfikowany: 2017-12-06 13:11

11. Projekty uchwał Rady Gminy

Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Gminy Miedźno zwołaną na dzień 13 grudnia 2017 r.

W dniu 13 grudnia 2017 r. (środa) ogodz. 9:00 wSali sesyjnej Urzędu Gminy Miedźno przy ul. Ułańskiej 25, odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Miedźno.

Utworzony: 2017-12-06 | Zmodyfikowany: 2017-12-06 12:56

12. Rok 2017

Udzielenie kredytu długoterminowego

Utworzony: 2017-11-09 | Zmodyfikowany: 2017-12-06 12:28

13. 2017 rok

Zarządzenie Nr 111/2017 Wójta Gminy Miedźno z dnia 1 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Utworzony: 2017-12-01 | Zmodyfikowany: 2017-12-01 11:37

14. 2017 rok

Zarządzenie Nr 109/2017 Wójta Gminy Miedźno z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Utworzony: 2017-11-28 | Zmodyfikowany: 2017-12-01 11:35

15. Nabór pracowników na wolne stanowiska

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Rolnic...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora wReferacie Rolnictwa iGospodarkiKomunalnej I. Wymaganiaobowiązkowe: 1) obywatelstwopolskie; 2) wykształcenie wyższe magisterskie –geodezja; 3) wymagany staż pracy min. 2letni, 4) biegła znajomość oprogramowania komputerowego stosowanego wpracybiurowej; 5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie zpełni prawpublicznych; 6) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane zos...

Utworzony: 2017-11-30 | Zmodyfikowany: 2017-11-30 14:41

16. Konsultacje

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dl...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza wdniach od 03.08.2017 r. do 13.08.2017 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźno. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 70/2017 zdnia 28 lipca 2017 r. Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do ogłoszenia, na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 13.08.2017 r. nie będą rozpatrywane. Szczegółowo zakres iformę konsultacji ok...

Utworzony: 2017-07-28 | Zmodyfikowany: 2017-11-29 15:31

17. Konsultacje

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza wdniach: od 11.06.2017 r. do 21.06.2017 r. publiczne konsultacje projektu uchwały wsprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miedźno oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauc...

Utworzony: 2017-06-05 | Zmodyfikowany: 2017-11-29 15:25

18. Konsultacje

Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatn...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza wdniach: od 11.06.2017 r. do 21.06.2017 r. publiczne konsultacje projektu uchwały wsprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 51/2017 zdnia...

Utworzony: 2017-06-05 | Zmodyfikowany: 2017-11-29 15:24

19. Konsultacje

Konsultacje projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz nie...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza wdniach: od 12.06.2017 r. do 22.06.2017 r. publiczne konsultacje projektu uchwały wsprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Miedźno, za pomocą innego instrumentu płatniczego. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 52/2017 zdnia 6 czerwca 2017 r. Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do ogłoszenia, na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl....

Utworzony: 2017-06-06 | Zmodyfikowany: 2017-11-29 15:21

20. 2017 rok

Zarządzenie Nr 110/2017 Wójta Gminy Miedźno z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Miedźnie

Utworzony: 2017-11-29 | Zmodyfikowany: 2017-11-29 09:45