Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Nabór pracowników na wolne stanowiska

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego ...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolnekierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie I. Wymaganiaobowiązkowe: 1) wykształcenie wyższe magisterskie oraz specjalizacja zzakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie zart. 122 ust. 1ustawy zdnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z2016 r. poz. 930 zpóźn.zm.); 2) 3-letni staż wpomocyspołecznej; 3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie zpełni prawpublicznych; 4) niekaralność za przes...

Utworzony: 2017-08-11 | Zmodyfikowany: 2017-08-11 19:21

2. Rok 2017

Przebudowa drogi gminnej nr 656061S w miejscowości Miedźno oraz Kołaczkowice Duże, g...

Utworzony: 2017-08-11 | Zmodyfikowany: 2017-08-11 16:11

3. Rok 2017

Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1026S Ostrowy nad Okszą, gm. Miedźno w zakresie budow...

Utworzony: 2017-08-10 | Zmodyfikowany: 2017-08-11 11:25

4. Rok 2017

Przebudowa Gminnego Przedszkola w Ostrowach nad Okszą wg procedury "zaprojektuj...

Utworzony: 2017-06-14 | Zmodyfikowany: 2017-08-11 09:56

5. Projekty uchwał Rady Gminy

Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Gminy Miedźno zwołaną na dzień 17 sierpnia 2017 r.

W dniu 17 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Miedźno przy ul. Ułańskiej 25 odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Miedźno.

Utworzony: 2017-08-10 | Zmodyfikowany: 2017-08-11 08:30

6. Nabór pracowników na wolne stanowiska

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Refera...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie Finansowym I. Wymagania obowiązkowe: 1) obywatelstwo polskie; 2) wykształcenie wyższe : administracja, ekonomia, prawo, zarządzanie, finanse i rachunkowość; 3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5) stan zdrowia pozwal...

Utworzony: 2017-06-12 | Zmodyfikowany: 2017-08-10 15:23

7. 2017 rok

Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Miedźno z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta

Utworzony: 2017-08-10 | Zmodyfikowany: 2017-08-10 14:31

8. Najbliższa sesja

Najbliższa sesja Rady Gminy

W dniu 17 sierpnia2017 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Miedźno przy ul. Ułańskiej 25 odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Miedźno. PorządekobradXXXII SesjiRadyGminyMiedźno: Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy. Podjęcie uchwały sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Miedźno. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu ...

Utworzony: 2003-07-22 | Zmodyfikowany: 2017-08-10 10:26

9. Rok 2017

Rozbudowa drogi gminnej 656021 S na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW-49...

Utworzony: 2017-08-07 | Zmodyfikowany: 2017-08-08 16:02

10. Nabór pracowników na wolne stanowiska

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Rolnic...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej I. Wymagania obowiązkowe: 1) obywatelstwo polskie; 2) wykształcenie wyższe magisterskie – geodezja; 3) wymagany staż pracy min. 2 letni, 4) biegła znajomość oprogramowania komputerowego stosowanego w pracy biurowej; 5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 6) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ś...

Utworzony: 2017-06-12 | Zmodyfikowany: 2017-08-07 08:36

11. Rok 2017

Dostawa kostki brukowej i pozostałych wyrobów betonowych

Utworzony: 2017-07-12 | Zmodyfikowany: 2017-08-04 12:40

12. 2017 rok

Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Miedźno z dnia 2 sierpnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

Utworzony: 2017-08-03 | Zmodyfikowany: 2017-08-03 20:56

13. Ogłoszenia, obwieszczenia

Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegająceg...

Utworzony: 2016-12-30 | Zmodyfikowany: 2017-07-31 14:00

14. Konsultacje

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dl...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza wdniach od 03.08.2017 r. do 13.08.2017 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźno. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 70/2017 zdnia 28 lipca 2017 r. Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do ogłoszenia, na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 13.08.2017 r. nie będą rozpatrywane. Szczegółowo zakres iformę konsultacji ok...

Utworzony: 2017-07-28 | Zmodyfikowany: 2017-07-28 18:47

15. 2017 rok

Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Miedźno z dnia 28 lipca 2017 r.

w sprawie konsultacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźno

Utworzony: 2017-07-28 | Zmodyfikowany: 2017-07-28 12:16

16. Ogłoszenia, obwieszczenia

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.25.2016 z dnia 19 lipca 2017 r. o po...

Utworzony: 2017-07-26 | Zmodyfikowany: 2017-07-26 10:49

17. 2017 rok

Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Miedźno z dnia 25 lipca 2017 r.

w sprawie zmian wbudżecie gminy na 2017rok

Utworzony: 2017-07-25 | Zmodyfikowany: 2017-07-25 09:19

18. 2017 rok

Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Miedźno z dnia 20 lipca 2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Utworzony: 2017-07-20 | Zmodyfikowany: 2017-07-20 14:46

19. 2017 rok

Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Miedźno z dnia 20 lipca 2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Utworzony: 2017-07-20 | Zmodyfikowany: 2017-07-20 14:44

20. Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa

Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów

Uzyskanie zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza, albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. Wymagane dokumenty: 1. Wniosek powinien zawierać: - imię , nazwiska i adres albo nazwę i siedzibę...

Utworzony: 2014-02-21 | Zmodyfikowany: 2017-07-19 13:22