artykuł nr 1

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadził w dniach od 22 listopada 2015 r. do 1 grudnia 2015 r. społeczne konsultacje projektów uchwał:

artykuł nr 2

Konsultacje projektów uchwał

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach: od 22.11.2015 r. do 01.12.2015 r. publiczne konsultacje projektów uchwał:

  1. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (zarządzenie nr 131/2015),
  2. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (zarządzenie nr 132/2015),
  3. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości (zarządzenie nr 133/2015),
  4. w sprawie ustalenia podatku od środków trnasportowych (zarządzenie nr 134/2015),
  5. uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek oraz zwolnień z opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta (zarządzenie nr 135/2015),
  6. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (zarządzenie nr 136/2015).

Projekty uchwały stanowią załączniki do zarządzeń. Uwagi do projektów należy przekazywać na formularzach dołączonych do ogłoszenia, na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 01.12.2015 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

artykuł nr 3

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Miedźno na lata 2015-2025.

Wójt Gminy Miedźno przeprowadził w dniach: od 26.10.2015 r. do 09.11.2015 r.  społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miedźno na lata 2015-2025.

Projekt uchwały został opublikowany 19 października 2015 roku w:

1.  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno w Zakładce „Konsultacje”

2. Na stronie internetowej Gminy Miedźno w dziale „Aktualności”.

Zarządzenie wraz z projektem uchwały zostało także wywieszone 19 października 2015 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno.

 Podmioty uprawnione do konsultacji projektu mogły to czynić w dniach od 26.10.2015 r. do 09.11.2015 r. W tym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi do projektu. W związku z tym Wójt Gminy Miedźno przedłoży pod obrady Rady Gminy Miedźno, projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miedźno na lata 2015-2025 bez zmian.

 

Z up. Wójta

(-) Aleksandra Bernaś

Kierownik Referatu Organizacyjnego

Miedźno, dnia 12.11.2015 r.

 

artykuł nr 4

Konsultacje Strategii Rozwoju Gminy Miedźno na...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadził w dniach: od 26.10.2015 r. do 09.11.2015 r. społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miedźno na lata 2015-2025.

artykuł nr 5

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadził w dniach od 28 kwietnia 2015 r. do 11 maja 2015 r. społeczne konsultacje projektów uchwał