artykuł nr 1

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektów uchwał podatkowych

Wójt Gminy Miedźno przeprowadził w dniach: od 26.10.2016 r. do 07.11.2016 r. publiczne konsultacje projektów uchwał:

  1.  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
  2.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

Projekty uchwał zostały opublikowane dnia 20 października  2016 r. w:

  1. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno w zakładce „Konsultacje”;
  2. Na stronie internetowej Gminy Miedźno w dziale „Ogłoszenia, Komunikaty, Zarządzenia”.

Projekty uchwał zostały także wywieszone  20 października  2016 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno.

Podmioty uprawnione do konsultacji projektu mogły to czynić w dniach od 26.10.2016 r. do 07.11.2016 r. W tym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi do projektu. W związku z tym Wójt Gminy Miedźno przedłoży pod obrady Rady Gminy Miedźno projekty uchwał:

  1.  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
  2.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

bez zmian.

Skarbnik

(-) Andrzej Kluczny

Miedźno, dnia 22.11.2016 r.

artykuł nr 2

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych

Wójt Gminy Miedźno przeprowadził w dniach: od 09.11.2016 r. do 20.11.2016 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.

Projekt uchwały został opublikowany dnia 3 listopada 2016 r. w:

  1. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno w zakładce „Konsultacje”;
  2. Na stronie internetowej Gminy Miedźno w dziale „Ogłoszenia, Komunikaty, Zarządzenia”.

Projekt uchwały został także wywieszony 3 listopada 2016 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno.

Podmioty uprawnione do konsultacji projektu mogły to czynić w dniach od 09.11.2016 r. do 20.11.2016 r. W tym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi do projektu. W związku z tym Wójt Gminy Miedźno przedłoży pod obrady Rady Gminy Miedźno projekt uchwały w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych bez zmian.

Skarbnik

(-) Andrzej Kluczny

Miedźno, dnia 22.11.2016 r.

artykuł nr 3

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miedźno na lata 2016-2021.

Wójt Gminy Miedźno przeprowadził w dniach: od 27.10.2016 r. do 07.11.2016 r.  społeczne konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miedźno na lata 2016-2021.

Projekt strategii został opublikowany 21 października 2016 roku w:

  1. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno w Zakładce „Konsultacje”,
  2. Na stronie internetowej Gminy Miedźno w dziale „Ogłoszenia, Komunikaty, Zarządzenia”.

Projekt strategii został także wyłożony 21 października 2016 roku w biurze podawczym Urzędu Gminy Miedźno.

Podmioty uprawnione do konsultacji projektu mogły to czynić w dniach od 27.10.2016 r. do 07.11.2016 r. W tym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi do projektu. W związku z tym Wójt Gminy Miedźno przedłoży pod obrady Rady Gminy Miedźno, projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miedźno na lata 2016-2021 bez zmian.

Z up. Wójta

(-) Aleksandra Bernaś

Kierownik Referatu Organizacyjnego

Miedźno, dnia 17.11.2016 r.

artykuł nr 4

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowościach: Miedźno, Kołaczkowice, Wapiennik i Izbiska - tereny położone na zachód od drogi wojewódzkiej D-491

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach: od 10.11.2016 r. do 20.11.2016 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowościach: Miedźno, Kołaczkowice, Wapiennik i Izbiska - tereny położone na zachód od drogi wojewódzkiej D-491.

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 79/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do ogłoszenia, na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 20.11.2016 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

artykuł nr 5

Konsultacje stawek podatku od środków transportowych

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach: od 09.11.2016 r. do 20.11.2016 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 78/2016 z dnia 3 listopada 2016 r. Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do ogłoszenia, na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 20.11.2016 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.