artykuł nr 1

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Miedźno

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach od 2 stycznia 2019 r. do 14 stycznia 2019 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Miedźno.

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 108/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do ogłoszenia, na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 14 stycznia 2019 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno 29 października 2010 r.

artykuł nr 2

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielanych w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu będących w zakresie zadań własnych gminy.

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach od 24 grudnia 2018 r. do 7 stycznia 2019 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielanych w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu będących w zakresie zadań własnych gminy.

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 103/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do ogłoszenia, na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 7 stycznia 2019 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

 

artykuł nr 3

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 209/XXXI/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 3909)

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach od 24 grudnia 2018 r. do 7 stycznia 2019 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 209/XXXI/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 3909).

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 102/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do ogłoszenia, na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 7 stycznia 2019 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

artykuł nr 4

Konsultacje projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach od 24 grudnia 2018 r. do 7 stycznia 2019 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 101/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do ogłoszenia, na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 7 stycznia 2019 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

artykuł nr 5

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach od 24 grudnia 2018 r. do 7 stycznia 2019 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 99/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. (Zarządzenie nr 4/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej). Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do ogłoszenia, na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 7 stycznia 2019 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.