artykuł nr 1

budżet gminy

 

UCHWAŁA Nr 15/IV/2002 Rady Gminy w Miedźnie z dnia 28 grudnia 2002r. w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy na 2003 rok.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz. 74 z późn. zm./ oraz art. 124 z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1

Uchwala się budżet Gminy Miedźno na okres roku kalendarzowego 2003.

§ 2

Uchwala się dochody budżetu Gminy w wysokości 8.971.316 zł. zgodnie
z załącznikiem Nr 1 w tym : - dotacje na zadania zlecone - 470.164 zł. - dotacja celowa na zadania realizowane przez Gminę - 4.000 zł. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dochody z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych - 79.700 zł.

§ 3

Uchwala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 8.701.316 zł. zgodnie
z załącznikiem Nr 2 1. Wydatki bieżące - 7.711.316 zł. w tym : - wynagrodzenia i pochodne - 4.781.570 zł. 2. Wydatki majątkowe - 990.000 zł. 3. Wydatki na zadania zlecone - 470.164 zł. 4. Wydatki na zadania realizowane przez Gminę na - 4.000 zł. podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5. Wydatki na realizację zadań określonych w Programie - 79.700 zł. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych