artykuł nr 1

Sprawozdania finansowe Gminy Miedźno sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

artykuł nr 2

Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Miedźno sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

artykuł nr 3

Sprawozdanie Wójta Gminy Miedźno z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2018 rok

Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Miedźno z dnia 29 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Miedźno za 2018 rok

Ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 2 kwietnia 2019 r., poz. 2711

http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2019/2711/akt.pdf

 

 

artykuł nr 4

Sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

artykuł nr 5

Sprawozdania z wykonania budżetu za okres od początku roku do 30 czerwca roku 2018