artykuł nr 1

Sprawozdania finansowe Gminy Miedźno sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

artykuł nr 2

Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

artykuł nr 3

Sprawozdania z wykonania budżetu za okres od początku roku do dnia 30 września 2019 roku

artykuł nr 4

Sprawozdania z wykonania budżetu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku

artykuł nr 5

Sprawozdania z wykonania budżetu za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019 roku