artykuł nr 1

Sprawozdania finansowe Gminy Miedźno sporządzone na dzień 31.12.2020 r.

artykuł nr 2

Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

artykuł nr 3

Sprawozdania z wykonania budżetu za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020

artykuł nr 4

Sprawozdania z wykonania budżetu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020

artykuł nr 5

Sprawozdania z wykonania budżetu za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 roku