artykuł nr 1

budżet gminy

 

Uchwała Nr 132/XV/2004 Rady Gminy w Miedźnie z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 124 z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /teks jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm./ uchwala się co następuje :

§ 1

Uchwala się budżet Gminy Miedźno na okres roku kalendarzowego 2004.

§ 2

Uchwala się dochody budżetu Gminy w wysokości 13.055.108 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym : - dotacje na zadania zlecone - 211.505 zł. - dotacja celowa na zadania realizowane przez Gminę - 500 zł. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące - 7.794 zł. realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - dochody z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych - 91.810 zł.

§ 3

Uchwala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 12.806.684 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 1). Wydatki bieżące - 7.507.069 zł. w tym : - wynagrodzenia i pochodne - 5.774.571zł. 2). Wydatki majątkowe - 4.988.006zł. 3). Wydatki na zadania zlecone - 211.505 zł. 4). Wydatki na zadania realizowane przez Gminę na - 500 zł. podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5). Wydatki na zadania realizowane przez Gminę z dotacji - 7.794 zł. otrzymanej z powiatu na podstawie porozumień między j.s.t. 6). Wydatki na realizację zadań określonych w Programie - 91.810 zł. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych