artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 145/XVII/2004 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego

artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 144/XVII/2004 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: współdziałania z gminą Częstochowa w realizacji zadań własnych w zakresie edukacji publicznej.

artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 143/XVII/2004 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność gminy z nieruchomościami będącymi własnością osób fizycznych.

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 142/XVII/2004 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miedźno z organizacjami pozarządowymi na rok 2004.

artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 141/XVII/2004 Rady Gminy w Miedźnie z...

w sprawie: zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Miedźno