artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 271/XXXVIII/2009 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie od Spółdzielni Kółek Rolniczych w Likwidacji z siedzibą w Miedźnie, prawa użytkowania wieczystego działki gruntu, oraz prawa własności położonych na niej naniesień budowlanych na rzecz Gminy Miedźno.

artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr 270/XXXVIII/2009 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miedźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.

artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr 269/XXXVIII/2009 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie : budżetu Gminy na 2010 rok. Uchwała ta jest publikowana w Prawo lokalne - Budżet 2009

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr 268/XXXVIII/2009 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na 2010r.

artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr 267/XXXVIII/2009 Rady Gminy Miedźno z...

w sprawie: zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010r.