artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok

artykuł nr 2

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010

Załączniki:
treść dokumentu MB
artykuł nr 3

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na oniec II kwartału 2010 roku

Załączniki:
treść dokumentu MB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 4100/VII/115/2010 z dnia 15 września...

VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawieopinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Miedźno informacji o przebiegu wykonania budżetu za i półrocze 2010r.