artykuł nr 1

Gminna Komisja Wyborcza

Skład Gminnej Komisji Wyborczej

Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej

Uchwała nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Miedźnie z dnia 22 września 2014 r. o wyborze przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Miedźnie

Uchwała nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Miedźnie z dnia 22 września 2014 r. o wyborze zastępcy przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Miedźnie

Uchwała nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Miedźnie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej

Uchwała nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Miedźnie z dnia 9 października 2014 r. w sprawie wezwania Osoby Upoważnionej przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego KKW SLD Lewica Razem do usunięcia wady zgłoszenia list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 1 utworzonym dla wyboru Rady Gminy w Miedźnie

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Miedźnie o miejscu, czasie i zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Miedźnie z dnia 21 października 2014 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Miedźnie z dnia 21 października 2014 roku w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Miedźno zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Miedźnie z dnia 21 października 2014 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Miedźnie z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Miedźno w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Miedźnie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Miedźno w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Uchwała nr.7/2014 z dnia 24.10.2014 r. Gminnej Komisji Wyborczej w Miedźnie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego dotyczącego pisowni imienia członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr.1 w Miedźnie z siedzibą Gimnazjum w Miedźnie ul. Szkolna nr 1

Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Miedźnie z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Miedźnie

Harmonogram pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Miedźnie w przeddzień i w dzień wyborów, tj. 15-16 listopad 2014 roku

Uchwała Nr 9/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Miedźnie z dnia 17 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Miedźno w dniu 30 listopada 2014 r.

Protokół z wyborów do Rady Gminy Miedźno

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów na Wójta Gminy Miedźno - 16.11.2014 r.

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Miedźno  - ponowne głosowanie 30.11.2014 r.

artykuł nr 2

Informacje Urzędu Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedźno z dnia 3 września 2014 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o okręgach wyborczych, numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Terytorialnej Komisji Wyborczej

Informacja o możliwości wpisania do rejestru wyborców

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

Zarządzenie Wójta Gminy Miedźno z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Miedźno miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 19 września 2014 r. dotyczące powołania komisji wyborczych

Informacja o prawach osób niepełnosprawnych

Zgłoszenie zamiaru głosowania koresponedncyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Obwieszczenie Wójta Gminy Miedźno z dnia 8 października 2014 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Informacja o losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych

Informacja dla członków obwodowych komisji wyborczych

Komunikat Wójta Gminy Miedźno dotyczący udostępnienia spisu wyborców

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

Reklamacja na nieprawidłowości w spisie wyborców

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

Informacja dla mężow zaufania

artykuł nr 3

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. znajdują się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.