artykuł nr 1

Raport o Stanie Gminy Miedźno - Rok 2021

artykuł nr 2

Informacja o debacie nad RAPORTEM O STANIE GMINY MIEDŹNO za 2021 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie Gminy Miedźno za rok 2021.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Miedźno za 2021 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Gminy Miedźno. Zgodnie z ust. 8 art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Miedźno odbędzie się 20 czerwca 2022 r. o godz. 11.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy. Zgłoszenia należy składać do dnia 19 czerwca 2022 r. elektronicznie, poprzez platformę e-PUAP, lub osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Miedźno (pok. nr 11) w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno

(-) Zdzisław Bęben

Dostępne kategorie:
2018
2019
2020
2021