artykuł nr 1

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie

Wójt Gminy Miedźno ogłasza konkurs na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie

 

Organ prowadzący szkołę: 

Gmina Miedźno ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno 

 

Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs: 

Zespół Szkolno–Przedszkolny w Miedźnie ul. Szkolna 1, 42-120 Miedźno 

I. Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1449). 

II. Wymagane dokumenty:

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428), oferta osoby przystępującej do konkursu musi zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Miedźnie;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w punkcie 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;
 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 3. w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 672), lub
 • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
 • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
 1. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
  lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289);
 5. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1633 oraz z 2021 r. poz. 255 i 464) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
 7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 8. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2021 r. poz. 4) lub karą dyscyplinarną,
  o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 oraz z 2021 r. poz. 619), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.);
 9. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

III. Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane, a każda strona parafowana.

Na żądanie komisji konkursowej, kandydaci obowiązani są przedłożyć oryginały dokumentów, których kopie zawiera oferta.

IV. Termin i sposób składania ofert.  

Oferty zawierające komplet dokumentów należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy Miedźno (pok. 11), osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) na adres Urząd Gminy Miedźno ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie”, w terminie do dnia 13 lipca 2022 r. do godziny 15.00.

W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej. 

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będę rozpatrywane. 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Miedźno. 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Kandydat zgłasza się do konkursu z dokumentem tożsamości. 

V. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Miedźno z siedzibą w Miedźnie przy ul. Ułańska 25, dane kontaktowe: tel. 34 317 80 10 adres email: ug@miedzno.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych): e-mail: marcin.pilch@aviso.pl.
 3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie, ul. Szkolna 1, 42-120 Miedźnie w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji do pracy na stanowisku dyrektora w zespole szkolno-przedszkolnym, oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego i wyboru odpowiedniej osoby na stanowisko dyrektora zespołu szklono-przedszkolnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i lit. b RODO.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 • przepis prawa tj. art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) oraz art. 63 ust. 1, 4 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji które określają dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzenia konkursu i powołania na stanowisko dyrektora szkoły;
 • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych, jeżeli przekazywane są dane inne niż wynikają z przepisu prawa;

Administrator Pani/Pana dane będzie przetwarzał wyłącznie dla celów związanych z prowadzonym konkursem i ewentualnym powierzeniem stanowiska dyrektora w przypadku, gdy zostanie Pani/Pan wyłoniona/y w wyniku tego konkursu jako kandydat. 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, a także przez okres 2 miesięcy po zakończeniu konkursu.

W przypadku, gdy w wyniku konkursu nie zostanie wyłoniony kandydat na stanowisko dyrektora,

Pani/Pana dane po upływie 2 miesięcy zostaną zniszczone, natomiast w przypadku, gdy zostanie Pani/Panu powierzone stanowisko dyrektora, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. 

 1. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą: komisji konkursowej oraz podmiotowi świadczącemu pomoc prawną Administratorowi, a także innym podmiotom wynikającym z przepisów prawa.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych innym odbiorcom ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a brak ich podania lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie przed zakończeniem konkursu uniemożliwi udział w konkursie.
 7. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych.
 8. Administrator Danych Osobowych nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w jakim dane osobowe zostaną zebrane.

 

Miedźno, 29 czerwca 2022 r.  

Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Miedźno z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie

           

artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta (Ekodoradcy w programie "Ślaskie. Przywracamy Błękit") w Urzędzie Gminy Miedźno

Wójt Gminy Miedźno
ogłasza III nabór na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielnego referenta (Ekodoradcy w programie "Śląskie. Przywracamy  Błękit") w Urzędzie Gminy Miedźno

 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno.

II. Określenie stanowiska urzędniczego, na który odbywa się nabór:

1) nazwa stanowiska: samodzielny referent (Ekodoradca w programie Śląskie. Przywracamy Błękit)

2) wymiar czasu pracy: ½ etatu (po okresie próbnym możliwość zwiększenia do pełnego   etatu)

III. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

4) wykształcenie wyższe,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

6) nieposzlakowana opinia.

IV. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów prawa związanych ze specyfikacją stanowiska pracy, a w szczególności ustaw o:

a) Prawo ochrony środowiska,

b) finansach publicznych,

c) pracownikach samorządowych,

d) ochronie danych osobowych,

e) o zamówieniach publicznych,

f) kodeks postępowania administracyjnego,

g) kodeks pracy,

2) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych,

3) komunikatywna znajomość języka angielskiego – w mowie i piśmie,

4) gotowość do podnoszenia kwalifikacji,

5) bardzo dobra organizacja pracy,

6) rzetelność, sumienność, skrupulatność, samodzielność,

7) wysoka kultura osobista,

8) łatwość w nawiązywaniu kontaktów, gotowość do wystąpień publicznych i prowadzenia spotkań,

9) prawo jazdy kategorii B, gotowość do podróży służbowych oraz pracy w terenie i pracy zdalnej,

10)  biegła znajomość obsługa komputera (w tym MS Office).

V. Opis stanowiska- zakres wykonywanych zadań:

1) przygotowanie indywidualnego planu działania, wraz z harmonogramem,

2) aktywny udział przy opracowywaniu, aktualizacji bądź realizacji gminnych strategii służących poprawie jakości powietrza zawartych w: programie ograniczania niskiej emisji (PONE), planie gospodarki niskoemisyjnej (PGN) oraz planie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

3) inicjowanie działań i inwestycji służących poprawie jakości powietrza oraz ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych,

4) realizacja zadań zgodnie z przyjętym indywidualnym planem działania,

5) pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy, które umożliwi realizację zadań w postaci inwestycji i działań, ukierunkowanych na redukcję emisji zanieczyszczeń i/lub podniesienie efektywności energetycznej, podniesienie świadomości społecznej związanej z zanieczyszczeniem powietrza oraz realizację programów pomocowych dla mieszkańców nastawionych na redukcję emisji zanieczyszczeń,

6) wsparcie mieszkańców gminy w zakresie pozyskiwania dotacji do wymiany źródła ciepła i/lub podniesienia efektywności energetycznej budynku, w tym udzielanie informacji o dostępnych formach wsparcia, pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację,

7) prowadzenie szeroko definiowanej edukacji mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza,

8) prowadzenie sprawozdawczości merytorycznej i finansowej dotyczącej projektu, w tym m.in. opracowywanie raportów, zestawień i sprawozdań,

9) stała i ścisła współpraca z Beneficjentem Koordynującym oraz właściwym miejscowo Związkiem Subregionalnym,

10) zarządzanie ryzykiem w zakresie realizowanych zadań, w tym m.in. informowanie gminy, Beneficjenta Koordynującego oraz właściwego miejscowo Związku Subregionalnego o przypadkach materializacji ryzyka,

11)  proponowanie innowacyjnych działań ekodoradcy i/lub działań zaradczych zwiększających efektywność wdrażania projektu,

12)  współpraca z pracownikiem odpowiedzialnym za sporządzanie sprawozdań z realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego,

13) przygotowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących działań informacyjno-edukacyjnych przewidzianych w projekcie (w ramach budżetu gminy),

14)  udział w cyklicznych spotkaniach ekodoradców,

15) aktywny udział w kontrolach palenisk pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów,

16) monitorowanie realizacji wskaźników projektu (na poziomie gminy).

VI. Warunki pracy na stanowisku:

1) gotowość podjęcia pracy – lipiec 2022 r.,

2) ½ etatu (z możliwością zwiększenia do pełnego etatu, po okresie próbnym)

3) miesięczne wynagrodzenie zasadnicze – 1505,00 zł brutto + dodatek stażowy (maksymalnie 20% wynagrodzenia zasadniczego)

4) umowa o pracę, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy,

5) kandydat zobligowany jest do odbycia rocznych studiów podyplomowych finansowanych przez pracodawcę,

6) praca w budynku Urzędu Gminy w Miedźnie, z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, biuro położone na parterze budynku.

VII. Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest wyższy niż 6 %.

VIII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

4) skany lub kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

5) kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w zatrudnieniu,

6) kwestionariusz osobowy,

7) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z naborem na w/w stanowisko,

10) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

IX. Informacja o miejscu, terminie i sposobie składania ofert: 

1) Wymagane dokumenty należy składać na adres e-mail:  ug@miedzno.pl, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl), pocztą lub bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Miedźno: 42-120 Miedźno, ul. Ułańska 25, z dopiskiem "Oferta pracy na stanowisko Ekodoradcy w programie Śląskie. Przywracamy Błękit” do 05 lipca 2022 r. godz. 17.00.

2) Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Miedźno po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

X. Informacje o wynikach naboru i sposobie ich publikacji:

1) Osoby, które złożą ofertę na w/w stanowisko pracy powiadomione zostaną o zakwalifikowaniu bądź nie do procedury konkursowej. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani o jego terminie oraz dalszych szczegółach procedury konkursowej,

2) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP Urzędu Gminy Miedźno, stronie internetowej www.miedzno.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędu Gminy Miedźno.

 

Miedźno, 22 czerwca 2022 r.

obrazek
artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie

Jeden etat na stanowisku pracownik socjalny umowa na zastępstwo

I. Wymiar czasu pracy: 1 etat (zastępstwo)

II. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie wykształcenia zgodnego z zapisami ustawy o pomocy społecznej,
 2. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 3. korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy
 7. nieposzlakowana opinia.

III. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawa regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem pracy,
 2. w tym z zakresu ustawy o pomocy społecznej oraz  kodeksu postępowania administracyjnego,
 3. mile widziane doświadczenie zawodowe,
 4. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 5. umiejętność współpracy w zespole,
 6. komunikatywność, odporność na sytuacje stresowe,

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 2. prowadzenie niezbędnej dokumentacji z zakresu wymienionych wyżej postępowań,
 3. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia
 4.  z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 5. zawieranie, prowadzenie kontraktów socjalnych,
 6. prowadzenie pracy socjalnej,
 7. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa
 8. w realizacji tych zadań,
 9. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

V. Warunki pracy na stanowisku:

 1. forma zatrudnienia -pełny etat, umowa o pracę na zastępstwo (na czas nieobecności pracownika w związku z długotrwałym zwolnieniem)
 2. praca w budynku Urzędu Gminy Miedźno w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze. Praca w pomieszczeniach oraz w terenie w miejscu zamieszkania klientów.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku pracownik socjalny,
 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
 10. z pełni praw publicznych,
 11. kserokopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność – w przypadku osób niepełnosprawnych, które chcą skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
 12. podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych
 13. w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji (wzór do pobrania w załączniku)

VIII. Miejsce, termin i sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i złożone osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie, przy ul. Ułańskiej 25 w punkcie kancelaryjnym lub przesłane pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Ułańska 25

42-120 Miedźno

w terminie do dnia 07.07.2022 r. do godz.12.00

w zaklejonej kopercie, na której należy napisać imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko – pracownik socjalny”.

Aplikacje niekompletne, lub które wpłyną do Ośrodka po wskazanym terminie (decyduje data wpływu do Ośrodka), nie będą rozpatrywane.

IX. Postępowanie rekrutacyjne:

1) Kandydaci spełniający wymogi formalne i dopuszczeni do dalszego etapu naboru otrzymują telefoniczną informację o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

2) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie przy ul. Ułańskiej 25.

3) Dokumenty aplikacyjne osób, które nie spełniły wymagań formalnych i nie zostały zakwalifikowane do dalszego etapu naboru lub były nieobecne zostaną trwale zniszczone po upływie 1 miesiąca od zakończenia naboru.

4) Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Miedźno, 07.06.2022 r.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta (Ekodoradcy w programie "Ślaskie. Przywracamy Błękit") w Urzędzie Gminy Miedźno

Wójt Gminy Miedźno
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielnego referenta (Ekodoradcy w programie "Śląskie. Przywracamy  Błękit") w Urzędzie Gminy Miedźno

 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno.

II. Określenie stanowiska urzędniczego, na który odbywa się nabór:

1) nazwa stanowiska: samodzielny referent (Ekodoradca w programie Śląskie. Przywracamy Błękit)

2) wymiar czasu pracy: ½ etatu.

III. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

4) wykształcenie wyższe,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

6) nieposzlakowana opinia.

IV. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów prawa związanych ze specyfikacją stanowiska pracy, a w szczególności ustaw o:

a) Prawo ochrony środowiska,

b) finansach publicznych,

c) pracownikach samorządowych,

d) ochronie danych osobowych,

e) o zamówieniach publicznych,

f) kodeks postępowania administracyjnego,

g) kodeks pracy,

2) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych,

3) komunikatywna znajomość języka angielskiego – w mowie i piśmie,

4) gotowość do podnoszenia kwalifikacji,

5) bardzo dobra organizacja pracy,

6) rzetelność, sumienność, skrupulatność, samodzielność,

7) wysoka kultura osobista,

8) łatwość w nawiązywaniu kontaktów, gotowość do wystąpień publicznych i prowadzenia spotkań,

9) prawo jazdy kategorii B, gotowość do podróży służbowych oraz pracy w terenie i pracy zdalnej,

10)  biegła znajomość obsługa komputera (w tym MS Office).

V. Opis stanowiska- zakres wykonywanych zadań:

1) przygotowanie indywidualnego planu działania, wraz z harmonogramem,

2) aktywny udział przy opracowywaniu, aktualizacji bądź realizacji gminnych strategii służących poprawie jakości powietrza zawartych w: programie ograniczania niskiej emisji (PONE), planie gospodarki niskoemisyjnej (PGN) oraz planie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

3) inicjowanie działań i inwestycji służących poprawie jakości powietrza oraz ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych,

4) realizacja zadań zgodnie z przyjętym indywidualnym planem działania,

5) pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy, które umożliwi realizację zadań w postaci inwestycji i działań, ukierunkowanych na redukcję emisji zanieczyszczeń i/lub podniesienie efektywności energetycznej, podniesienie świadomości społecznej związanej z zanieczyszczeniem powietrza oraz realizację programów pomocowych dla mieszkańców nastawionych na redukcję emisji zanieczyszczeń,

6) wsparcie mieszkańców gminy w zakresie pozyskiwania dotacji do wymiany źródła ciepła i/lub podniesienia efektywności energetycznej budynku, w tym udzielanie informacji o dostępnych formach wsparcia, pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację,

7) prowadzenie szeroko definiowanej edukacji mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza,

8) prowadzenie sprawozdawczości merytorycznej i finansowej dotyczącej projektu, w tym m.in. opracowywanie raportów, zestawień i sprawozdań,

9) stała i ścisła współpraca z Beneficjentem Koordynującym oraz właściwym miejscowo Związkiem Subregionalnym,

10) zarządzanie ryzykiem w zakresie realizowanych zadań, w tym m.in. informowanie gminy, Beneficjenta Koordynującego oraz właściwego miejscowo Związku Subregionalnego o przypadkach materializacji ryzyka,

11)  proponowanie innowacyjnych działań ekodoradcy i/lub działań zaradczych zwiększających efektywność wdrażania projektu,

12)  współpraca z pracownikiem odpowiedzialnym za sporządzanie sprawozdań z realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego,

13) przygotowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących działań informacyjno-edukacyjnych przewidzianych w projekcie (w ramach budżetu gminy),

14)  udział w cyklicznych spotkaniach ekodoradców,

15) aktywny udział w kontrolach palenisk pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów,

16) monitorowanie realizacji wskaźników projektu (na poziomie gminy).

VI. Warunki pracy na stanowisku:

1) gotowość podjęcia pracy – 1 lipca 2022 r.,

2) ½ etatu,

3) miesięczne wynagrodzenie zasadnicze – 1505,00 zł brutto + dodatek stażowy (maksymalnie 20% wynagrodzenia zasadniczego)

4) umowa o pracę, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy,

5) kandydat zobligowany jest do odbycia rocznych studiów podyplomowych finansowanych przez pracodawcę,

6) praca w budynku Urzędu Gminy w Miedźnie, z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, biuro położone na parterze budynku.

VII. Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest wyższy niż 6 %.

VIII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

4) skany lub kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

5) kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w zatrudnieniu,

6) kwestionariusz osobowy,

7) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z naborem na w/w stanowisko,

10) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

IX. Informacja o miejscu, terminie i sposobie składania ofert: 

1) Wymagane dokumenty należy składać na adres e-mail:  ug@miedzno.pl, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl), pocztą lub bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Miedźno: 42-120 Miedźno, ul. Ułańska 25, z dopiskiem "Oferta pracy na stanowisko Ekodoradcy w programie Śląskie. Przywracamy Błękit” do 21 czerwca 2022 r. godz. 17.00.

2) Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Miedźno po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

X. Informacje o wynikach naboru i sposobie ich publikacji:

1) Osoby, które złożą ofertę na w/w stanowisko pracy powiadomione zostaną o zakwalifikowaniu bądź nie do procedury konkursowej. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani o jego terminie oraz dalszych szczegółach procedury konkursowej,

2) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP Urzędu Gminy Miedźno, stronie internetowej www.miedzno.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędu Gminy Miedźno.

 

Miedźno, 07 czerwca 2022 r.

obrazek
artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Asystenta Rodziny

I. Wymagania obowiązkowe:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) wykształcenie:

 • wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

4) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

6) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,

7)kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

8) kandydat/kandydatka posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

9) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu.

II. Wymagania dodatkowe:

1) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

2) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

3) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

4) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

5) umiejętność współpracy w zespole,

6) odporność na sytuacje stresowe,

7) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

8) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

9) znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych, i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną,

III. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku pracy asystenta rodziny należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny   i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

2) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

3) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

6) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

7) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

8) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

9) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

10) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

11) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

12) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

13) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet   w ciąży i rodzin „Za życiem” ;

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

IV. Wymagane dokumenty:

1)  list motywacyjny

2)  CV

3)  kwestionariusz osobowy

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych,

5)  kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,

6)  kopia uprawnień zezwalających na prowadzenie pojazdów mechanicznych,

7)  oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

8) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

11) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

12) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu,

13) kserokopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność – w przypadku osób niepełnosprawnych, które chcą skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych

V. Warunki pracy na stanowisku:

1) określenie stanowiska – asystent rodziny,

2) forma zatrudnienia: 

 • umowa zlecenie lub
 • umowa o pracę w systemie zadaniowego czasupracy – ½ etatu,

3) przewidywany okres zatrudnienia – od dnia zawarcia umowy do 30.12.2022 r.   (z możliwością kontynuowania umowy).

4) wykonywanie pracy na terenie gminy Miedźno i w godzinach wynikających z występujących potrzeb np. popołudniami, niedziele, soboty itp., asystowanie w sprawach dnia codziennego;

Informacje dodatkowe:

Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę. 

Asystentowi rodziny nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejsca wykonywania przez niego usług asystenta rodziny.

VI. Informacja o wielkości wskaźnika  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6 %.

VII.  Informacje o miejscu, terminie i sposobie składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata/kę i złożone osobiście w kopercie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie w punkcie kancelaryjnym lub pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul.  Ułańska 25

42-120 Miedźno

w terminie do 15.06.2022 r. do godz. 12.00

w zaklejonej kopercie, na której należy napisać imię , nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego z dopiskiem: „NABÓR NA ASYSTENTA RODZINY” 

Aplikacje niekompletne, lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Ośrodka).

VIII. Postępowanie rekrutacyjne:

1) Kandydaci spełniający wymogi formalne i dopuszczeni do dalszego etapu naboru otrzymują telefoniczną informację o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

2) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie przy ul. Ułańskiej 25.

3) Dokumenty aplikacyjne osób, które nie spełniły wymagań formalnych i nie zostały zakwalifikowane do dalszego etapu naboru lub były nieobecne zostaną trwale zniszczone po upływie 1 miesiąca od zakończenia naboru.

4) Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

 

Miedźno, 13 maja 2022 r.