artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie finansowym

WÓJT GMINY MIEDŹNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SAMODZIELNEGO REFERENTA W REFERACIE FINANSOWYM

I. Wymagania obowiązkowe:

1) obywatelstwo polskie;

2) wykształcenie wyższe: ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie;

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

6) nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1) gotowość do podjęcia pracy od 1 maja 2020 r.;

2) znajomość zasad księgowości podatkowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

3) doświadczenie w prowadzeniu ewidencji podatkowej w jednostkach samorządu terytorialnego,

4) znajomość przepisów ustaw i rozporządzeń o:

5) samorządzie gminnym,

6) pracownikach samorządowych,

7) dostępie do informacji publicznej,

8) ochronie danych osobowych,

9) kodeks postępowania administracyjnego,

10) podatkach i opłatach lokalnych,

11) podatku rolnym,

12) podatku leśnym,

13) zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

14) instrukcja kancelaryjna,

15) umiejętność obsługi komputera, w szczególności programów księgowych i sprawozdawczych,

16) odporność na stres, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, rzetelność.

III. Zakres wykonywanych zadań:

1) prowadzenie księgowanie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości;

2) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego, prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych;

3) prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych;

4) uzgadnianie przypisów i odpisów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości;

5) wydawanie zaświadczeń o niezaleganie w podatku;

6) przygotowanie ocen sprawozdań, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań;

7) przechowywanie akt i stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt;

8) stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt;

9) przyjmowanie wniosków dotyczących akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, ich weryfikacja pod względem merytorycznym i rachunkowym;

10) wydawanie decyzji i przygotowanie wniosku o płatność, dotyczących akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

11) sporządzanie związanych z akcyzą sprawozdań i analiz;

12) wprowadzanie danych do systemu komputerowego i naliczanie podatku;

IV. Warunki pracy na stanowisku:

1) pełny etat;

2) miesięczne wynagrodzenie zasadnicze – 2600 zł brutto + dodatek stażowy (maksymalnie 20% wynagrodzenia zasadniczego), po okresie próbnym możliwość podniesienia wynagrodzenia zasadniczego;

3) po okresie próbnym (3 miesiące), możliwość przedłużenia zatrudnienia zgodnie z przepisami prawa pracy;

4) praca w budynku Urzędu Gminy Miedźno z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, biuro położone na parterze budynku.

V. Informacja o wielkości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest wyższy niż 6 %.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys (CV);

2) list motywacyjny;

3) skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);

4) skany lub kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

5) Kwestionariusz osobowy;

6) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku;

7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy.

VII. Informacja o miejscu, terminie i sposobie składania ofert:

Wymagane dokumenty można składać na adres e-mail: ug@miedzno.pl, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie SEKAP (www.sekap.pl) lub ePUAP (www.epuap.gov.pl), pocztą lub bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Miedźno: 42-120 Miedźno, ul. Ułańska 25, z dopiskiem "Oferta pracy na stanowisko samodzielnego referenta w referacie finansowym”, wraz z podaniem danych adresowych kandydata, w terminie do dnia 21 kwietnia 2020 r.;

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Miedźno).

VIII. Informacja o wynikach naboru i sposobie ich publikacji:

Osoby, które złożą ofertę na ww. stanowisko pracy powiadomione zostaną o zakwalifikowaniu bądź nie do procedury konkursowej. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani o jego terminie oraz o szczegółach procedury konkursowej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miedźno, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Miedźno.

Miedźno, dnia 07.04.2020 r.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie gospodarki komunalnej 

WÓJT GMINY MIEDŹNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SAMODZIELNEGO REFERENTA W REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ

I. Wymagania obowiązkowe:

1) obywatelstwo polskie;

2) wykształcenie wyższe;

3) znajomość podstawowych aktów prawnych z zakresu prawa samorządowego;

- ustawa o pracownikach samorządowych;

- ustawa o samorządzie gminnym;

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

7) nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1) gotowość do podjęcia pracy od 1 maja 2020 r.;

2) znajomość przepisów ustaw i rozporządzeń:

a) o dostępie do informacji publicznej,

b) o ochronie danych osobowych,

c) kodeks postępowania administracyjnego,

d) instrukcja kancelaryjna,

e) prawo zamówień publicznych,

3) znajomość aktów prawnych związanych z gospodarką odpadami i utrzymaniem porządku i czystości:

- Ustawa o odpadach (rozdział 1,2,9 wraz z załącznikami do ustawy),

- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- Uchwała NR 79/IX/2019 Rady Gminy Miedźno w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźno;

4) odporność na stres, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, rzetelność,

5) prawo jazdy kategorii „B”.

III. Zakres wykonywanych zadań:

1) zlecanie podmiotom zewnętrznym świadczenia usług oraz kontrola ich jakości z zakresu gospodarki odpadami,

2) wyliczanie wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydawanie zawiadomień o jej zmianie,

3) sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami, w tym o osiągniętych poziomach recyklingu,

4) obsługa systemu BDO w pełnym zakresie,

5) nadzorowanie i monitorowanie realizacji przekazanych zadań, w tym ważenie pojazdów transportujących odpady oraz kontrola poprawności wystawionych kwitów wagowych i kart przekazania odpadu,

6) analizowanie, prognozowanie, planowanie oraz przygotowywanie zestawień na potrzeby Rady Gminy,

7) współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym, WIOŚ, Urzędami Gmin oraz Komendą Policji,

8) nadzorowanie funkcjonowania oraz obsługa administracyjna Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

9) przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia, umów oraz kalkulacji dla zamówień publicznych na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów,

10) udział w procedurze przeprowadzania kontroli spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie gminy Miedźno (praca w terenie),

11) przygotowanie oraz nadzór akcji informacyjnych z zakresu gospodarowania odpadami, w tym przede wszystkim w tematyce poprawnego segregowania odpadów,

12) prace administracyjne związane z przygotowaniem i dostarczeniem książeczek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

13) wydawanie decyzji z zakresu określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

14) wystawianie not obciążeniowych, potrącanie należności, naliczanie kar oraz dokonywanie rozliczeń z wykonawcami usług w zakresie gospodarki odpadami,

15) przyjmowanie i wprowadzanie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

16) prace administracyjne związane z udostępnianiem pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców,

17) przechowywanie akt i stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt;

18) stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt;

19) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt;

20) przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

1) pełny etat;

2) miesięczne wynagrodzenie zasadnicze – 2600 zł brutto + dodatek stażowy (maksymalnie 20% wynagrodzenia zasadniczego), po okresie próbnym możliwość podniesienia wynagrodzenia zasadniczego;

3) po okresie próbnym (3 miesiące), możliwość przedłużenia zatrudnienia zgodnie z przepisami prawa pracy;

4) praca w budynku Urzędu Gminy Miedźno z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, biuro położone na parterze budynku.

V. Informacja o wielkości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest wyższy niż 6 %.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys (CV);

2) list motywacyjny;

3) skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);

4) skany lub kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

5) Kwestionariusz osobowy;

6) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku;

7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy.

VII. Informacja o miejscu, terminie i sposobie składania ofert:

Wymagane dokumenty można składać na adres e-mail: ug@miedzno.pl, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie SEKAP (www.sekap.pl) lub ePUAP (www.epuap.gov.pl), pocztą lub bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Miedźno: 42-120 Miedźno, ul. Ułańska 25, z dopiskiem "Oferta pracy na stanowisko samodzielnego referenta w referacie gospodarki komunalnej”, wraz z podaniem danych adresowych kandydata, w terminie do dnia 21 kwietnia 2020 r.;

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Miedźno).

VIII. Informacja o wynikach naboru i sposobie ich publikacji:

Osoby, które złożą ofertę na ww. stanowisko pracy powiadomione zostaną o zakwalifikowaniu bądź nie do procedury konkursowej. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani o jego terminie oraz o szczegółach procedury konkursowej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miedźno, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Miedźno.

Miedźno, dnia 07.04.2020 r.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze

na stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w referacie Gospodarki Komunalnej

artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze w...

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie ogłasza nabór na stanowisko pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie

artykuł nr 5

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie