artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na odśnieżanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Miedźno
artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej Zasób Gminny.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 WÓJT  GMINY  MIEDŹNO ul. Ułańska nr 25 woj. Śląskie

Tel. O./34/317-80-10,317-80-67,317-81-00,317-80-77.

Fax.  0/.../34/317-80-30.

  Ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości

  położonej w MIEDŹNIE  stanowiącej  ZASÓB GMINNY .

 1.Nieruchomości  zabudowana budynkiem parterowym handlowo- usługowym , działka w kształcie kwadratu, niezalesione , oznaczoną ewidencyjnie numerem : 1309/4 o pow. 842m2 ,  położona w Miedźnie przy ul. Częstochowskiej nr 37,karta mapy 17, uregulowane w KW CZ2C/00023443/3.  

Wyżej  opisana nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, oznaczona na planie symbolami :

MN,RM,U dla którego ustalono przeznaczenie:

1/ przeznaczenie podstawowe : zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa,

2/ przeznaczenie dopuszczalne : zabudowa zagrodowa, obiekty użyteczności publicznej, urządzenia

  infrastruktury technicznej.

 Nieruchomość  stanowiąca przedmiot przetargu  nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma  przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu . Forma i termin zapłaty: gotówką w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

Cena wywoławcza dla  zbywanej nieruchomości stanowi kwotę: 137.600,00zł, brutto.

Przetarg  odbędzie się w dniu 03.12.2013 o godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Miedźnie Sala nr 7. 

2.WADIUM; Wójt Gminy Miedźno ustalił wadium  w gotówce  w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 13.760,00 złoty słownie : trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych, 00/100 grosza.

3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wymaganego wadium.

Wpłacając wadium należy wskazać numer działki objętej sprzedażą, na konto Urzędu Gminy  Nr 73825910142001000005500006. Bank Spółdzielczy w Popowie, Oddział w Miedźnie ul. Słoneczna 4, które należy wpłacić nie później niż 3 dni przed otwarciem przetargu. Termin wpłacenia wadium upływa w dniu  27.11.2013r., oznacza to ,że jest to ostatni dzień wpływu środków na konto bankowe gminy. Postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej 1400 złoty.

Potwierdzenie wpłaty wadium należy przedłożyć w dniu przetargu, komisji przetargowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał

od zawarcia umowy.

 Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

Dodatkowych informacji  o nieruchomości będącej  przedmiotem przetargu udziela

pracownik Urzędu pokój nr 10 lub telefonicznie jak wyżej.

 Wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 30 dni,

w terminie od 25.10.2013 do 27.11.2013.

Wójt

(-) Andrzej Szczypiór

artykuł nr 3

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miedźno.

Niezbędne dokumenty znajdują sie w załacznikach.

artykuł nr 4

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Miedźno i jej jednostek organizacyjnych.

Niezbędne dokumenty znajdują sie w załącznikach.

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej

Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Miedźnie