artykuł nr 1

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

Miedźno, 07.03.2014 r.

 

 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT 

 

 Wójt Gminy Miedźno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  (D.U.z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach  komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny złożonych ofert w ramach ogłoszonego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  którzy spełniają następujące kryteria:

- osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/ podmioty biorące udział w konkursie,

-  osoby, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym  lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,

-  korzystają w pełni z praw publicznych.

 Zgłoszenie przedstawicieli organizacji oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisji konkursowej, następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszenia ( formularz w załączeniu ).

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu komisji konkursowej nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 Wypełniony formularz należy złożyć w pok. Nr 1 w Urzędzie Gminy Miedźno  do dnia 21.03.2014r.

Wójt

(-) Andrzej Szczypiór

 

Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy 44 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Miedźno ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia

artykuł nr 3

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Miedźno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach  komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny złożonych ofert w ramach ogłoszonego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia.

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  którzy spełniają następujące kryteria:

- osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/ podmioty biorące udział w konkursie,

-  osoby, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym  lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,

-  korzystają w pełni z praw publicznych.

 

Zgłoszenie przedstawicieli organizacji oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisji konkursowej, następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszenia (formularz w załączeniu).

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu komisji konkursowej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Wypełniony formularz należy złożyć w pok. Nr 1 w Urzędzie Gminy Miedźno  do dnia 31.01.2014r.

 Wójt

(-) Andrzej Szczypiór

Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy 11 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Miedźno ogłasza konkurs na realizację zadania pn. Promocja sportu oraz działalności w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w Sołectwach Miedźno, Ostrowy.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań:

  1. Ochrona zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie i promocję sportu oraz działalność w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w obrębie sołectw Miedźno, Ostrowy;
  2. Ochrona i promocja zdrowia poprzez przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom udzielana dzieciom i młodzieży w środowisku gminnym.