artykuł nr 1

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI...

Wójt Gminy Miedźno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny złożonych ofert w ramach ogłoszonego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2016 rok.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

artykuł nr 3

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI...

Wójt Gminy Miedźno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny złożonych ofert w ramach III ogłoszonego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Miedźno ogłasza III otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Miedźno.

artykuł nr 5

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI...

Wójt Gminy Miedźno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny złożonych ofert w ramach ogłoszonego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.