artykuł nr 1

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI...

Wójt Gminy Miedźno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny złożonych ofert w ramach ogłoszonego konkursu ofert na 2017 rok.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

WÓJT GMINY MIEDŹNO
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Miedźno

Zarządzenie Nr 85/2016 Wójta Gminy Miedźno z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

Wzór oferty

Termin składania ofert upływa 27 grudnia 2016 r. o godz. 10.00.

artykuł nr 3

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI...

Wójt Gminy Miedźno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny złożonych ofert w ramach ogłoszonego konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia na 2016 rok.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert