artykuł nr 1

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI...

Wójt Gminy Miedźno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny złożonych ofert w ramach ogłoszonego konkursu ofert na 2018 rok.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

WÓJT GMINY MIEDŹNO
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
w zakresie:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Zarządzenie Nr 108/2017 Wójta Gminy Miedźno z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Wzór oferty.

Termin składania ofert upływa dnia 22 grudnia 2017 roku o godz. 10.00.
Oferty złożone po ww. terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

 

artykuł nr 3

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI...

Wójt Gminy Miedźno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny złożonych ofert w ramach ogłoszonego konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2017 rok.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku

WÓJT GMINY MIEDŹNO
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
w Gminie Miedźno

Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Miedźno z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku

Wzór oferty

Termin składania ofert upływa 23 lutego 2017 r. o godz. 10.00.

artykuł nr 5

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI...

Wójt Gminy Miedźno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny złożonych ofert w ramach ogłoszonego konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2017 rok.