artykuł nr 1

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok (postępowania powyżej 30.000,00 Euro)

Lp.

Określenie przedmiotu zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane/usługa/dostawa)

Szacowana wartość zamówienia (orientacyjna)

zł netto / zł brutto*

Proponowany tryb zamówienia lub postępowania

Planowany termin wszczęcia procedury przetargowej

1

Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Miedźno

usługa

300000

przetarg nieograniczony

kwiecień

2

Budowa ulicy Orzeszkowej w miejscowości Miedźno

roboty budowlane

 

140000

przetarg nieograniczony

maj

3

Budowa Placów zabaw w sołectwach gminy Miedźno

roboty budowlane/dostawy/usługa

400 000,00

przetarg nieograniczony

czerwiec

4

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrowy nad Okszą

roboty budowlane

1 500 000,00

przetarg nieograniczony

listopad

5

Zakup opału do budynków komunalnych i budynku urzędu gminy

dostawa

280000

przetarg nieograniczony

listopad

Dostępne kategorie:
Plan Zamówień Publicznych