artykuł nr 1

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w Otwartym Konkursie Ofert

Wójt Gminy Miedźno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie   (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach  komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny złożonych ofert w ramach ogłoszonego konkursu ofert  na 2019 rok.

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  którzy spełniają następujące kryteria:

- reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie;

-  nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym  lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,

-  korzystają w pełni z praw publicznych.

Zgłoszenie przedstawicieli organizacji oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisji konkursowej, następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszenia (formularz w załączeniu).

Wójt Gminy Miedźno, spośród przesłanych zgłoszeń wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowej. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji konkursowej nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zadania Komisji Konkursowej są następujące:

- ocena i opiniowanie ofert,

- proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi oferentami.

Wypełniony formularz należy złożyć w pok. Nr 11 w Urzędzie Gminy Miedźno do dnia 14.12.2018 r. do godz. 1000.

 

  (-) Piotr Derejczyk

    Wójt

Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy 50 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Szczegóły dotyczące konkursu określono w Zarządzeniu Nr 92/2018 Wójta Gminy Miedźno z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

Wzór oferty określono w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

Termin składania ofert upływa dnia 19 grudnia 2018 roku o godzinie 10:00. Oferty złożone po ww. terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

artykuł nr 3

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w Otwartym Konkursie Ofert

Wójt Gminy Miedźno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny złożonych ofert w ramach ogłoszonego konkursu ofert  na 2018 rok.

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają następujące kryteria:

  • reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie;
  • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym  lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
  • korzystają w pełni z praw publicznych.

Zgłoszenie przedstawicieli organizacji oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisji konkursowej, następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszenia (formularz w załączeniu).

Wójt Gminy Miedźno, spośród przesłanych zgłoszeń wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowej. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji konkursowej nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zadania Komisji Konkursowej są następujące:

  • ocena i opiniowanie ofert,
  • proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi oferentami.

Wypełniony formularz należy złożyć w pok. Nr 11 w Urzędzie Gminy Miedźno do dnia 14.03.2018 r. do godz. 1100.

Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy 8 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Szczegóły dotyczące konkursu określono w Zarządzeniu Nr 28/2018 Wójta Gminy Miedźno z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Wzór oferty określono w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

Termin składania ofert upływa dnia 27 marca 2018 roku o godzinie 10:00. Oferty złożone po ww. terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywani

artykuł nr 5

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w Otwartym Konkursie Ofert

Wójt Gminy Miedźno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny złożonych ofert w ramach ogłoszonego konkursu ofert  na 2018 rok.

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  którzy spełniają następujące kryteria:

  • reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie;
  • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym  lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,
  • korzystają w pełni z praw publicznych.

Zgłoszenie przedstawicieli organizacji oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisji konkursowej, następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszenia (formularz w załączeniu).

Wójt Gminy Miedźno, spośród przesłanych zgłoszeń wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowej. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji konkursowej nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zadania Komisji Konkursowej są następujące:

  • ocena i opiniowanie ofert,
  • proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi oferentami.

Wypełniony formularz należy złożyć w pok. Nr 12 w Urzędzie Gminy Miedźno do dnia 16.02.2018 r. do godz. 1100.

 

 

Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy 55 KB