artykuł nr 1

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadana publicznego z zakresu pomocy społecznej - zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych z gminy Miedźno. Szczegóły dotyczące konkursu określono w Zarządzeniu nr 126/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Wzór oferty określono w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Termin składania ofert upływa dnia 22 stycznia 2020 roku o godzinie 10:00. Oferty złożone po ww. terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

Załączniki:
Wyniki otwartego konkursu ofert 178 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób.

Szczegóły dotyczące konkursu określono w Zarządzeniu nr 125/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Wzór oferty określono w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Termin składania ofert upływa dnia 22 stycznia 2020 roku o godzinie 10:00. Oferty złożone po ww. terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

Załączniki:
Wyniki otwartego konkursu ofert 178 KB
artykuł nr 3

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Miedźno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają następujące kryteria:

  • reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie;
  • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub  faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,
  • korzystają w pełni z praw publicznych.

Zgłoszenie przedstawicieli organizacji oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisji konkursowej, następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszenia (formularz w załączeniu).

Wójt Gminy Miedźno, spośród przesłanych zgłoszeń wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowej. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji konkursowej nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zadania Komisji Konkursowej są następujące:

  • ocena i opiniowanie ofert,
  • proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi oferentami.

Wypełniony formularz należy złożyć w pok. Nr 11 w Urzędzie Gminy Miedźno do dnia 13.12.2019 r. do godz. 10:00.

Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy 196 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Miedźno.
Szczegóły dotyczące konkursu określono w Zarządzeniu nr 113/2019 Wójta Gminy Miedźno z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.
Wzór oferty określono w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
Termin składania ofert upływa dnia 19 grudnia 2019 roku o godzinie 10:00. Oferty złożone po ww. terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

Załączniki:
Ogłoszenie wyników 119 KB
artykuł nr 5

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Miedźno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych z gminy Miedźno.

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają następujące kryteria:

  • reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie;
  • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,
  • korzystają w pełni z praw publicznych.

Zgłoszenie przedstawicieli organizacji oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisji konkursowej, następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszenia (formularz w załączeniu).

Wójt Gminy Miedźno, spośród przesłanych zgłoszeń wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowej. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji konkursowej nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zadania Komisji Konkursowej są następujące:

  • ocena i opiniowanie ofert,
  • proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi oferentami.

Wypełniony formularz należy złożyć w pok. Nr 11 w Urzędzie Gminy Miedźno do dnia 02.08.2019 r. do godz. 10:00.

 

 

Załączniki:
Formularz zgoszeniowy 51 KB