artykuł nr 1

Rozbudowa dróg gminnych nr 656010 i 656014 wraz z łącznikiem etapy 3, 4, 5, 6

Załączniki:
Ogłoszenie o wyniku postępowania-unieważnienie 66 KB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 214 KB
Informacja z otwarcia ofert 274 KB
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 247 KB
Sprostowanie - Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 166 KB
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia 162 KB
Dodatek nr 20 - Przedmiar robót budowa Kanału Technologicznego - etapy 3 ? 6 100 KB
Dodatek nr 19 - Przedmiar robót Rozbudowa DG 656010 S i DG 656014 S wraz z łącznikiem w miejscowościach Kołaczkowice Duże i Kołaczkowice Małe, gm. Miedźno. ETAP 6 328 KB
Dodatek nr 18 - Przedmiar robót Rozbudowa DG 656010 S i DG 656014 S wraz z łącznikiem w miejscowościach Kołaczkowice Duże i Kołaczkowice Małe, gm. Miedźno. ETAP 5 319 KB
Dodatek nr 17 - Przedmiar robót Rozbudowa DG 656010 S i DG 656014 S wraz z łącznikiem w miejscowościach Kołaczkowice Duże i Kołaczkowice Małe, gm. Miedźno. ETAP 4 167 KB
Dodatek nr 16 - Przedmiar robót Rozbudowa DG 656010 S i DG 656014 S wraz z łącznikiem w miejscowościach Kołaczkowice Duże i Kołaczkowice Małe, gm. Miedźno. ETAP 3 273 KB
Dodatki od nr 11 do nr 15 - Programy funkcjonalno-użytkowe + Suplement do Programów funkcjonalno-użytkowych 19 MB
Dodatek nr 10 - wzór /projekt umowy 998 KB
Dodatek nr 9 - identyfikator postępowania na miniPortalu 146 KB
Dodatek nr 8 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby 102 KB
Dodatek nr 7 - druk oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy 42 KB
Dodatek nr 6 - druk wykazu robót 45 KB
Dodatek nr 5b - druk oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - dot. Podmiotu udostępniającego swoje zasoby 43 KB
Dodatek nr 5a - druk oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - dot. Wykonawcy 45 KB
Dodatek nr 4 - druk oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, usługi wykonają poszczególni wykonawcy - dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 42 KB
Dodatek nr 3b - druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- dot. Podmiotu udostępniającego swoje zasoby 43 KB
Dodatek nr 3a - druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- dot. Wykonawcy 43 KB
Dodatek nr 2b - druk oświadczenia dotyczącego podstaw wykluczenia z postępowania- dot. Podmiotu udostępniającego swoje zasoby 44 KB
Dodatek nr 2a - druk oświadczenia dotyczący podstaw wykluczenia z postępowania- dot. Wykonawcy 44 KB
Dodatek nr 1 - druk formularza ofertowego 119 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia 818 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 145 KB
artykuł nr 2

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów od właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy Miedźno

Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 237 KB
Informacja z otwarcia ofert 211 KB
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 145 KB
Dodatek nr 11- wzór/projekt umowy 186 KB
Dodatek nr 10 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 145 KB
Dodatek nr 9 - Identyfikator postępowania na miniPortalu 46 KB
Dodatek nr 8 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby 74 KB
Dodatek nr 7 - druk wykaz sprzętu 19 KB
Dodatek nr 6 - druk wykaz usług 38 KB
Dodatek nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy (art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp - grupa kapitałowa) 91 KB
Dodatek nr 4b - druk oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - dot. Podmiotu udostępniającego swoje zasoby 47 KB
Dodatek nr 4a - druk oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - dot. Wykonawcy 47 KB
Dodatek nr 3 - druk oświadczenia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 37 KB
Dodatek nr 2b - druk oświadczenia Podmiotu udostępniającego zasoby 43 KB
Dodatek nr 2a - druk oświadczenia Wykonawcy 44 KB
Dodatek nr 2 - druk oświadczenia wstępnego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) 81 KB
Dodatek nr 1 - druk formularza ofertowego 132 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia 326 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS250-729384-pl 166 KB
artykuł nr 3

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miedźno - część nr 1 zamówienia

Załączniki:
Ogłoszenie o wyniku postępowania 68 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 225 KB
Informacja z otwarcia ofert 211 KB
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 149 KB
Dodatek nr 11 - wzór /projekt umowy 359 KB
Dodatek nr 10 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 215 KB
Dodatek nr 9 - identyfikator postępowania na miniPortalu 150 KB
Dodatek nr 8 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby 103 KB
Dodatek nr 7 - druk wykazu sprzętu 45 KB
Dodatek nr 6 - druk wykazu usług 45 KB
Dodatek nr 5b - druk oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu ,o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - dot. Podmiotu udostępniającego swoje zasoby 34 KB
Dodatek nr 5a - druk oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - dot. Wykonawcy 36 KB
nr 4 - druk oświadczenia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 43 KB
Dodatek nr 3b - druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu-dot. Podmiotu udostępniającego swoje zasoby 43 KB
Dodatek nr 3a - druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- dot. Wykonawcy 44 KB
Dodatek nr 2b - druk oświadczenia dotyczącego podstaw wykluczenia z postępowania- dot. Podmiotu udostępniającego swoje zasoby 35 KB
Dodatek nr 2a - druk oświadczenia dotyczący podstaw wykluczenia z postępowania- dot. Wykonawcy 35 KB
Dodatek nr 1 - druk formularza ofertowego 130 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia 624 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 131 KB
artykuł nr 4

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”

Załączniki:
Ogłoszenie o wyniku postępowania 68 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 250 KB
Informacja z otwarcia ofert 319 KB
Wyjasnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 235 KB
Załącznik nr 2 z modyfikowany opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący dodatek nr 8 do SWZ 201 KB
Załącznik nr 1 z modyfikowany druk opisu oferowanego sprzętu, oprogramowania stanowiący dodatek nr 1a do SWZ 523 KB
Modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 362 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 39 KB
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 170 KB
Dodatek nr 8 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 200 KB
Dodatek nr 7 - wzór /projekt umowy 376 KB
Dodatek nr 6 - identyfikator postępowania na miniPortalu 176 KB
Dodatek nr 5 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby 147 KB
Dodatek nr 4b - druk oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - dot. Podmiotu udostępniającego swoje zasoby 78 KB
Dodatek nr 4a - druk oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - dot. Wykonawcy 79 KB
Dodatek nr 3b - druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu-dot. Podmiotu udostępniającego swoje zasoby 87 KB
Dodatek nr 3a - druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- dot. Wykonawcy 88 KB
Dodatek nr 2b - druk oświadczenia dotyczącego podstaw wykluczenia z postępowania- dot. Podmiotu udostępniającego swoje zasoby 88 KB
Dodatek nr 2a - druk oświadczenia dotyczący podstaw wykluczenia z postępowania- dot. Wykonawcy 88 KB
Dodatek nr 1a - druk opisu oferowanego sprzętu, oprogramowania 67 KB
Dodatek nr 1 - druk formularza ofertowego 163 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia 829 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 116 KB
artykuł nr 5

Zakup energii elektrycznej

Dostępne kategorie:
Plan zamówień publicznych