artykuł nr 1

Ogłoszenie o konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z infrastukturą okołoturystyczną nad zbiornikiem retencyjnym "Ostrowy"

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Gmina Miedźno

ogłasza konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą okołoturystyczną nad zbiornikiem retencyjnym „Ostrowy” (działka nr 21/3 karta mapy 1 obręb Ostrowy).

 

I.      ZAMAWIAJĄCY:

1.     Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:

                      Gmina Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno

                      tel. 034 317 80 10, 034 317 80 67, 034 81 00

                      fax. 034 317 80 30, www.miedzno.pl

2.     Adres pod którym można uzyskać regulamin konkursu:

                      Gmina Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno pokój nr 13

3.     Adres na który należy przesłać wnioski o dopuszczenie

                    do udziału w konkursie / prace konkursowe:

                      Gmina Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno

 

II.    PRZEDMIOT KONKURSU:

1.     Nazwa konkursu: „Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą okołoturystyczną nad  zbiornikiem retencyjnym „Ostrowy” (działka nr 21/3 karta mapy 1 obręb Ostrowy)”.

2.     Opis: Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą okołoturystyczną nad  zbiornikiem retencyjnym „Ostrowy” (działka nr 21/3 karta mapy 1 obręb Ostrowy) zgodnie z regulaminem Konkursu. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji architektonicznej obejmującej teren lokalizacji przedmiotowej inwestycji oraz spełniającej założenia programowe opisane w Regulaminie, na podstawie, której zostanie wykonany projekt budowlano-wykonawczy.

3.     Miejsce: Ostrowy, gmina Miedźno, powiat kłobucki, województwo śląskie, Polska

4.     Wspólny słownik zamówień CPV ( główny: 74 23 20 00 )

 

III.  INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1.     Kryteria wyboru uczestników:

1.1  Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

1.2  Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające wymagane uprawnienia ( architektoniczne bez ograniczeń ) lub podmioty posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi wymagane uprawnienia.

1.3  Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie. Przepisy dotyczące uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do uczestników konkursu biorących wspólnie udział w konkursie.

 

IV.  PROCEDURA

1.     Rodzaj konkursu: otwarty jednoetapowy

2.     Warunki uzyskania regulaminu konkursu oraz dodatkowe wyjaśnienia uzyskać można telefonicznie lub faksem. Regulamin Konkursu dostępny jest bezpłatnie do dnia 10.08.2007 r.

3.     Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie : do dnia 27 .07. 2007 r. do godz. 14:00.

4.     Termin składania prac konkursowych: do dnia 30. 08 . 2007 r. do godz. 14:00.

 

V.    NAGRODY

1.     Komisja  konkursowa ogłasza werdykt przyznając dla najwyżej ocenionej   pracy: nagrodę w wysokości 3.000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji.

2.     Organizator nie przewiduje wyróżnień ani zwrotu kosztów wykonanych prac konkursowych.

3.     Decyzja Komisji Konkursowej jest wiążąca dla Zamawiającego.

 

Miedźno, 2007-07-12

artykuł nr 2

Ogłoszenie o konkursie 3

Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następującego zadania: Promocja sportu oraz działalności w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w Sołectwie OSTROWY.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o konkursie 2

Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następującego zadania: Promocja sportu oraz działalności w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w Sołectwie MIEDŹNO.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Miedźno ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Ostrowach, Gimnazjum w Miedźnie, Gminnego Przedszkola w Miedźnie