artykuł nr 1

Ogłoszenie o konkursie: Promocja sportu oraz działalności w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w Sołectwie Ostrowy.


WÓJT GMINY MIEDŹNO

Działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) oraz Uchwały Nr 119/XVI/2007 RadyGminy w Miedźniew sprawie: przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Miedźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następującego zadania:

Promocja sportu oraz działalności w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w Sołectwie OSTROWY.

1.Zadania:

1. propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
aktywności ruchowej poprzez rozwijanie dyscyplin sportowych w zakresie sportowych gier zespołowych z szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej

2. prowadzenie zajęć treningowych

3. organizowanie i udział w zawodach sportowych

4. utrzymanie i rozwój bazy sportowej, rekreacyjnej, sprzętowej

Na przedstawione do realizacji zadania proponuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości 28.000 zł.

Termin realizacji zadania; do 15.12.2008 roku. Miejsce realizacji; Sołectwo OSTROWY:

Zlecenie realizacji zadań publicznych , jako zadań zleconych może mieć formy:

- powierzenie wykonywania zadań publicznych , wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub

- wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji

- organizacja zawodów i turniejów sportowych na terenie Gminy

Koszty pokrywane  z dotacji:
a) koszty bezpośrednie:
- zakup niezbędnego sprzętu sportowego,
- ubezpieczenie zawodników i działaczy

- płace szkoleniowców (do 30% udzielonej dotacji ogółem)

- ekwiwalenty i opłaty sędziowskie
- opłaty licencyjne i startowe
- delegacje na zawody
- transport na zawody
- zakup pucharów i dyplomów
- obsługa medyczna i techniczna środki czystości, napoje

- bieżące utrzymanie boisk sportowych

b) koszty pośrednie:

stałe opłaty związane z utrzymanie siedziby organizacji (opłaty za media) obsługa księgowa, pocztowa, bankowa zakup niezbędnych materiałów i urządzeń biurowych -do wysokości 10% udzielonej dotacji

2. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1) konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych

2) podmiotów o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

3) konkurs obejmuje podmioty wymienione w ppkt 1 i 2 prowadzące działalność pożytku publicznego mające swoją siedzibę na terenie Sołectwa Ostrowy lub Gminy Miedźno.

3. Zasady przyznawania dotacji;

Dotacje zostaną przyznane na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się do 30 dni po upływie realizacji zadania.

4. Składanie ofert;

Oferty należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki .Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie: wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz.2207) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs Ofert 2008 Sołectwo Ostrowy". Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Miedźno pokój Nr 17 ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno

Oferty należy składać w terminie do 15 lutego 2008 roku do godz. 1200

Do oferty powinien być dołączony:

- aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia)

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności

- statut

Oferta powinna zawierać:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego

- kalkulację kosztów zadania w tym: wkładu własnego

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania (wymienić zaplecze sportowe będące w dyspozycji lub okazać się umowami najmu oraz dzierżawy na obiekty sportowe tj. np. salę gimnastyczną, boisko do piłki nożnej, siatkowej, ręcznej, kort tenisowy itp.)

- deklarację o zamiarze odpłatnego .nieodpłatnego wykonania zadania

- termin i miejsce realizacji zadania

5. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1) kryteria formalne :

- złożenie oferty w formie pisemnej na formularzu określonym w pkt. 4 łącznie z wymaganymi załącznikami

- terminowość złożenia oferty, niespełnienie kryterium formalnego, złożona oferta nie będzie podlegała ocenie.

2) kryteria merytoryczne:
oferta może uzyskać maksymalnie 100pkt w tym:

- wysokość wkładu własnego na realizację zadania 0-10 pkt

- dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym 0-30 pkt

- doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu 0-10 pkt

- ocena kalkulacji kosztów zadania 0-20pkt

- ocena zakładanych rezultatów działania 0-10pkt

- promowanie rozwoju dyscyplin sportowych w zakresie gier zespołowych 0-20 pkt

6. Termin i tryb stosowany do wyboru oferty:

1) wybór oferty nastąpi w oparciu o kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz o zatwierdzony regulamin konkursowy

2) otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2008 roku o godz.1230 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźno .

3)Komisja powołana przez Wójta Gminy Miedźno dokona w oparciu o kryteria wyboru ofert oraz przedstawi wyniki proponując udzielenie dotacji i jej wysokość.

4)Wyboru oferty dokona Wójt Gminy Miedźno na podstawie protokołu Komisji.

7. Informacja o zadaniach z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2007

Wielkość środków w roku 2007 na powyższe zadanie wynosiła 26.250 zł. a w ramach dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na to zadanie w wysokości 26.250 zł .

8. Informacje uzupełniające;

Informacje dotyczącego otwartego konkursu ofert można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźno ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno, osobiście w pokoju Nr 15 u Pani Teresy Sciebura lub telefoniczne pod numerem 317-80-10 w. 15. Informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.miedzno.pl


Miedźno, 07-01-2008r.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o konkursie: Promocja sportu oraz działalności w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w Sołectwie MIEDŹNO.


WÓJT  GMINY  MIEDŹNO

Działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) oraz Uchwały   Nr 119/XVI/2007 Rady Gminy w Miedźnie w sprawie: przyjęcia rocznego  Programu Współpracy Gminy Miedźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następującego zadania:

Promocja sportu oraz działalności w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w Sołectwie MIEDŹNO.

1.Zadania:

1. propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywności ruchowej poprzez rozwijanie dyscyplin sportowych w zakresie sportowych gier zespołowych z szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej

2. prowadzenie zajęć treningowych

3. organizowanie i udział w zawodach sportowych

4. utrzymanie i rozwój bazy sportowej, rekreacyjnej, sprzętowej

Na przedstawione do realizacji zadania proponuje się przeznaczyć środki publiczne   w wysokości 28.000 zł.

Termin realizacji zadania: do 15.12.2008 roku. Miejsce realizacji: Sołectwo MIEDŹNO:

Zlecenie realizacji zadań publicznych , jako zadań zleconych może mieć formy:

 -  powierzenie wykonywania zadań publicznych , wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub

- wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich

  realizacji

- organizacja zawodów i turniejów sportowych na terenie Gminy

Koszty pokrywane z dotacji:

a) koszty bezpośrednie:

- zakup niezbędnego sprzętu sportowego,

- ubezpieczenie zawodników i działaczy

- płace szkoleniowców (do 30% udzielonej dotacji ogółem)

- ekwiwalenty i opłaty sędziowskie

- opłaty licencyjne i startowe

- delegacje na zawody

- transport na zawody

- zakup pucharów i dyplomów

-  obsługa medyczna i techniczna środki czystości, napoje

- bieżące utrzymanie boisk sportowych

b) koszty pośrednie:

stałe opłaty związane z utrzymanie siedziby organizacji (opłaty za media) obsługa księgowa, pocztowa, bankowa zakup niezbędnych materiałów i urządzeń biurowych - do wysokości 10% udzielonej dotacji

2. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1) konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych

2) podmiotów o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

3) konkurs obejmuje podmioty wymienione w ppkt 1 i 2 prowadzące działalność pożytku publicznego mające swoją siedzibę na terenie Sołectwa Miedźno lub Gminy Miedźno.

3. Zasady przyznawania dotacji;

Dotacje zostaną przyznane na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy   z obowiązkiem rozliczenia się do 30 dni po upływie realizacji zadania.

4. Składanie ofert;

Oferty należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki . Pracy    i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie: wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.  Nr 264, poz.2207)  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs Ofert 2008 Sołectwo Miedźno". Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Miedźno pokój Nr 17 ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno.

Oferty należy składać w terminie do 15 lutego 2008 roku do godz. 1200

Do oferty powinien być dołączony:

- aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia)

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności

- statut

Oferta powinna zawierać:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego

- kalkulację kosztów zadania w tym: wkładu własnego

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania (wymienić zaplecze sportowe będące w dyspozycji lub okazać się umowami najmu oraz dzierżawy na obiekty sportowe tj. np. salę gimnastyczną, boisko do piłki nożnej, siatkowej, ręcznej, kort tenisowy itp.)

- deklarację o zamiarze odpłatnego .nieodpłatnego wykonania zadania

- termin i miejsce realizacji zadania

5. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1) kryteria formalne :

- złożenie oferty w formie pisemnej na formularzu określonym w pkt 4 łącznie  z wymaganymi załącznikami

- terminowość złożenia oferty niespełnienie kryterium formalnego złożona oferta  nie będzie podlegała ocenie.

2) kryteria merytoryczne:

oferta może uzyskać maksymalnie 100pkt w tym:

- wysokość wkładu własnego na realizację zadania 0-10 pkt

- dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym 0-30 pkt

- doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu 0-10 pkt

- ocena kalkulacji kosztów zadania 0-20pkt

- ocena zakładanych rezultatów działania   0-10pkt

- promowanie rozwoju dyscyplin sportowych w zakresie gier zespołowych

   0-20 pkt

 

 

6. Termin i tryb stosowany do wyboru oferty:

1) wybór oferty nastąpi w oparciu o kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz o zatwierdzony regulamin konkursowy.

2) otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2008 roku o godz.1230 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźno .

3)Komisja powołana przez Wójta Gminy Miedźno dokona w oparciu  o kryteria wyboru ofert oraz przedstawi wyniki proponując udzielenie dotacji i jej wysokość.

4)Wyboru oferty dokona Wójt Gminy Miedźno na podstawie protokołu Komisji.

7. Informacja o zadaniach z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2007

Wielkość środków w roku 2007 na powyższe zadanie wynosiła 26.250 zł. a w ramach dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na to zadanie   w wysokości 26.250 zł .

8. Informacje uzupełniające;

Informacje dotyczącego otwartego konkursu ofert można uzyskać w Urzędzie  Gminy Miedźno ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno, osobiście w pokoju Nr 15 u Pani Teresy Sciebura lub telefoniczne pod numerem 317-80-10 w.15. Informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej pod adresem  www.miedzno.pl

 

Miedźno, 07-01-2008r.