artykuł nr 1

Ogłoszenie o konkursie - sołectwo Ostrowy

Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następującego zadania: Promocja sportu oraz działalności w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w Sołectwie OSTROWY.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o konkursie - sołectwo Miedźno

Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następującego zadania: Promocja sportu oraz działalności w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w Sołectwie MIEDŹNO.

artykuł nr 3

Ogłoszenie

WÓJT GMINY MIEDŹNO działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.)ogłasza otwarty konkurs