artykuł nr 1

Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA

I. PODSTAWA PRAWNA

art. 83f ust.4  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 t.j. z późn. zm.)

II. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Gospodarki Komunalnej - I piętro pokój 14, tel. 34 3106964

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Biuro podawcze, I piętro pokój nr 11

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów
  2. Rysunek lub mapa określająca usytuowania drzewa i krzewów na nieruchomości (dokładne określenie odległości od granic działki oraz budynków).

W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich wymaganych elementów organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni. W razie nieuzupełnienia zgłoszeni organ wnosi sprzeciw.  

W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa, dokonać opłaty i dowód jej wniesienia dołączyć do ww. dokumentu.    

V. TERMIN I SPOSÓB  ZAŁATWIENIA SPRAWY

Postępowanie administracyjne wszczyna się na zgłoszenie strony.

Pracownicy Gminy przeprowadzają oględziny w terminie 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Po przeprowadzonych oględzinach Wójt Gminy Miedźno w terminie 14 dni od daty oględzin może wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej. Brak sprzeciwu w wyznaczonym terminie oznacza zgodę na usunięcie drzewa.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

 

VI. INNE INFORMACJE

  1. Ze zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzew/krzewów może występować wyłącznie właściciel nieruchomości.
  2. Od obowiązku zgłoszenia usunięcia/ uzyskania zezwolenia na usunięcie zwolnione są:
  • krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25m2,
  • drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

  • drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
  • krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzone pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenie zieleni,
  • drzewa owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenie zieleni,

VII. OPŁATY

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienie sprzeciwu - 17 zł.

 

Załączniki:
Wniosek 21 KB