artykuł nr 1

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d

I. Podstawa prawna:

1. Art. 152 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1232)

2. Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 283 poz. 2839)

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U.z 2012r., poz. 1282)

II. Sprawę rozpatruje:

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Tel. 34/3178010; 34/3178077, 34/3178000

e-mail: ug(at)miedzno(dot)pl

 III. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek - zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

2. Załączniki:

- mapka sytuacyjno-wysokościową z naniesioną lokalizacją oczyszczalni,

- ekspertyzy, atesty lub certyfikat dotyczący montowanej oczyszczalni ścieków,

- w przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy wraz z dowodem opłaty skarbowej ( jeżeli dotyczy),

- kopia zgłoszenia zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków potwierdzona przez właściwy orga.

 IV. Opłaty skarbowe:

1. Od przyjęcia zgłoszenia – 120 zł,

2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Miedźno  na konto (Bank Spółdzielczy Popów Nr 57 8259 1014 2001 0000 0550 0003), lub w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Miedźno, pok. Nr 1.

 V. Termin załatwienia sprawy:

Do  rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ ochrony środowiska w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

 VI. Forma załatwienia sprawy:

Przyjęcie zgłoszenia lub sprzeciw w formie decyzji.

VII. Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro podawcze Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno

 VIII. Informacje:

Zgłoszenia wymaga eksploatacja oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. Z wnioskiem o przyjęcie zgłoszenia może wystąpić inwestor lub upoważniona przez niego osoba.

Załączniki:
Wzór wniosku (.doc) 39 KB