artykuł nr 1

SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI

Na podstawie: Dział VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów Rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 poz. 646 z późn. zm.)

 

Cel kontroli podatkowej

Sprawdzenie wywiązywania się podatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego: kontrola powszechności i prawidłowości opodatkowania, kontrola zgodności informacji zawartych w deklaracjach i informacjach podatkowych ze stanem faktycznym.

Przedmiot kontroli podatkowej

Podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości, rolnym i leśnym:

 • powierzchnia gruntów i sposób ich wykorzystania,
 • powierzchnia użytkowa budynku, wysokość kondygnacji i sposób użytkowania,
 • budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawa opodatkowania podatkiem od środków transportowych:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t.
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t., z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
 • autobusy.

Dokumentacja podatkowa:

 • kompletność dokumentacji,
 • poprawność sporządzenia dokumentacji,
 • terminowość złożenia dokumentacji.

 

W gminie Miedźno przy weryfikacji nieruchomości pod kątem prawidłowości opodatkowania poddaje się analizie dane dostępne m.in.:

 • w bazie ewidencji podatkowej,
 • w ewidencji gruntów i budynków,
 • w bazie ksiąg wieczystych,
 • w innych ogólnodostępnych rejestrach,
 • na stronach internetowych,
 • z ogłoszeń prasowych i obserwacji w terenie.

 

Procedura kontroli podatkowej

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

1.   Organ podatkowy zawiadamia o planowanej kontroli podatkowej. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia może nastąpić za zgodą lub na wniosek kontrolowanego.

2.   Podatnik po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej i przed wszczęciem kontroli ma prawo dokonać korekty deklaracji (informacji), co może skutkować odstąpieniem od przeprowadzenia kontroli podatkowej za okres wskazany doręczonym w zawiadomieniu.

3.   W przypadku gdy kontrolowanym jest przedsiębiorca, to nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli przedsiębiorcy, za wyjątkiem przypadków wymienionych w ustawie Prawo przedsiębiorców. Jeżeli przedsiębiorca jest już objęty kontrolą innego organu, organ kontroli odstąpi od podjęcia czynności kontrolnych oraz może ustalić z przedsiębiorcą inny termin przeprowadzenia kontroli. Czas trwania wszystkich kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać liczby dni roboczych ustalonych w art. 55 ustawie Prawo Przedsiębiorców.

Wszczęcie kontroli podatkowej

1.   Wszczęcie kontroli podatkowej następuje przez doręczenie kontrolowanemu imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz okazanie legitymacji służbowej upoważnionych pracowników organu podatkowego.

2.   Kontrolowany może wyznaczyć osobę fizyczną, która będzie pełnomocnikiem do jego reprezentowania w zakresie prowadzonej kontroli podatkowej.

3.  Kontrola podatkowa może być także wszczęta po okazaniu legitymacji służbowej, gdy czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia.

Czynności kontrolne

1.   Działania kontrolujących ma na celu ustalenie stanu faktycznego na podstawie zgromadzonych w toku kontroli dokumentów, ich analizy oraz przeprowadzonych czynności kontrolnych. Kontrolujący, w zakresie wynikającym z upoważnienia, są w szczególności uprawnieni do:

 • wstępu na grunt oraz budynków, lokali lub innych pomieszczeń kontrolowanego,
 • żądania okazania majątku podlegającego kontroli oraz dokonania jego oględzin,
 • żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej,
 • zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą,
 • zabezpieczania zebranych dowodów,
 • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli,
 • przesłuchiwania m in. świadków, kontrolowanego,
 • wydania na czas kontroli, za pobraniem: akt, ksiąg i dokumentów.

2.   Kontrolowany, jego pracownik oraz osoba współdziałająca z kontrolowanym są obowiązani umożliwić wykonywanie czynności kontrolnych, a w szczególności umożliwić nieodpłatnie: filmowanie fotografowanie, jeżeli film, nagranie dźwiękowe czy fotografia może stanowić dowód lub przyczynić się do utrwalenia dowodu w sprawie będącej przedmiotem kontroli, w wyznaczonym terminie udzielać wszelkich wyjaśnień kontroli, dostarczać kontrolującemu żądane dokumenty oraz zapewniać kontrolującemu warunki pracy.

3.   Kontrolujący ma obowiązek:

 • Udzielać kontrolowanemu wszelkich informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego pozostających w związku z przedmiotem kontroli,
 • Zapewnić kontrolowanemu czynny udział w każdym stadium postępowania.

4.   Kontrolujący dokumentują przebieg kontroli w protokole kontroli, który sporządzany jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden doręcza się kontrolowanemu.

Zakończenie kontroli

Zakończenie kontroli następuje w dniu doręczenia protokołu kontroli kontrolowanemu.
W przypadku niezakończenia kontroli w terminie wskazanym w upoważnieniu, kontrolujący zawiadamiają na piśmie kontrolowanego, podając przyczyny przedłużenia terminu zakończenia kontroli i wskazując nowy termin jego zakończenia.

Czynności po zakończeniu kontroli

1.   Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia, przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe. Kontrolujący jest zobowiązany rozpatrzyć złożone zastrzeżenia i w terminie 14 dni od ich otrzymania zawiadomić kontrolowanego sposobie ich załatwienia.

2.   Kontrolowany ma obowiązek zawiadomienia organu podatkowego o każdej zmianie swojego adresu dokonanej w terminie sześciu miesięcy od dnia zakończenia kontroli podatkowej.

3.   Kontrolowanemu przysługuje prawo do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji (informacji) po zakończeniu kontroli podatkowej.

Wzory formularzy stosowanych do przeprowadzania kontroli podatkowej

• zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli podatkowej (ZAW-K)

• imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej (KON-W)