artykuł nr 1

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Opis sprawy:

Wydanie zaświadczenia i niezaleganiu w podatkach stwierdzające stan zaległości lub o wysokości zaległości podatkowych podatnika.

Wymagane dokumenty:

Wniosek

Termin i sposób załatwienia:

Zaświadczenia wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.

Opłaty:

Opłata skarbowa – 21 zł. uiszczana w chwili złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044)

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia /w formie postanowienia/ -  przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, wnoszone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie  za pośrednictwem Wójta Gminy Miedźno.