artykuł nr 1

Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu (nie figurowaniu) w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz gospodarstw rolnych - osoby fizyczne

Opis sprawy:

Wydanie zaświadczenia o figurowaniu/ nie figurowaniu w ewidencji podatników

Wymagane dokumenty:

Wniosek

Miejsce składania pism i pracownik odpowiedzialny:

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Termin i sposób załatwienia:

Zaświadczenia wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.

Opłaty:

Opłata skarbowa – 17 zł. uiszczana w chwili złożenia wniosku.

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia m.in. w sprawach:

  • alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, ubezpieczenia społecznego,
  • ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
  • świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  • zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
  • nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044)

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia (w formie postanowienia) -  przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, wnoszone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie  za pośrednictwem Wójta Gminy Miedźno.

 

Dostępne kategorie:
Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Wydawanie zaświadczeń o powierzchni gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych
Wydawanie zaświadczeń o pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych do pracowniczego stażu pracy
Wydawanie zaświadczeń o przeciętnym dochodzie z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego
Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu (nie figurowaniu) w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz gospodarstw rolnych - osoby fizyczne
Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby prawne
Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby fizyczne
Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoba prawna i osoba fizyczna (przedsiębiorca)
Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – osoby fizyczne
Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego do 1 ha oraz podatku leśnego – osoba prawna i osoba fizyczna (przedsiębiorca)
Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Kontrole podatkowe