artykuł nr 1

Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego - osoba prawna

Wniosek w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) - osoby prawne

 1. Wniosek o udzielenie ulgi (umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty) w zakresie podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od posiadania środków transportowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłat: targowej, skarbowej kieruje się do właściwego organu podatkowego, tj. wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
 2. Wniosek o udzielenie ulgi w zakresie kosztów egzekucyjnych (umorzenie w całości lub części, rozłożenie na raty) kieruje się do właściwego organu egzekucyjnego prowadzącego postępowanie egzekucyjne tj. prezydenta miasta lub naczelnika urzędu skarbowego.
 3. Wniosek o udzielnie ulgi w postaci umorzenia może dotyczyć włącznie zaległości podatkowej.
 4. Uprawnionym do wniesienia wniosku jest tylko Podatnik lub pełnomocnik Podatnika

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udzielenie ulgi.
 2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 3. Kserokopie dokumentów przedstawiających sytuację finansową z ostatniego roku, np. deklaracje podatkowe, sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe - F-01(oryginały do wglądu).
 4. Kserokopię dokumentów przedstawiających sytuację finansową firmy za ostatnie 3 miesiące (oryginały do wglądu).
 5. Oświadczenie o niezaleganiu/zaleganiu z płatnościami na rzecz Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sporządzone według stanu na dzień złożenia wniosku (oryginał).
 6. Inne dokumenty potwierdzające argumenty zawarte we wniosku lub mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie.
 7. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 8. Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.).

Sposób dostarczania dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 • Przesłać drogą elektroniczną, opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty

 1. Wniosek jest wolny od opłat.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Decyzja o umorzeniu/rozłożeniu na raty/odroczeniu terminu płatności zobowiązania podatkowego/opłaty lub Decyzja o odmowie umorzenia/rozłożenia na raty/odroczenia terminu płatności zobowiązania podatkowego/opłaty wydawana jest w terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku.
 2. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 3. Decyzja o udzieleniu lub odmowie udzielenia ulgi (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności) jest decyzją uznaniową, z której istoty wynika pozostawienie organowi podatkowemu swobody wyboru określonego rozwiązania, co oczywiście musi być odpowiednio uzasadnione.
 4. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
 • Drogą elektroniczną.
 • Poprzez pocztę tradycyjną.
 • Osobiście w siedzibie urzędu.
 • O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Podstawa prawna  

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z póżn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014r., poz. 1543).