artykuł nr 1

Wydanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości (należności) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego - osoby fizyczne

Wniosek w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) - osoby fizyczne

 1. Wniosek o udzielenie ulgi (umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty) w zakresie podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od posiadania środków transportowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłat: targowej, skarbowej kieruje się do właściwego organu podatkowego, tj. wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
 2. Wniosek o udzielenie ulgi w zakresie kosztów egzekucyjnych (umorzenie w całości lub części, rozłożenie na raty) kieruje się do właściwego organu egzekucyjnego prowadzącego postępowanie egzekucyjne tj. prezydenta Miasta lub naczelnika urzędu skarbowego.
 3. Wniosek o udzielenie ulgi w postaci umorzenia może dotyczyć wyłącznie zaległości podatkowej.
 4. Uprawnionym do wniesienia wniosku jest tylko Podatnik lub pełnomocnik Podatnika.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udzielenie ulgi.
 2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 3. Kserokopie dokumentów przedstawiających sytuację materialną Wnioskodawcy oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym za okres ostatnich 3 miesięcy, np.: zaświadczenie o dochodach, odcinek emerytury lub renty, zaświadczenie osoby bezrobotnej o zarejestrowaniu w urzędzie pracy, decyzja o przyznaniu zasiłku, świadczeń socjalnych (oryginały do wglądu).
 4. Kserokopie innych dokumentów poświadczających argumenty zawarte we wniosku lub mogących mieć wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie, np.: rachunki za czynsz i media, potwierdzenie kosztów leczenia lub pobytu w szpitalu, itp (oryginały do wglądu).
 5. Ponadto, osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, do wniosku zobowiązana jest załączyć:
 6. Kserokopie dokumentów przedstawiających sytuację finansową firmy z ostatniego roku, np. deklaracje podatkowe, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (oryginały do wglądu).
 7. Kserokopie dokumentów przestawiających sytuację finansową firmy za ostatnie 3 miesiące, np. księgi przychodów i rozchodów (oryginały do wglądu).
 8. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
 9. Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.).

Sposób dostarczania dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 • Przesłać drogą elektroniczną opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty

 1. Wniosek jest wolny od opłat.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
 3. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 4. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Decyzja o umorzeniu/rozłożeniu na raty/odroczeniu terminu płatności zobowiązania podatkowego/opłaty lub Decyzja o odmowie umorzenia/rozłożenia na raty/odroczenia terminu płatności zobowiązania podatkowego/opłaty wydawana jest w terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku.
 2. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 3. Decyzja o udzieleniu lub odmowie udzielenia ulgi (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności) jest decyzją uznaniową, z której istoty wynika pozostawienie organowi podatkowemu swobody wyboru określonego rozwiązania, co oczywiście musi być odpowiednio uzasadnione.
 4. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
 • Drogą elektroniczną.
 • Poprzez pocztę tradycyjną.
 • Osobiście w siedzibie urzędu.
 • O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014r., poz. 1543).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z póżn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm.).