artykuł nr 1

Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Opis sprawy:

Sprawa dotyczy udzielenia zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów przez: właścicieli gospodarstw rolnych, posiadaczy samoistnych, użytkowników wieczystych, posiadaczy gruntów stanowiących własność  Skarbu Państwa lub jednostki  samorządu terytorialnego na podstawie umowy albo bez tytułu prawnego.


Wymagane dokumenty:

  1. wniosek podatnika o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów.
  2. akt notarialny dotyczący nabycia gruntów (ksero).
  3. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy

Miejsce składania pism i pracownik odpowiedzialny:

Urząd Gminy Miedźno, p. nr 18,  inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Termin i sposób załatwienia:

Wydanie decyzji w sprawie udzielenia zwolnienia i ulgi w podatku rolnym  nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna:

1) art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.)

2) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Miedźno, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Inne informacje:

Zwalnia się od podatku rolnego grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:

  1. będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
  2. będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
  3. wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie;

Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. Po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.

W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.

Zwolnienie dotyczy gruntów kolejno nabywanych lub obejmowanych w trwałe zagospodarowanie do powierzchni łącznie nieprzekraczającej 100 ha.

Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w drodze umowy sprzedaży nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie, czyli objęte w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat.

Zwolnienie i ulga, stanowią pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9);