artykuł nr 1

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty:

Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźno 

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Miedźno
ul. Ułańska 25
42-120 Miedźno