artykuł nr 1

Postanowienia opiniujące projekty prac geodezyjnych

Postanowienia opiniujące projekty prac geodezyjnych

 

Miejsce załatwienia sprawy : Stanowisko ds. Budownictwa, Architektury i Inwestycji, parter, pok. 1, tel. 034 317-80-10,

 

Wymagane dokumenty : wniosek o zaopiniowanie podziału lub zatwierdzenie projektu podziału właściciela lub współwłaścicieli z określeniem celu dokonania jej podziału.

 

Podział nieruchomości może być prowadzone jedno lub dwuetapowo .

dla I etapu Postanowienia opiniujące podział nieruchomości dot. nieruchomości dla których uchwalony jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub została wydana ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ,obowiązująca w dniu złożenia wniosku ,jeżeli jest zgodny z warunkami określonymi w tej decyzji. .Nie opiniuje się podziałów w przypadkach określonych art.95 ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

Do wniosku należy dołączyć:

1.tytuł prawny do nieruchomości

2 wypis i wyrys z katastru nieruchomości

3.decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział ,obowiązującą w dniu złożenia wniosku, oraz

4. wstępny projekt podziału opracowuje się na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej ,uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu w szczególności na podstawie § 3Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.12.2004 r w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U.Nr 268 poz.2663 )

1)granice nieruchomości podlegającej podziałowi ,

2)oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z

katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej , a w razie jej braku -według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości,

3)powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi ,

4)naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia

działek gruntu;

5)przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do

wydzielenia działek gruntu

6)przedstawione w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie

opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej .

7)w przypadku podziału nieruchomości zabudowanej , gdy proponowany jej podział powoduje także podział budynku ,granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do pokrycia dachu. W budynkach ,w których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego , granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn ,które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do pokrycia dachu, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębne wykorzystywane części, które mają własne wejścia i są wyposażone w odrębne instalacje w takim przypadku odcinki granic wewnątrz budynku przedstawia się na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku .

 

Sposób załatwienia sprawy

Postanowienie zgodnie z art.93 ust.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.Nr 261 z 2004 r., poz.2603 z późn.zm. )

czas załatwienia sprawy: nie dłużej niż 30 dni

 

Tryb odwoławczy : zażalenie na postanowienie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Miedźno w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

dla II etapu - Decyzji

oraz dołącza się następujące dokumenty zgodnie z art.97 pkt .1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. Nr 261 z 2004 r., poz.2603 z późn.zm. ) tj.

1) Tytuł prawny do nieruchomości

2) wypis i wyrys z katastru nieruchomości

3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział ,obowiązującą w dniu złożenia wniosku,

4) wstępny projekt podziału , z wyjątkiem podziałów o których mowa w art.95,

5) protokół z przyjęcia granic nieruchomości ,

6) wykaz zmian gruntowych,

7) wykaz synchronizacyjny , jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej ,

8) mapą z projektem podziału ,która powinna zawierać w szczególności zgodnie z § 9.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.12.2004 r w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U.Nr 268 poz.2663 )

-nazwę jednostki ewidencyjnej, oznaczenie obrębu numer arkusza mapy,

-adres nieruchomości podlegającej podziałowi,

-skalę mapy,

-granice nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej , a w razie jej braku-według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości ,

-oznaczenie nieruchomości sąsiednich według danych z katastru nieruchomości,

- powierzchnie nieruchomości podlegającej podziałowi oraz przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnię projektowanych do wydzielenia działek gruntu,

-przedstawione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu,

-przedstawione w kolorze czerwonym oznaczenia projektowanych do wydzielenia działek gruntu,

-szkic orientacyjny w skali umożliwiającej zlokalizowanie nieruchomości podlegającej podziałowi,

-wykaz zmian gruntowych,

-wykaz synchronizacyjny ,w przypadku gdy w księdze wieczystej -lub w razie jej braku- w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości ,nieruchomość podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenie i inną powierzchnię niż w katastrze nieruchomości ,

- niezbędne do projektu podziału nieruchomością elementy zagospodarowania terenu, a w szczególności :ogrodzenia, budynki ,obiekty małej architektury, studnie, szamba, przyłącza, drzewa stanowiące pomniki przyrody, elementy sieci uzbrojenia terenu przebiegające przez nieruchomość podlegającą podziałowi

-datę wykonania mapy oraz imię i nazwisko ,numer uprawnień zawodowych i podpis osoby ,która wykonała mapę .

 

Sposób załatwienia sprawy

Decyzja zatwierdzająca podział zgodnie z art.96 ust.1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.Nr 261 z 2004 r., poz.2603 z późn.zm. )

 

Czas załatwienia sprawy: nie dłużej niż 30 dni

w pierwszym etapie: Zawiadomienie

Zgodnie z art.10 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi zatwierdzenia geodezyjnego podziału nieruchomości w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia

Po upływie tego terminu Wójt Gminy Miedźno wydaje decyzję zatwierdzającą projekt podziału.

 

Tryb odwoławczy : odwołanie od Decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Miedźno w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Opłata: Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z 29 listopada 2004r

(Dz.U.Nr 253 z 2004r poz. 2532) Rozdz.1 Art.2 ust1.pkt1 lit .,,g”

 

Podstawa prawna : ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. Nr 261 z 2004 r., poz.2603 z późn. zm. ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.12.2004 r w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268 poz.2663 )