artykuł nr 1

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

 

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

 

Miejsce załatwienia sprawy : Stanowisk ds. Budownictwa, Architektury i Inwestycji, parter, pok. 1, tel. 034 317-80-10,

 

Jakie dokumenty:
- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
- deklaracja o wysokości dochodów
- zaświadczenie o dochodzie brutto za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku

Podstawa prawna: Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 71, poz. 734) oraz art. 104 kpa

Termin załatwienia sprawy: 1 miesiąc od daty złożenia dokumentów

Opłaty administracyjne: brak

Tryb odwoławczy: Odwołanie za pośrednictwem Wójta Gminy Miedźno do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Dodatkowe informacje:
Dodatek przyznawany jest decyzją administracyjną na okres 6 miesięcy.


Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodów zalicza się w szczególności dochody z tytułu :
1) pracy, umów zlecenia lub o dzieło, działalności gospodarczej
2} zasiłków rodzinnych i wychowawczych ,
3) świadczeń otrzymywanych z powodu odbywania przez członka
gospodarstwa domowego służby wojskowej lub zastępczej,
4) środków za rozłąkę,
5) świadczeń wypłacanych załogom pływającym,
6) świadczeń z pomocy społecznej (zasiłki stałe , renty socjalne) ,
7) dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, ustalone się
podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych
i przeciętnego dochodu z i hektara przeliczeniowego
ogłoszonego przez PGUS.
8) alimentów, stypendiów, emerytur i rent, w tym rent zagranicznych ,
9) dywidend i innych periodycznie uzyskiwanych dochodów, zwłaszcza z najmu lub dzierżawy, praw autorskich lub wykonywania wolnych zawodów

Do dochodu nie wlicza się : dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego